Thread-Topic: =?iso-8859-2?Q?Gdy_s=B3o=F1ce_coraz_wy=BFej.?= thread-index: AdUOvNzqGZEYl6pSRSClPxFIa3RWoA== From: Subject: =?iso-8859-2?Q?Gdy_s=B3o=F1ce_coraz_wy=BFej.?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480" Content-Location: http://www.admoto.pl/pub/article_print.asp?g=GS&n=1705&f=rj%5F1705%2Exml&artykul=Gdy+s%C5%82o%C5%84ce+coraz+wy%C5%BCej%2E Content-Class: urn:content-classes:message Importance: normal Priority: normal X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.4913 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: 8bit adMoto.pl - Gdy słońce coraz wyżej.

adMoto.pl
Zobacz ten artyku na naszych stronach...Gdy s³oñce coraz wy¿ej.
Przed nami wiosenne i letnie upa³y
autor: Janusz Piechociñski
zdjêcia: materia³y producentów, Newspress
Gie³da Samochodowa, nr 1705
z dnia: 3 kwietnia 2015 roku
 
Oto kardynalne b³êdy wielu kierowców: jazda z komórk± w rêku czy brak zapiêtych pasów. Ale m³od± mamê trzeba pochwaliæ przynajmniej za okulary przeciws³oneczne. Na upa³ i bezchmurne niebo jest przygotowana
Oto kardynalne b³êdy wielu kierowców: jazda z komórk± w rêku czy brak zapiêtych pasów. Ale m³od± mamê trzeba pochwaliæ przynajmniej za okulary przeciws³oneczne. Na upa³ i bezchmurne niebo jest przygotowana
W upale najfajniej je¼dzi siê kabrioletami, ale nawet w zwyk³ych autach bez klimatyzacji na temperaturê s± sposoby
W upale najfajniej je¼dzi siê kabrioletami, ale nawet w zwyk³ych autach bez klimatyzacji na temperaturê s± sposoby
Prototyp auta na pla¿ê od Rinspeeda ma klimatyzacjê, bo w dzisiejszych czasach poprawia ona nie tylko komfort, ale te¿ bezpieczeñstwo
Prototyp auta na pla¿ê od Rinspeeda ma klimatyzacjê, bo w dzisiejszych czasach poprawia ona nie tylko komfort, ale te¿ bezpieczeñstwo

Dzi¶ o problemie, którego na pewno nie maj± w³a¶ciciele. kabrioletów. Nadchodz± gor±ce dni, a wtedy jako¶ trzeba siê sch³odziæ i ochroniæ przed s³oñcem. W kabrioletach wystarczy ¶ci±gn±æ dach, inni musz± siê ratowaæ inaczej.

Ka¿da pora roku ma swoje plusy i minusy. Zima, która na szczê¶cie w³a¶nie siê skoñczy³a, kojarzy siê ze ¶liskimi drogami, szronem zalegaj±cym na szybach i wiecznie wych³odzon± kabin±. Zanim siê silnik rozgrzeje i z uk³adu wentylacji zacznie dobiegaæ mi³e ciepe³ko, mija - np. w autach napêdzanych silnikami Diesla - co najmniej kilka je¶li nie kilkana¶cie minut. Wiosna przynosi diametralny zwrot sytuacji. Gdy na niebie pojawia siê s³oñce, uciekamy przed upa³em w cieñ ch³odnego gara¿u. Kabina coraz czê¶ciej bêdzie zamieniaæ siê w saunê. Wentylacja bêdzie chodziæ na pe³nych obrotach, ale i tak opanowanie sytuacji nawet z w³±czon± klimatyzacj± zajmuje zwykle kilka minut. Mo¿e byæ zreszt± jeszcze gorzej - po polskich drogach wci±¿ jeszcze je¼dzi wiele aut bez klimatyzacji.

Jak siê nie przeziêbiæ, gdy trzeba sch³odziæ kabinê?

Klimatyzacja to by³ kiedy¶ prawdziwy luksus - dwadzie¶cia lat temu "sch³adzacz kabiny" w Europie spotyka³o siê wy³±cznie w autach klasy wy¿szej. Dzi¶ "air condition" spowszednia³a, za¶ urz±dzenia s³u¿±ce najpierw zmniejszeniu, a nastêpnie utrzymaniu temperatury na ¿±danym poziomie s± nawet w najmniejszych modelach. Jak obs³ugiwaæ klimatyzacjê? Przesada z obni¿aniem temperatury nie jest mile przez nasze organizmy widziana - gdy jeste¶my przegrzani i gwa³townie siê sch³odzimy, mo¿emy siê szybko przeziêbiæ. Z³ota zasada mówi, ¿e ró¿nica temperatur miêdzy wnêtrzem kabiny i otoczeniem nie powinna przekroczyæ trzech stopni Celsjusza. W praktyce zasada jednak nie dzia³a, bo nawet w Polsce zdarzaj± siê 35-40-stopniowe upa³y. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e w aucie bêdzie np. 32 stopnie, bo tak mówi regu³a. Z drugiej strony sch³adzanie trzeba przeprowadzaæ powoli i stopniowo. Na pocz±tek wietrzymy - oczywi¶cie podczas jazdy - ca³e wnêtrze. Gdy ju¿ wiatr wywieje nieco upa³u, zamykamy okna i w³±czamy klimatyzacjê. Krok po kroku regulujemy temperaturê tak, aby w koñcu jecha³o siê komfortowo i bez potu wystêpuj±cego na czo³o. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿eby przed sezonem letnim, czyli w³a¶nie teraz dokonaæ serwisu i przegl±du uk³adu klimatyzacji. Powinno siê go odgrzybiæ, odkurzyæ i poddaæ ozonowaniu, ¿eby unikn±æ niepotrzebnych "smrodków" dobiegaj±cych z wentylacji.

Domowe sposoby na upa³

Klimatyzacji nie da siê zast±piæ w 100 procentach, co nie znaczy, ¿e na s³oñcu jeste¶my skazani na jazdê ociekaj±c potem. Pomo¿e szyberdach (wiele aut go ma), który trzeba uchyliæ. Przyda siê równie¿ jednoczesne lekkie opuszczenie szyb (najlepiej tych z ty³u), ¿eby - wykorzystuj±c ró¿nicê ci¶nieñ (pojawia siê miêdzy kabin± i otoczeniem, gdy auto jedzie) skutecznie "odessaæ" ze ¶rodka upa³. Gdy jest naprawdê gor±co, przyda siê zwyk³y lód. Na ka¿dej stacji benzynowej kupimy worek lodowych kostek, który trzeba wrzuciæ do niewielkiego wiaderka. Potem wystarczy je ustawiæ przy wylocie powietrza z uk³adu wentylacyjnego i. mamy ¼ród³o ch³odnego powietrza. Rozwi±zanie jest prymitywne, bo lód oczywi¶cie topnieje i wodê trzeba szybko wylewaæ, ale w d³u¿szej trasie na pewno warto siê nad nim zastanowiæ. Nawet odrobina ch³odu liczy siê przecie¿ na wagê przys³owiowego z³ota.

Zawsze pod rêk±

Mo¿e to co teraz napiszemy wyda siê oczywiste, ale o takiej b³ahostce jak. okulary przeciws³oneczne zapominamy nader czêsto. Tymczasem w wiêkszo¶ci nowszej generacji aut znajdziemy - i nie jest to przypadek ani fanaberia projektantów - specjaln± kieszonkê - zamykany futera³ na okulary. Maj± byæ zawsze pod rêk±, zawsze bezpieczne i chronione przed zniszczeniem! Tak± dba³o¶æ ³atwo wyt³umaczyæ równie¿ cen± okularów. Wysokiej jako¶ci okulary ze szk³ami, które siê nie rysuj± i które nie za³amuj± perspektywy (nie mêcz±c oczu i nie zniekszta³caj±c obrazu) kosztuj± nawet 1000-1500 z³otych. Mo¿na oczywi¶cie mieæ te¿ co¶ tañszego, byle tylko w samochodzie okulary zawsze by³y. W s³oneczne dni, gdy ¶wiat³o odbija siê od asfaltu, bez nich je¼dzi siê po prostu niebezpiecznie.

Co w baga¿niku?

Os³ony przeciws³oneczne! Mo¿na wyposa¿yæ siê w takie z tektury lub - nieco dro¿sze - pokryte srebrn± foli±, b±d¼ wykonane z tworzywa i cienkiej warstwy aluminium. Os³ony przydadz± siê na parkingu, ¿eby nie tylko chroniæ kabinê przed przegrzaniem, ale te¿ plastiki - przed p³owieniem i odbarwieniem. Nie zajm± wiele miejsca, nie kosztuj± du¿o, za to docenimy je, gdy po paru godzinach wrócimy z upa³u do lekko tylko rozpalonego auta.

Os³ony na okna mo¿na zast±piæ rêcznikami, ale to ostateczno¶æ i rozwi±zanie tymczasowe. Nie ochroni± przed temperatur±, ale tapicerka i kierownica - gdy rzeczonymi rêcznikami zas³onimy deskê rozdzielcz± - nie rozpal± siê do przys³owiowej czerwono¶ci. A propos. Warto, i to choæby zwyk³ym papierem toaletowym, zas³oniæ d¼wigniê zmiany biegów. Pó³ biedy, gdy jest z tworzywa - rêka kierowcy ³atwo sobie z takim "parzyde³kiem" poradzi. Mniej weso³o jest, gdy lewarek ma wykoñczenie metalowe. W niektórych autach, np. Peugeotach 308, nie da siê go mo¿na z³apaæ w rêkê do czasu sch³odzenia przez klimatyzacjê.

Butelka wieñczy dzie³o

Jakkolwiek zabrzmia³o to dwuznacznie, bez zapasu wody w samochodzie siê nie obejdzie. Oczywi¶cie wszêdzie dooko³a s± sklepy (wiele z nich otwartych przez okr±g³± dobê) i stacje benzynowe, na których wody nie brakuje. Radzimy jednak przewiduj±co wrzuciæ butelkê do baga¿nika. Dlaczego? W my¶l popularnego prawa Murphy'ego, które mówi, ¿e "je¶li co¶ ma siê zepsuæ, zepsuje siê na pewno", p³ynu do picia mo¿e nam zabrakn±æ w najmniej oczekiwanym momencie. Wyobra¼cie sobie sytuacjê, gdy przebijacie oponê na autostradzie. Rozdarcie jest sporych rozmiarów, a wy na pok³adzie nie macie normalnego ko³a zapasowego lecz tzw. zestaw naprawczy. P³yn zalepia wprawdzie klasyczne dziury, ale z rozdarciem nie da ju¿ sobie rady. Co wtedy? Zostaje czekanie na pomoc drogow±-assistance. Docenicie wtedy wodê w baga¿niku, bo siedzenie i czekanie na pomoc mo¿e zaj±æ nawet 2 i wiêcej godzin. Woda ¶wietnie nadaje siê do mycia r±k lub awaryjnego sch³odzenia g³owy w upale. Na niektórych butelkach wody mineralnej nie bez przyczyny mo¿na znale¼æ taki slogan: - Gdy czujesz pragnienie, twój organizm jest ju¿ odwodniony w 1-2 procentach. Nie nam tu dyskutowaæ o fizjologii, ale prawda jest taka - piæ wodê musimy, zw³aszcza za kierownic±. Pragnienie nie sprzyja koncentracji, bez której prowadzenie samochodu staje siê ruletk±.
Dodatkowe zdjêcia:

  
------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020201d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7RYGUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AgBIAAAAAQACOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAeDhCSU0D8wAAAAAACAAAAAAAAAAAOEJJTQQKAAAAAAAB AAA4QklNJxAAAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1AAAAAABIAC9mZgABAGxmZgAGAAAAAAABAC9m ZgABAKGZmgAGAAAAAAABADIAAAABAFoAAAAGAAAAAAABADUAAAABAC0AAAAGAAAAAAABOEJJTQP4 AAAAAABwAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////////////////////////// /wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD///////////////////////////// A+gAADhCSU0ECAAAAAAAEAAAAAEAAAJAAAACQAAAAAA4QklNBBQAAAAAAAQAAAABOEJJTQQMAAAA ABR1AAAAAQAAAG8AAABwAAABUAAAkwAAABRZABgAAf/Y/+AAEEpGSUYAAQIBAEgASAAA/+4ADkFk b2JlAGSAAAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwM DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAcABvAwEiAAIRAQMRAf/dAAQAB//E AT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcI CQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMH JZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEU obFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSF tJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//aAAwDAQACEQMRAD8A9PxRtxqm+DGj 8AiqLBDWjwA/IpJKUkkkkpSSSSSlJJJJKUkkkkpSSSSSlkydN3SQ/wD/0PUwnUAVKQOfikhdYPV/ rQzGyHYHTmNyMxv869520Ux9J19jfd7P3K/+L/nv0aX1k+sLen4Vgx3bcl42VuInaT9O2D/oWe// AIz01lfU7pottddYDtoLbHzqXXO91bXO/O+zV+//AMMW+sniNayWmVmour0u3rhyNuXe66233Gv0 WsoqZLTq/wBt7LrK/wCbqfkX3fpN92NSt5JJNJvwXgKSWH9aM7qOPhWv6XkMosxG+rln0222emQ7 b6LLbKad/tdZ+lf+YsH6lfW7LzurO6Vk5P26h9Tn4+SWbLGvr2OspuG1m722+5/+mp/R/obqUBRB IO26iCKsbvdJLM63kZDaK6qGhzL3Gt79+z3f4Khr2ndvybP0Kxuk5+RidUvN1Yx8Cyt9r5Je9xrD GutZXVP839G1uz1dn/FP9Nhn6uGvqvGMmJl+D1iSSSesWKjOqa6xlVbrbDtYwS4wToPJqwbfrhgt cw102vqL9r7XANgSG721e66z/MRESdgtJA3L/9Hbwfrf1vPw6+pelRh4r4Y195LKQ92jbLckgWXM c7+YwsCq7/u31Kuv9Gsrrv1mzaqQ+zqF2Y5svcKh9kxi2P5uoVGrPy97/wBF6lttVX/GLLdlm677 Rk5BtyXCDc8S7w2s2/zbP+DpYytY3Vsk3EOqdvDsiukWhpLd4cLHM9V36P1GbW7607csPEZGujsY dmRm2hplzrsk1sZLzHpBpsbH6e9+529v+Fs+hVUq31m6m+s1U0512E6igWXVNL2zbkWusbvrbs97 MNuP6v6T9F6foqXRQ/7NivdIHqWuLjpB9TR27+sg9WwekX9Uz39Vy34r6sGqzHDmBzLLGsrprp3b zba6x9jbHenX/wBdU2cmGSYFjhl7fp/qfq/+5VGrpb6vdTwBlYB6xkWlhvuF9l1j3Y731hgw8a1h sqqpxt7/ALRkX3/aPez07K68X1Fu9Y6f1Z1uZn/Vi1nUcJuS9tuPSyp9uOW/TobXbX6l9T3bLK2V +/G/SUspuZ+nXF9I6v6IdTkubW2yt1tdzh6ri9rHN9B7ve/G+1WU41G5rfZ6NHq0+hZ6qOOqdZwM 49f6VVZjsuY114DHmmxs+l6lzHf4DJtrs/qZNdvoWfo1GcuUeqOSV18sieFlAidJRH97q959XMfq HVOi0fbGsm+rIqqDmBhNVznNa+ymj0K/2fkPb9HIouyPX/WK/wDSLksbE6vXZ1DP6Jh25GHh2vxa 3geoZe77N+jqe71733xV6vpNs/lrsuh9a6h9Z/2k3qmC/p9R+yY4oG4PeXut+1Wb7WV2e5rWN2f4 Cn+X+kVfrdmdj19Vblt+x4uLTkfYMeh2yotYwsw7Xem/02UYryx+Psrrvv6pkel/2ntrohjlJnOR Iu+L/Cl6mzCEZY/XMQjCO3COKX6AjD99x+l3dWxc9g6nnPs6jU2xmN0jGcx9he5trjTlXUsdi4vq ek3Zgs9a66/+f9BdX07E6pnYBdbknB6hiuYchuSwMssyBN7G2/ZnNYzB2uZ9m+yOs9T/AAv6an0l 5X9X7mYmRRmW3WUYzBN1tWltcEse3F2bf1m+v9Hjv/fsssf+jqXR9L/xmjpmSyrJou6jiVkuxsi5 +7Kq3fz1Tbrd/r49jmfzb372f6X2VenITMH3PnnXXaP9yLXiAfQSRE9vlVnfWH62V446j0/q+Tdg FodZOx1mOXRtqy3enss+mz9Oz/0Jpo9StZN/1y+sWQ5hys03tplzfVrZpMb/AHVNps92399W+l5e QwV3/wA1YwmIIc7aTvdS2p29jW2ep6dtX9H/AEv6X+cXOddxxjZ9gpb6eJf+kqr5a0T76GPP0m02 +xn/AAfpqfJLSxrHsdWKG9Hfu9P0X61jI+0Y2Q19VuQA1h9e99ZG42+m2jIvvZQ90V7P+J/4z1QX /WJ1HUqqGWi6u4Cuxp19OSWixtn/AKKeuSx7C14c4BwPiSOO0t938pv8taF3S8RoZk1OfZiPIJ9w 9RpEetj2WbfT9Tb/ADd3pKISNUFxiL16v//S5rH6l0VnTvUvxLM7qbnFrhkPLcBjQ5212NVivqyM 5/p7W2MyH+l6n/gmfkZubm3VC57rXkCrHqa0AAGG+hh4mO1tVLHO/wADi0/8Ynpx/Vqdk3WijHbL Be4btz2j+jYeONn2q5jf+Lw8X9H9our9RbnT/rX0D6v0bujYFuR1K1jXW5+SWi2txH6Wmq3Ztayt 3+ip9G6r0/UYrUM0MGsI8eX9+W0P7q0a6NXKP1o+rvTsfKyKXY9LrC3GNrRY6qya8l9V7Nzq8P1P 51mNk122P/WLFm2Z1r8a2stqjaWU5TTuMv1ur1ddZs9J1n9j+dQurda6h1nKOX1Czc1jQ2qgFxqr Aa1jvRre5zWept9S3Z/hFlhkUtc1pFlr5ZEztb+7H773f+AqCc5TkZyNylqSoAB7D6k/VqrqdHUb H4j7/VYa6nVnWn6DvbXa/ZbY/wBVnp+p6n9Fv9T6fqM7v6v9GZ063JZhvyQfWqqtrvNjgyprbL/s uHkfzuyp+X9ov31/ZX22/Zq7vV/WGea/VPqVV/VsLAzW0twg3IJL3mkB7q3Pa5tzSz0P0lNexrfz 12eL9cPq11DGGTZ1E42QHDIrxcx1hrpfXuqZV+gH6ZljN1r9v876v6TZZs9OlzAmZEamJGw6cXy/ 9BlBjpXYf+hO1b1nC6RZj25mT69c+mw+51tlrbC2xuNjbW2XWNu/V3U4lXo4/q1/0en6HM/XvPyq OkX25ln2XO6zY0OxTJsbjMPtx2j2sr9Ctu3Kt/SMyci2/wBH9H/Ni+tHW+n9Qvwn4FlfVcnp95zT Z6YdSaXba/sHpbWOZv8ARZupt/wf6X7T6i5P6wHqPU8y3qF9T8aitja8aiwlwpx6wGUUNc87vYz3 /Q/SP9S389SYcZABIq7J/wC5VkndD90U5lJtybasWmG7nQwHgE/Stsd/Jb7rLP3Fr9T+rJsuYeh5 I6pS2vbYQ4NLLKzsvrp9RzftNTn/AKbHfR/pvT+n/OYo20jmXu0JEgR+7/aW79V7dwvqc11npuZc 0Nbve1wMerWz/SNd+571ZB6MRvdr9P63ZdZjYdxbVueyv7S87WV7nbDkOrraz6G7dY/en+ufTLel dWGGcg5FIZupmAWDc+m2uxjdzPU9emz8+zfX6fqfpfYu+6f9VPqr9YegssuxmYefj76rMqoOrPqV Ojdk0bw231f0Tr/8N+l/Q20rk/rp0zq1vUqMMYL5xazX9qNZrbYC42B4ssf6X2Khn0Mh7aP8P9oU cM4yGcbN45cEge8V/BUbreiD5vKUbBL3n2t5br3BG/8AsolWRdW2ypt7m02QHls7T+657f6q6vpd PQ+l9O35e7p/UoIutubuyBJNL2YlDhso27fe9rPtfpf4X9IufzcvptvUab8b1KqqzWLbAxvqWQd9 mUat3o/aP+B/mv5aIOpUY0BZ+j//0+C6k6wM6fbxXfhV+kyZDBU+3EuaB+Z6uVjXZT2f6TI9X/CI FNN97gyphsc7hrRJPyWth9D65l4NVI6dfkDFsscTSG2OaL21O9C+tjvVx3MdV6m23/TWJ8joXVHV /Z/2VmNcHA6Yz3lpA/Oaz95jvo2J8Yk9Yj+9OEP+lJbYGjjWV2PimsDe6ZkwAB9Iu3LS+rf1ss+r vULMnHxqcqtzG1NFzSS0Md6jbanNLHMc6z9K9ild0nqQodW6rJpa5ra3l+E8PIZuiv1du5rPf9D1 P0myr1f5utUD0WdK7S54+kw17SP896d7Mj+6f8PGf+6VxBdzft1tuTe6o25L3W2ON9VMueTY5/og bK/c7+b/ADFqdO6Lc7He+rNb09tjGh7HAW3E+5u/exrPRa9tvpfon7/T/R2KhT0Out7LbsplYY4F zLNrTA+Nq6DAZgtqsNWWDmuDg3IqfQTW14dXb6fq3u9KxzHbPW/nP51O+7ZKuh/j4/8AvlCUCdZi IGuxlf8AVi5ed9WM/BrZmZY3UPl7Wsrcz1GsJb7msb+ifv8A0f8AN+oz1K7f5uxYlrhDX7q4sLnG ljffWWna1ljnVs/s/pLP5a75jx9lqxrHDLDHHf6l1bGbXPl7Mev7TZ6W7G/Qevc++/1KqbvV/nK1 j9Q6Ni5dkvyW49IcXNO+q2waRD/1umq9zv337LP+ERPKzoEcN6368X0/yjJlyYNPbl6dNweP/o/+ GR4vb4/5r/V8xjEuyK9wne4MI/ku9rm/9JavQMuvDxstjqnW25fp1BrAS/06njIu2BodtffazHx/ U/45EHQ+l13MdX1SuxzHAllrWMBg/RLsfNst/wAz0/5C1cWzpWJhvt9RzH2ku+y41T33F0urb61m 1uFiVfTspqruv9Kiyv0v5z7TY/HytzAyzjiif0jKEvp6ZMEsgo8IMvAO/wDVPr2N0+rJyuq+pSzK NT6cVrHWWfo6m4t382P0brH1N/nH1/o2er/hGIHVvrPX1KxwFPrY1b/1a69pbkisjZk4NljX+/Hf b+nqtdb6zNlPq03fzi5rIzPtLnNx8O+xwOrnh73fdX6ihX0zrVjPb0zOexx3MFWPcdTo4btjfb7V Yx/DvhuOZyHPxymSZiWSIht09rg/c/fT72aUaMeEAADSz6f8Zs9TvpzqacfJAdTjfzAJHqARsa2z Ia317mMqbXVX6n+iWYcfpjRtbU2CILjuJg8u9/5/9VivH6t/WJzS9vRcxojV1lZrHz9X6Kk76p/W Vn85hU1OMbK35WPvfJ2htdbbd+73KYz+H4xUOAnpUZZD/jTjJHrOspH8n//U4o0NNrrPznOJD2uc Jkk7mlrvzvpIteRkGLBfbu1DX+rZu28fTL92121WBR9qYbmOLxYTudEncfdY2z9233fpGp6um5DG horLm8gggzP/AH5X4SohisJqut9bqZ6dfUclrD+aX7uPO4Wq2Prb9ZtoYeo2va0QGuaw8f1WM3f2 lR+w3g/zbx/ZKf7HaOWOH9k/3KYGB3jE+YiUOrX9dfrSwBrc7QfvVg/xCTvrl9ZHmX5NL/Hdj1u/ 6rc5ZXoEcyPkl6BR4cP+bh/iQRZ7l1T9buuHk43yxwP+psCYfW7r7dW20MPljsP/AJ83rM9HzTek fH5pCGH/ADcP8SKbPcu0Prl9b7QW15ZIbqfToYIB4kt/eVOz6y/WZzz6nUsprgYc3dsg/wApgDdv 9pVQ2pzBWccFoIMVkjXa1j7HNHsfbZsb6lr/ANIhvxKw593ovLwN3qPLnvG1u1u3a2qv2bfZ7XoA YxZ9vGB4Qjxf9FFnuU7frJ9YvTaG9UymCNGh4ET7tYZuVbI6j1PJ/pOblX/8Zfa4fjZtUhh2gD2O gaTB/uS+x3dq3fdH5UbiNgB5DhVbSuBuM3OdaRwbHOfE/wBdzlWsx6/UDgxusE6eBhabsO//AEZ/ D+9CsxLQ5heNk6NaSNzjLfotb+a3856jyESFbrgX/9Xk8Oy6nK9SqN7vbbW+Q2wD82785ljP8Fkf Tq/4tdLhtryqvVoBIadttZHvrfE+naP6vuY/+avZ76kZ3RRksZdWxzPUaHAuaQ4T+ZYP5Kys/pvW q76x01uSy1jC29+MXNlk76a3Or91m13q2fyFb44zNgiMjvezBduy3DPhCkMN3PHwWC1/1zp9v2jq LD4OZc8fe6m1Fbn/AFtrINuZmNHcOodqO/usxNqkjhyH5ZQP+HFB83b+y2DufxS+y2eayXda69oK 895/eF2LjmPmWVKTOudbn9Jn1j4YeK78uRUnfd8/aP8AjxVp3dT7K/zUTjPnuqB6/wBWnXKpf5nC xx/1GYl/zh6oB9PFcfB2KG/+e8xD2M/7o+1WndvHGs80KzGcQ1usveB3Gjf0rv8Az2qT/rN1gfRo wXfGuxv/ALuoR+svWS4PNGGHNBa0BjyPcWlzoOZ7n+zaj7GbsP8AGir6ukcV3gZUDi9yFnH6y9eP FWGP+sz/AO7Dkq/rB1p9jG3mmqpx22Poxz6jQdN9Tv021zf3/wAxn83+kTTjygWQP8a1V4r9Rya8 MmpgFmT3afoM/wCOiN1v/dZn/XvSWKbMhz3Whzn2AtLnwDEObt7em1rfzK/5tdFX0h9vt2/o+0ag /B3u/wC3EPPqxMF1OC6s235dldTWVgCuvdZX7r7P33/4Oln6T/Sel+ew5REGtZEbpHZ//9kAOEJJ TQQGAAAAAAAHAAIAAAABAQD/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdCIFhZ WiAHzgACAAkABgAxAABhY3NwTVNGVAAAAABJRUMgc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADT LUhQICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFjcHJ0 AAABUAAAADNkZXNjAAABhAAAAGx3dHB0AAAB8AAAABRia3B0AAACBAAAABRyWFlaAAACGAAAABRn WFlaAAACLAAAABRiWFlaAAACQAAAABRkbW5kAAACVAAAAHBkbWRkAAACxAAAAIh2dWVkAAADTAAA AIZ2aWV3AAAD1AAAACRsdW1pAAAD+AAAABRtZWFzAAAEDAAAACR0ZWNoAAAEMAAAAAxyVFJDAAAE PAAACAxnVFJDAAAEPAAACAxiVFJDAAAEPAAACAx0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdodCAoYykgMTk5OCBI ZXdsZXR0LVBhY2thcmQgQ29tcGFueQAAZGVzYwAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAA AAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQWFlaIAAAAAAAAGKZAAC3hQAAGNpYWVogAAAAAAAAJKAAAA+E AAC2z2Rlc2MAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAFklFQyBodHRw Oi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AABkZXNjAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNS R0IAAAAAAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNS R0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29u ZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRp dGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZpZXcAAAAAABOk /gAUXy4AEM8UAAPtzAAEEwsAA1yeAAAAAVhZWiAAAAAAAEwJVgBQAAAAVx/nbWVhcwAAAAAAAAAB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAo8AAAACc2lnIAAAAABDUlQgY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAKAA8A FAAZAB4AIwAoAC0AMgA3ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUAmgCf AKQAqQCuALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEyATgB PgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMCDAIU Ah0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMhAy0D OANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4EjASa BKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3BkgG WQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDIIRgha CG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqYCq4K xQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUANWg10 DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBhEH4Q mxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT5RQG FCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReuF9IX 9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9ocAhwq HFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCYIMQg 8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZclxyX3 JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2K2kr nSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIxSjGC Mbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDecN9c4 FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+oD7g PyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXeRiJG Z0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN3E4l Tm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYPVlxW qVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1fD19h X7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/aJZo 7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfByS3Km cwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyBfOF9 QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuHn4gE iGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLjk02T tpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6fHZ+L n/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1q+ms XKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm40blK ucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZGxsPH Qce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnUy9VO 1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj4+vk c+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozzGfOn 9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////7gAOQWRvYmUAZIAA AAAB/9sAhAAIBgYGBgYIBgYIDAgHCAwOCggICg4QDQ0ODQ0QEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQkICAkKCQsJCQsOCw0LDhEODg4OEREMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCACyALEDASIAAhEBAxEB/90ABAAM/8QBogAAAAcB AQEBAQAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIB AwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEHFbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOS orJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01UoGvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaG lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6 ytrq+hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2EiBnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMk NEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfyo7PDKCnT4/OElKS0xNTk9GV1hZWl tcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp+So6 SlpqeoqaqrrK2ur6/9oADAMBAAIRAxEAPwDuWmDjp1mvhBEPuQYLGI2i8LWBK14xoK/JRiwxVvNm zYq7NmzYVdmzZsCuzZs2KuzZs2KuzZs2KuzZs2KuzZs2Kuyjl5WKtZRy8o4oa3zZs2Kv/9DvUQAj RR2VR+HtTH40bUHhtjsUN5srLxS7NmyiQASdgOpwq3myLal590SzlW2s/U1K7ckRwWil+RBAPBuj 9fhZf3f+XhrYa5bXiIbiKTTpZX9OK3vDGruxHIBDFJNGzH+T1PU+H7GHglV0jiBNWmmbNmyKXZs2 bFXZs2bFXZs2bFXZs2bFXZWXlYq1jTjsacUNZs1c2Kv/0e9jLxgx4xQuzZWIz3UUClnagHXCFtdc XEFpBJc3MgihhUvJI2wVRuSc5RrXmTUfNN21nbMbXTFIJjI/YP2XuFrSWaX7UNu/7mNf3s3P4OYj z75lkuXTSYG/cx0luUBpzkJ/cw+9Kp/z0b/irEvKmkm+vIrIjlElbjUJBtzJIBX/AJ6N+6X/AIpX LowEd5cw0zkZHhinuheWEa0+spbAQsCY4mkKtdFgU53Mnxc4uLN/eRy/zwxL+7yU6Xp11a+pLfXC TPIQY7eGJY4IQpanp8uc8krK3GaaWX95w5RxW/8Ad4ZIoRQoAAUAAAUG3gMvKpTJbYxAFOzZs2RZ OzZDvPN95itrb1tEu4rO0tkd7+4ZC7KRTgH4rI6QgHlJJDHLJ/sOectj8y+Y9FSPVrHWhfRTyyx8 mmQNJNCplnWWwl5lbb91IiXP7uf7H9z6keGAEro7j8c1kDGiRsfP9D6DzYWeXtZh1/RrPVoQFFzG rvGDXg5HxIf9U4zzBqcum2sHoLzmup1to1rQlnVmopqKN8HX9nIyPCCT0SIkkRHMq1zrmk2lRPdI CGCMFq9GLcKHgGpQ/a/kwejK6q6MGRhVWBqCD0IOcs1LUBa2jottIZFfjEAtEdhV+fq05O3/ABV8 H/G+SjyHqVze6fNFdIkaxSD6qqMDWN15UoPs8X5/DlWPKZcwADy3bsuEQjYJJ6sszZs2XNDWVl5R xQ0cacTuLm3tYzNdSpBEuxklYIo+ljhFd+dNBtlDRySXYNam3jLKKeLv6afF/knCIyPIEoJA5kBk GbIh/wArH0P/AJZb3/gIv+q2bDwS7ix4o97/AP/S7e+o2EIdpLmNViUvK3KqogFS7sPhRVG7M2IT +YNItbVLy4u44oJQGgdzT1Fb7LxIKySI37LKucM8qabreqx299qTma3ghI05tXdU0uCONaRXcFmC y3s8UX91I/1mFP3ck8/rcESQvN5YW6mnu5LrzHfLLxackJbzUXqjFvTEEbfBy9S69Vvsfufjycox H02ff+ppOQjuDMrv8x9IVnj0u3utUkQEySW8RWGMAFqyyzcFjFFb4nHp/DkS1nzxeCZYp7WOLk0Y VfrPrOzSjlwVYYivqr8DPyb0F/37yyJeZ9fuLyJIJ0t4LSzVmis7aM+krUoWKu3Bm/ynX+fh9tsI NIkkuNQ09Zx8XD64xIoSrAzRsR25x+g/+pmRpIAzMjuIRlM+6AYEmQsspjdrjUiz1JVmlYjozLsp /wBlI7vhu/5hQ+QYbctaLcT6sJZizycAkFuwgiA2PJnn+s91+xhVoWn3t7DeXFrDNdS27WgMcJj+ GO4aZpppUl3kiiCq3GL959n9nI75p8w2y6tHaurhNJ0704QknFZpJYf0gjSfAzf30/BlUpzT/dse QEhzkBLvu6N/1TFMQQb8tmZn8/7hv7vTIB2A5u5NdhQUTc5ItI/MXzZq+r/oeTRk0uVIXu7mW/jl T0beMIzO0fqK7SfvYuMPwP8AH8fDPOdpfxw3VpqVmptpIJ1IINSpAFHJ/nQnkk32/wDZxcmn/lHz ZZeW/M+sprFnEBqFzPLLqCxPNdxRpcc/RcKJv9GufijZvS9Tg3qfvF9FMjPKBCRhgxk0a+v5/W3w AMgJyIHX8U9M1T8zNQ0fXLvQL+SyS7tfTIpDekyrJEtxzjS3gvaBUZuXJv2G/wBiEb84ICgb9Kad GNiWK6h07mh03f8A4PAmozeTvzC1jUtFeU2XmCH03srtkT10JgHqRQPKkX1u1iZ5Ods/2/8Aei2l 4em8cHv/AMs/N+mXkFlap9djuJUgtr6zRnijLsFWa5SpmtUi+3JK6NEnD+9yWLU6Y1HNhEZADezH iPWVS/ndyyxTA4oyMgd7H3bdz2Ga9kYzx27CfTL8M0N2xVJYppmYtE8MzrNOsjustrxg+BOcT/sZ wC7gvtPulfU43XkJIuYfjzKs0MUojBDelzif0+cfJZI/hzvthpVraXRngeK4nR4I7+9kRLf1nVZJ HeL0kCxSTXjwXbqsn7HBn+Dg/JPMuk3Wt+e4/LOhwtJbWdvZx84xJLHHHL/pU88qRcm4/Wbx9uSt /lJHmFppxjKYuyQCSPLr8bc3OMc8QMRLY1Hzvnfu4WTeWPPzeWvL1taS3MKFWbmrcidyeJWNEk2P 7XHjH/s+bMJ1D857Oe1htZVaS2col8yQsZZEbZ/S+K39A1PKLh6kqtwX7f7zIprf5U+a7fVzp0V1 ZtZW8H1m51advq9vEjs/21JeXmPSbmqJIqK0fqTfHjNN1Pyj5PuPV0T/AJ2LVoAaa1eJ6VrDxPKt haDk7SbcfrDP/wAYLjg3p5kS1GL+7x4zly1yj/S5cZlUce3Lil/wv1OFISieOyBsR8O56g+tabLe waWsynVeJieCUkTSLGVcmbo0j+oE9Pj+85/Z+Bny/wBIafpt7Hpk6NfhpUvLhImVfSvonWS1it2q i1/dejdM0npyN+65/wC9EWEMGi/mBY6jqPmNn+t6fcBlSJI4n1QWrIzxyKI1HqSwet+9gikhuJmg /c/b9LJ3rGi+Vjoz6d9UjLRWxa2W3UfW1RUZkkRl/e7+n/uz4ZX/AHT8+fDIaWGKA4s3DIy2kIni 4SOfq9Hp3/2LZny5stRhHg4Re3I3/wATSSH87fJoJDC6DKeLL6a1UjqrKXVlYftKy5j+dnks/Zmm Tx9SF6U+cfP/AIjnKbm0tPNtnHMCF1sKjz38SkxKCAOF2yj978P7yRVZri1/vP5oJIPewXunXUln dxmO4i+0oPJSp+y6OvwyRSD4o5U+B1zOy4seOrxgg8iDKvvcWGTj/iII5jb9T6Buvzp0k3CjS5tP lgZRUXst9ayB6mo+GwuYing/NM0n5s6tyC2mhWGokhCosdaSVm9RvTjCp9VV+TyfBxb/AGfw55zE 1CzsaBBVj4fRidrq97azxzwzvbJy58EJ4Gh4hpEX7YqOL/tfyZjyGLoJC/P9jZ6u/wCb6M82eYZb 2SNJ7eOPgigqkhlCvT94qS0RWXnt6npfHkUTXLSa4axVwjKBzifZwCK7j/jdfhyOw+Z476yea5+G WIUmSoajDaisNm5E/AR9pchnmHXIru5Q2h/eW4AFyu3xftou/wAcX8rN/r5YZiIFcqaRAyJv5vWf Stf9+nNnKP03ff8ALT+P9ubB4se5PhS73//TA3OoanrDx3OqS/WZVUBVKqka04/YiUlR9hP5/sr8 cn28qV51RmIcinYe3amR2bV0t15PIFAp1NAPCuDIrXzBe2bXv1Z7LTgvKTVtRrZ2aLUJX1pgHlq5 4pHaxTyyN9hMk4fBIm0j8wXBSxuHZePIqlW3+0a0/wCFwT5fZ31SQt9pbWXbw4IiKB/qooXCjXEs rlYbSxvJblAed1eyR+jFI1KItnA/+kemqlqzXLR+ty/3nh4fGc+WZ7WTV5mnYRNPBMIF685SyuYl 6fE0Kzel/PL6cf7ebTSabN4GpynGQDhkIkiuLqaHNsO0QGTaavKCQ0r8EQ/5JLtke1jynq/mPzne w2gigS5jj+rTXMqJG/pW8SSDjUzNwj5M3oxSvH/uxPT5Pkktpre1spbnmvpx20c7RuRykKqqOkCh h63xH91+1JFJFkeumvIPMa+ZdJhMN5tHMsqqZljkiS3m9W2uA9vzWIzRcGDo3JfsTZrJcUhUDRCc YPH5daFmhuaYnrOnSeXdb1DQ9QR0jgZDNbwyKonHD1IJSUMqpFJHKJvT5ScFfhyVslmnavJf6XNq UUC+hbJBLqVyiDa7kItVa47/ABSJ6sTf3Sepx/d5BtVvL59WnvtQkGpSOfTa4nHJZlVBEvKnH94s XD9r1Uf/AC8X0yw1mLS59RtDNFa3nKycAcVuYmKtJFGzkLO4kSL9yis3Ph+3xxEjHn7myURJMPNE tvLdQ6tpnqW88fpiYghXWbfjJE8dDRWjX03/ALz4s6J5G/OmCGOXT/OayczGqLqMEfqBlXnz+swo Q3xBkXlErq37aLkY8q6LoWvvp2kCe4utUurqUajGqqSllBC0sb8JV9JJfXX0+MvP434tJw9J8kMn 5M+XoHnnl1u6ltP91iKKISJxBZzxVpfrLNwk9OCFI/h+x63pS8cbUZcIIGQkE7ihvv6W3GZ8JEeR 5/Bm3lrzOPOPl/WNShVrK2N81taM5qfQigjJmm5s6q1WZ+CfBH9j4+HPGeYtd0vykbPy1bW/Kyji a61f0JDDNPJIHaOJp0+NeUjetO3xO/L/AIycxvlXy5Z+XtIby5aTPcW6XIkknLLyKzFSx5RUG0dE qhw089waVbSWWp3FtbTakrmDTpZuSssm7IXCFUngt/jl/ef7zt+9i+P4cr02SIySmBcRyHLmPSXY 6fNi08sU9RjOSIhIiMTw/vJRHBLi8v8AY/W8i/MxJ7Xy5p0mqTNca/e3IbUOcjMyQCJjb2jjl6bc CiSycl5et/qJnPtPJguY2uCrQvGJyQSVKAkNWoHRkdXyV/mvdxRNpWlW10syL615cUcyO8khWITT SAelyPpyIkcbP6WRO3u1s7aFnQG4jVxAjb05v6nORf5F/ZT/AHZ/xj55mY5SPqkbJ3dfqM+TPklk yGzLah9MY9IwH8MI/wAMXqNzrHmby4bXVTr031uOCOaTTbid5YVMn7xrO4t2ZkTjGeDMnGWD/df2 MmGgfmn5K1S3mubd/wBGXLq01/YSKq8nC1eTmOKErT+/rxZP96FjbPOUt49w7m5uGJIeR2ZiWdut AaN8cjnr/rYWxFBIpk+xX4jSu3yyGTFCfl5jZcOWWO+L1g9CXo2nahBdwpGzxymChSMzPNGhO6en CkUNvGwH7K/9cD9bgGuaA1pMyvfws0ukGi+oCPt29BypHcfEiQR/Alytv9jnJgHTkFvbRyJIlTxN tGQswIO54mkk7JIA3PhJ8H7v9hWR1JroRKEkMi3Bojl6CSNV3RWdqcG2/wB2v6i/uoP7tc2NkxIn RBG7gkeq49Ds829eR19MkFWI3oK7e/X6MbzYU/yKih6b9sGaw1mdTuHsTyt3bkKdOTAGQL/kB+XH AcbANRvsts3yPf6OuYJFEhyQm1hbwagVs2na1Zj+6nI5IUIYLHKPhPJJPgSX/L/l4YnPolxaySW8 ykTICVPYhRU/h8X+p/q4Ht5XhVHoAoJCsOhINWr9/wDwOSKHV7LULQx3sohu7cco5TWrKg5KeW/7 xP8AhslHhPNBseYYt9XuP99/qzZIvTsP9+Rf8iG/6qZsl4cf5/2J4h3F/9SHeTvOdh5Xa6eXQotX 10SCWz1KUqDboUK+mS4kW2aNx63qRp6svN4X4fu3Qq17zDrXmS8S8129bUJ4i31dT8MEHNuTC3hH wr+z+8Px/BH/ACYWCnAQwoI4l3Ea+Pd3Y/bb/Kb/AGPHBOlaVq/mG6Fj5ftGvJSQkk9KQRk1PxP9 lm4qz8PtPxb4Jc2WGOnwDxcvql0vf/Sxa0C8ojHqTOFU/tN896Abt/sckPl/yV5s8xgXGmWD21sE MsV7c0jkk4APSyidovUlf4fR+L0+f/HxD9vOheW/IPlbyzE2r+YZ/r2tQH1PTuoldIEU8o5ZLXnw to2/35qE1qsX/FeF/nT82xHEU8sSQLqRuPtFBfehHH9mQTyAWCTMwj9OK0j1CFF58L5fhTI5+1M+ X0wkcUOVR2l8Zf8AEp4dgdt3llxeXEepG3luLi2lgb0J2undJ0MbfHCwIT6twk5fuk+w/wC02DbS 61S3dudf0PEXUlSr20SMSyemU2Qnksn8037aPzwo1C4utUlm1HVLmW7vZqNLczuZJGKrxXkzb/Co VV/lT4cBQxUhnuC9BGq8QKGru1FHt8PNswRsmgi5IWnDRvJTkyy9OIDylRTgfd2/l5Rp6n2PTzvu h6Hef4XXRJLE3GmIzWcUDOyLcRqfV9UqOSeo8zz83RWX4OHwvxzhGi38UN1FNcOUeKSNwxPwFUrX mP2n/lOdZ8j67deYLzU49L1u4sWtjAYYBwZJI5fguESOSGeTg06QV9PjweV/91yu8WLrBLw+IEAR 3vfn/mt2Ph4D/O4ht/Ro2z7TrGybzGUuNMnnvzA8s1yIpoBbxSVgRQVMMDtdfvlWRP8ASIo4Vjmf 04I+Bg1tZ2tjbXGq3bLHaSh7a9vo2gmGxSNpJXEdLpklaKSdY/3/ANiRHfm+BvV1T64fTt7ZrRkC teNHyaSSkhVIZDNLE3oqUbhMvDncPw+NZuCFrqjWtrcW97cHVtQhdZeKTOnqCR62rXErLNbW00si cYl+sQ2f1jglv6Ef91q7MhGPUcIIB5jffirhgI/R/u/4mzZQv9es9Bmlvr67Q2ZmgSeenxlJhGyT pboWlkVxz9P0uXP0/gxKG8u/Nl/J5lliextlheGwt5xGWhtwS8s80rq8VtLPxSSZklb0ooYk+P0+ WQH83LO3tdd8ta1eLcPM8EK3kXweoy2jxvKyenzt1ZxcOvw/6P6i/uvg+078z/NL6VokPlbRtRub u11YG4lkuKCaOzqpitOXppOyNKG5NO3r8I/q0vqJmdhA8PHw7nLzI5ej0lGbJx8IIA8OIHv83n/n PU7TUPM15e2V0+oQ0ijgu52duXCNQ7KJKfB6nMQrwRFT9jI40rElmJJJqSTUn54xiRsQR89v14tb RNyWdgAimqhhUMR02/lzPAoAdzjvQfLWieVDoQt/MV2Y5tYo6rGf9IgMRZI3ENCFXly4ySvGk6S/ 8BFLnybr9vBPdfVxLBAHd3jdC3pod5PTr6nH+b4eSft4C+tv9ZW5kcs9QZHJqxB2cE/8YzxzpVg4 lS3vBy9WnN0V3CM6r6TyPCp9J34Lx9Rk5cMsJ4q6CIoV3NZuO/O+bzK01i9sohFB6YUdOUSMd+v2 gftftZ0vyPpej+ZPLt3dazMHdZfqcsbSR28UCstI7kKZVRVRX9RfSspZ5JIXjWT95Jhtpn5KaB5i 0ODUdM1i4tLyXmJUmjSWFJI2MckQRfSkCiRW4P6j/BxfAGi+UNa8gahewarKxWcxIGtjdJbyxBfU W4jli9H13t5D6clpJH6n+RJHL+8x8Wqx5JnHGXqhIxMD/R+oN8YUYyIFHe/J5Vq2nvpWqXumSNze znkgL048vTYry4b8OVPsfs4EUKWAY8VqKmlaDxph/wCdo7SPzPqIs5XkDSFpxJEIeE5/vo1Qf7rW T+7+FPh/Yx/lfyfeeZXaT1Vs7GM8Xu3HL4hQlEjqrO3E9vs/tZYSIiyeTHhJlQ70qYwIrWpchQaB ytCR8TI1FLp8J/b5/wB3M3HlgZQqPVwXUVEg6Gh+HY7j/Vzpd55Vs7O1S0sNLN6gbjNfXHJppTxI PphCBbxRjjx4/FkH8waXFo2otDayGe3AAMh3UP8A7si5A/FT/Y/8bYIyB5JlAx5pdSH/AJaG/wCA /wCbs2J/uvBvv/szZJi//9XlNpbW09p+ktWZ49NJZbWxgIW6vHTYnmwZYLVG+GW44yfH+5hhml5+ m+XzBqkd7Y3mnyjTjpbB9Lt7MFYLdgakqjl/WeT/AI+Jrr1pbr/d/JPgwPdmWby1ouoBD6du9zpb vWvxRuL6P5fBfOq/8Y8KxIW+nJXxG5GywAvf3oq8u73UOP124aZEZnjh2WJGcAMYoIwsMXPgvP04 /ixBYxUbY4AkeGKAECp+f0YaTaFu3CoEHfbBum6LqGsSWujaVbtdXkytdyxpU0UCic6dlj/ef89s BLA1zcVdSIEBeV1BoEX7ZB/4X/XwdoXmrU/Lut/p3ThH9Y3UxSgtGYyQfTPEpIqrxTj6ckbfDgN0 a5pV/MvkvXPKaWM+sQIsGoLIbd425DlEeMkbghWR1qrbrxZX+B2xXyh5hg8tPq7XdqlzHqmmXOno ppyRrheKScqrIsfw8Jljf1PTf/Jwb5u86an57u7ae5ikmFpGRDYQR8YYi/H1HQAyyfFxVf3jyfY/ YT91hWulXLqB+iL2oPIcFViWbxrEeQ/lXIGIlHhnvfOtluk78rfmD5s02NNK09Pr5km9ZV3Mr8Y1 V4+fxSKphhj5LF6fwp8fPnJkvufzn852Hpvc6JZyUUvOJgzzxsXkVRciIxeg4Cco0khWT0Wjk5fv uTwCw8tzazEqaej2YjkY3E1yyg8h8HFUTi383PBd15D1O1/0lNVR5UH2/jVh7B65CWnxSkZGO55n lfvUZDYiDz2AqzayXzQmttLPqciQKWZbOz4vKkAc85PQjo3H1JGeSSRvjlf7bPxwL9Q0+Ojf6cST 9mLT6KPfk88Vf+Axl75X1GwZJ9SuII2Z6TpMzRguByEMjxqeLyIP2mj/AG/i5YUtbz6vLPPY2kFv HboGkhikCqFFfiX6xI0krfzcWfLtwABtTZlwzxkjLcJ7HhkN6kOISROoPbLcLFAsvKNSkouoljYc uLrRFebfj/M2AZpGYhB3+6nviQYJGCOp6ZQ6Gu5PUnvjbW2wdXeOQUYEqw8DnSdEjnfQrS9+stam WRokkCCQMylJKNGwb7Myo6N/vz/XZG59dnk1vLT4pIELb9SpMdf+EybHX7HTNJ0nTrlS0GloWlQH 97Jc3Ugll4JRkrBbj4WkbjF6q/7sRMWE7IFPTvy51Ka2mv8ASZZBJ6Zhvrchi3OC4QLI2/GnGWP1 G+H4XaZP5cnuqafP5gtZrCKc2DBXNpqEY9SSOdD+7lQExp+7f+8ibn6i/wC7In+POK+Qr2S98wRa 3JxhsItNawkunYJEbl2Sb6uHchWeKOTm3H7OdQ1bzl5CW2EV5qtu9wpo01t6kkqH7K+lPaq8iSL4 xNzzTT0+Y9oZsmnwZM/DGMyMcJT4Znhj/CJeo/W7CEsYwYOMiBkDGyeVEgED0/wvEdU/K9dI1Say vb6aT6oFe4KwUNwGinvFFqwabi0sNs8C+or/AOl+nz+CXB+leX7jSLaTUdEc30VCqRg+qY3gcvJb vLGPQkjuXEVxaXKeml1D6f8AcTSJHh5deetb1bTtMg1KWB7rS3+swalFH6jzXHH0o5mhlWGGP6qJ J5l+369/FZytBBFHJhIdWa19T9EB9NSQxD07aQqiJDCLb01VvVWT1o4raSZ5ecv1mF5IpUS4lizo 8fZevyRH7nh7+IxiD8L4nDhnwQn6jxDf6efvYvrXnzWLxngtibFBRGjQksClQCG/yh/eL/kLkVku ZZjLzavrOZXHbmTWoGTWazsHJY2yGp5MW5Ek79anhT4m+FUXG+pDCR6fpxcRRRGFSgHhwA8ftfaz Lh2HlA9c4QH9G5H/AHrVLUcR2s+9hPozf77b/gT/AEzZL/r0vif+Rp/pmw/ySP8AVZf8qpf8UjxD /N+1/9bkmmzC68s67pUjkCCS11a3QfzI/wBTmA27xXyu/wDxg/yMD22nSuFYbDvh7o/lOX62tr+l YrDUJo3hmin5C3Nfha3e5j9W2lrTi6vIi8/hyQp+XXmR1YW95p91x2rA3qKKeHBv+NMtjjFcUpcA PIkSr/YgtZkATuw6eGezhW4tipaORRIWVX491JRwy05jj8S4Feb6xBcTTtS55CVXWH0kZXYLIHVA qo8bSRsnCP4/3if75yUSeU/MEkgjWTS7iWhHpyXEcMlDtRo7r0ZeJp+0mL/4G80qnpHTNPlDfF6a XNsKkf5R2/4fLBjxH/kTjHvGX/qmji272C6lcWqD6hp0rT2yH47pkMXqkfyxkuyR1/nbnJ9t+H2E LM6QfJHmIMeXl1NuogWC4/5NyoMaPKGpy1RtAmjI6slkhp8/9N/hk/ysOf5nB85D7DFfEHKj9/3P O1d0+wxWvWhI/Vguw9e5uo4DLJwY/FRm6dx1ye2/kfU+f/HMnlUbsi2ETvT5RvPT/gcGjyvJaOJv 0FerIBQH9FTMKePwIBhGkh/yl6f/AE0v+JU5QP4ZH3RKX2A1CY8LMFVhFAQG4oACyxqo68lVuEKr 8WHDa9Y6RcxxToLloYkN3f3CBY5ZpHHxafFMH9WKL9x/uv1U/ft6bwO/BSzuJdPkRLe3uLN1JZS+ mXEYBYUZquafhgiRLSaRZbiS0aZW9RGfT7gsrk8i6skTcX5/FyX9rJ/lIf8AKVpvO5H/AIlycGux 6fgngxT8QfWZ4+IS74R9Xph/S+uX+1pv5mkHmJ2uJrNLR5Ejs7mZ1VpprhgsiSyQsD8HwsiRKzST xK3oSepDbQT8z1fyxHZSBb2AW7sXRFMqiKQoV5+lOOXpP8Sen68fxcvsfyTi5WLUFdb3UYp1lX05 RJbai/JAQ4Rx6DckV1V15ft/Hid9Fbaga6hfrfkdGuLS8m8P+WqLl2yz8rgOOOP8zpgY/wAXFK/d f4/ocP7zjGo1mHL9OPMBGIGMHfwx/qf9LGP8n/FD/c8clglt5WinUxuv7LUrQ7gg9D/rLlbbKCK+ x/tzrkdnYQKUtrO2mFakLoyTtX2ae2dh/qA8cprBroemNAnda9ItBjiB96wQRNlZ0WIf8jNPX9Y3 9zi+P/tc/kwS30a5u47KWFoZKQktGr19GJH4Ry3jbiP6xO8np23xXXCP+5/exepKYNE062ofq5u5 13aZlDu7EDk7eoPQiWvJo09Nmj/387fHhnb6DqMV1CIvL2qNpyrLJNb2tolpI1wV/wBGk5TqyHcy RM7pK1vDJJ6Mfxti98fPskItNM8ly6RZ15tK0E95cSfCN7i5RJJX+IcljhtoouX7H2czNGezdOSc 2SOad/VRljjHpwgCZ4j/AFf9K05vzEwPCHCP6R4ZfJLZxcel6SQpFGhqpc8mFf2Rsyp/M3D+8/bw ivprgo6O4cUNQGP9MMW0D8wL16HS72QVIrHa3KISNqcpLdApDfCefHMv5cfmDKAx0K5Wv+/HhUfe 0qH/AIXNoe2OzxEgSP8ApJMcWnyg8U5R+CWy6jLKqSx1dpFBkbbkHqQxkLftvTnsuBpJ7twDzC1P 2akkfdxw6P5fee7Q+nLY2lorGrNPfWYof9ldf8aYMT8r/OckXqTajpUEZHI8bgNT5tFDP/wmVDtv QxgI3OZG3piP98YNvhGyQBXmxFy7fbKt/rLX9eMPqeJ+QAA/Vkk/5V/c+ukd75q06KJjQmFrqXcd d/q1tD/yXXFJfJPkm2YjUPOHqvT4Y4o4QK/5TreXjf8AJHl/k5j5O2YH+60+SXvPD/ueNsEa5kfJ jHpQ/wC/F+/Nhj+gfJX/AFfD/wAB/wBm+bMP+U83+pT/ANl/xKeEd5+Rf//X5ZNaxPczPJCvMufU oNi37RH+yyvq1ugL+mE4gnko4kU/1aYY3CKJZOEnqqHbjNxKeoK0Enpn4o/UHx+m3xJ9nAF23FQh AKk1YVO9P2ds2UZCIMvi1DekVHLOiqFmmTYCizSincjZ8F22p6paClpfXMX+SJ5Cv/AszDAnE4/j 7ZnDISKMiR3E7fJiU1PmPX2dXe/aRl+yZIbaQj6XhZsMf8debHUJNqHrqooqyIFAA6UW3MC5GwuO CnDw4jzxwP8Amx/UxLJ4vPfmOI/DLH9AlX8RLXBi/mX5oGwaEj3a8X8I7uPIdSm2OoR0x8HTn/JY /wDSxRZ7yzEfmb5qG6tbj/ZX7f8AEr84ov5oeZ/92CB/9WS8T/safIXvlgHsMfy+m/1KH+lCeKXe zM/mZr7VrEor3F3fD/mfjD+ZPmH9kKvfe5v2/wCxoZD82+P5bTf6lH5LxT/nFmZ/NLzdsOVrT3W7 r94vFxj/AJnebXFDJbj/AFfrg/7HTkONQOlen9KknZVH7bH4UT42wdHYzwRvJdWE07q5XjEfVt1W gKO1za+okvqD9hJI/wDZ4JYdLEX4ET5CAK8Ujzkml1558z3Wz3npgmp4cj/yeaXC5vMOtE1N2zMe 5VCf+I0wDfSxw27OtpJDcKQVSr8HU/aXhIPURlHxqyM38rJ/uzEF+tgF57WSGJV9T1j9njSob4gr AP8AsfD8eSjDDw8X5eERdWccfvpjV9ftTGPzJrnoCOO/IiqzKFhtiKly3IFoWOVN5j8xTrxl1a7K joEk9L/kwIsLkTjGijYBVAH0ZfHERxgCoQBA6RAT8VryTuWaS4ndm+0WnmJPzq/xYi6h9nJYDoHJ any5k4sVxpTCchrmfmkIb0IV3WJB4kKo/UMDSxBZjwBAb4hQgdcHlcRlQc0J77fjmLmqQ372cSlH Fvf8M2COA982YfAPNnb/AP/QgVm8F/EZIvtLtLEdmjatKMPn/nyxc6b6hAWqk7VPTCiksc4vLR/R u16SfsuP5JV/aU5KtGv4NVjKMvoXsQ/0i1J6f5cZ35xN+y37ObKUZQNHcdC4523CXJpV2o4lA1Nl dWXcfJiN8d+jroD+4c/IA/8AES2SZYNwCPpxUWx8MIyljxMUFhP/AL5cHv8ACf6Zf1KUdYpB/sG/ pksFsdtscLcjpt45YMyLYgYAD8W3sQR+vN6UZ/aX23GTIQuB3zei/ufnhGdbYcYE8R7bjMIR3IyY ehX9nf5DN9VB6ov3DJeOtsQ9FR3H340xIf2h94yY/VlrXgK/Id8prcU+yOnhj462w9YwhDB+DLQq wbiQRvUEGtcUWRyzOvpSSSGrO0UbOT7uqq7f7JslX1fwH4ZvSbtXHxuq2xgtMykCGFCafGlsnL/g 3R3/ABxCeGUxySSKzmRgGZgaF3PHk1aLty5N/k5LTEx8fxxGWFjLBGGANXlZT9oqi8PoHqTJ8WA5 b+O1+9bY0LSV6ssbEHoeJ/plfU5u0bn5Kck5tz4b40wHwwnMtsZ+o3B6RMPnQfrOUbC4p9j6Kr/X JIbf2xNoPEZE5VtjZsLn/fYr/rL/AFxKSxMbJLcssaV4qq1ZmY7lVFPiag+yuG2pX0FiWgVfVux1 j34x13HrMOn/ABiX943+Qnx4QtcSyzCWVvUkNByNBQV+yoGyL/krhgDPntHv/UyFoOkf++H++P8A 6qZsA/WPYfdmzHqHfL5j9TOi/wD/0YJNpN1A32fUTs42/wCCBPw4olk4EMkcjQ3UBLQXKbsjE1pT 9uP+aNvtZO47S3v7dLu2BMcgrxcUZT3V13owwHNoZjHqRjpuyjt8s2EdQCOGTi8RQ+ka1Y3UcsOs TQafqFqVW4SVwkMgf7E1u78f3cn8v24vsth1BNpE1BDqVnJ4UuYT/wAb5zrzBapLqSNGvL0Ywry0 biHJaoDr3VCA/wDzZhaLeI7STwj2Zj/HLMellkHEJRiDysn7hEpoc7ezrZxMAVlibwIljNfubFV0 0v8AYAY/5JB/Uc4sunwN9iS2+hh/FGxePR4n+20Ow2pxbfw+zHxy4dnZTynH8e/hYnhHU/J7L+iL in90/wBCk41tJuAN4X/4E5yu30qzVRzW5icfaa2u4EU/6qSQch/yMxb6teq1IL7U1jHQetGx+9by Ff8Ahcf5O1A5V/psf/VRFw/nfYXpp0yUD4oz9xyv0c4/ZI+jOcompj7WraxEvin7w/8ACaiuLq2o LTh5i10f60MlB/3MmyP8n6gfso/7klbj/ODPDYkEVB+7G/UvEZBPreuL9jzLrA+dtKT/ANRrY5dR 8xr9nzNqW389nJ+r1ZMP5DU932Fbj/ODN/qJ8Mr6kabj6chf6b82R/Y8w3UlP57En/k5E2MbzN5x X7Oqu57VsIhX74MH5HVfzfvH6F9P84M0NkewxBLUSXNwysrCLjb/AAjcOo9WVWb+assasv7Hp/8A Awz/ABV51r/vc4+Vrb/9UBiY8yebI0Eceo3CqCxqLW2BLOzSOx+D7TuzO3+tj+R1XUR/0y7d4+1n bWRxhsT9OQU+ZPOJ3/Sd39CQL/xqMTbX/OB2/Sl5/wAHCP1YDo9QOYH+mH600O8M9Fi7EBFJY7AA VNfCgyParft8drprhSKrJer8VGBoUt+xK/t3H2V+zD8f7yMjj1bzDJPGupandSWLHjdx+t9qNtiD 6e/pj7Uqr9uPkmHb2LhhGqgdAoGy0A240+HjxyowMJVk26+9arzYs9nKnw8Cakmq1apJqTX7VWPx fFi9rpE8rp6v7sFlAWlW3P8AwuS620VjRgvJj1an6sD6zqGm+Vkjku1a5vHq0FjFQM3EcqzOdoI/ 9i8j/wC648Z6itgniJ2HMvMvqy+LffmwD+lZ/wDfcX/Df81ZsweM97fRf//SkWl/7xRf7zdB9rp0 7YvP9j/df/PD+GeVs2CH6S4T6e0v++m/vP75/wDebr0H97/y8f79wddfYP2f+jvpnlPNlf8AEyfS TdT/AMcDv/e/8bYW3/T/AKYzv9v7X055/wA2bDB0Xo9eu+p/5Rj/AKNuuBu3/St/55dc5Vmzb4vp Q9Rbr+x/zzyu5/vfozl+bMqLEvUT/wA9vpzD/nr2zl2bJoeoH/npjG/56ZzLNgS9MPX9vEz07/Tn N82QmyD0kdR/d/7PH/8ASF/z0zmebMeSXpq9f+lL/wA9en05MdB/3lT/AHn+yP7r+56/8e3/AC6/ 77zgObMHV8h71L6eg6f7o/555zbzj/x8f3X2v2v73oev/F3+/P8AirOVZs12T+H3px/UiP8Ags2B 82VuQ//Z ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020301d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7REkUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AgBIAAAAAQACOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAeDhCSU0D8wAAAAAACAAAAAAAAAAAOEJJTQQKAAAAAAAB AAA4QklNJxAAAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1AAAAAABIAC9mZgABAGxmZgAGAAAAAAABAC9m ZgABAKGZmgAGAAAAAAABADIAAAABAFoAAAAGAAAAAAABADUAAAABAC0AAAAGAAAAAAABOEJJTQP4 AAAAAABwAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////////////////////////// /wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD///////////////////////////// A+gAADhCSU0ECAAAAAAAEAAAAAEAAAJAAAACQAAAAAA4QklNBBQAAAAAAAQAAAABOEJJTQQMAAAA AA+TAAAAAQAAAHAAAABLAAABUAAAYnAAAA93ABgAAf/Y/+AAEEpGSUYAAQIBAEgASAAA/+4ADkFk b2JlAGSAAAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwM DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgASwBwAwEiAAIRAQMRAf/dAAQAB//E AT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcI CQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMH JZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEU obFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSF tJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//aAAwDAQACEQMRAD8A2WNPg2fijsb/ ACfmhsr++NEdtfaNB2A/isniai4gctI+9PuPgQn2v4BOvbt96fY8nkwlxKWBE6ynBETMDxSh/AJJ 8/7kgx27U9+/9yVqUTGh1KQ17/IJ9p4ntp8VAggauPxEz/5kipnXW2yqq1p3DKdso3QKmf8AC3Ob 9Pd+ZR6n/GK63Hqx697WFzmSJI9w8YYf0dPq/ut9izy07dzt36QxuEt3GDpuGz37UvW6rjOa6p7X U8Bljgx3Pv2WOe6iz2+97H+m/wD4RSYs0McrmBqdJSMQY/3YzZYSH7p+mrXOVZkPLb3zeNTS4bS2 fzWVu2/R/wBJ9NM5j+7T5aLTOQ+7Yy2ujPYOXemdzQQXbo2OZt/wf6H/ALbRGdMw3tk4ZxgQZ2Wu YBP7wrc1m9SQicusZE3r6xKP/fRUcROt/a4LgeYMzr7T/cq1n9Ug9vY7/wAgukt6fiNdsN76hBO5 1rdwDRudDb2utc1rfcsvIaQ9zce51zWnR7gNQefe12xrfzmWbP8AttMyeg8JI4u0Tcv7xh8/D/gr TjI3L//Q6Ksl0FjHH4a8au+iPNH2X+1vpkF52t3aSTrt3H2Idd9z2Flby6XewhoA2gba3bj+kfY1 379dH/CK03p2XkN3XNYxztS5xJE/vNp3Oa1zVi4o8xkP82AL6SM9P+Ywe2K0JP00arrRu2F7Q+Cd jva7T6UBzffyibXzr9KYLQCXeB/Qt3WK83pdJcHXWOufrwAwe76f0FbpxMehobWxlTWxtDRJECG+ +zd+arceTyk+oxgPD1T+n6K4Yh1cXY6wkUNNp1/NPIPf0/V9tjfz2fzf+ErRxg5bjpVA00sc0Hn3 N2+3838/YtY2jRrZdOgBJ/BgWfl9XZS5tNZ32WHa0/RqB45r9z9v9aur/hk6XLY4RvJkl+ET/wA1 RhAalTel5BAD3UNPJ9r3E+H0i1rf7KjZjY1ALb85jCNS2usFwDYn6Ruc1m76SpX2/aKmPfmN33N9 WnGcXUsfX46Br/8ArnpXf9crWN1jLysZno2etgv31t9YVWmtwt/RV14+Yyp1TP0tn616/wBkyf8A uJ/whjyYlthqMiLlnlx/+NcSrGtACh10/wCi9CzK6MZNVl+U550ducxpM7/5Gz9J+41N9uLBGP02 mktJh1jg/QfnD0/3/wDB+/8A4xY1T3XYzyOn9UGRtGjLbnFrwPfU2++7Ira1j27PVu+n/g6lfwG2 tqDMhme58umx7biOTs+h7f5v/grqf+HsUw5IwB4DHHfSGKMT/wBPIsOSfh/gp3dT6q4ODSKyTxWx rSJ7sLt/0f5SH9pybIdbdYXMn3h20SBztZt/1/MTXWfZ3tqs9S2myfTudXY4sLY9mW30j+c7Zj5O 39J/M5Hv/S3ScHiZ2n3ESI0PGv7zv3HqnnOWBMMhPhqeE+SOKR1JOqE0VtcXQT2JMbjH5zn+57v+ 3FBwIBDW7QPIT8yNyNLwyHGfGOJ8mu+CG8S0gvie/wBGDPHtlux30VCZ0NAh/9HpcPqWHi5AqutY bS5zBXB3ggn6Wn6Ozb7/AE7fzFs/bMawlnqNa/uxx2uH9h8LnBcDQ7dZ6oe0ssa+SCI9NzPb6lm7 b7N/84nYcdkmuvdLza0Ahzmulu87twva5jG/T9X+b/nVmYeYyYxw+mY37H/msMcoAovQi17Dub72 /wAlJ2ZWfpS3ydouesqLizblWU0B82enPqFp3bxVlV7Pb6jvVfb9OtDqry67m2Ny33ODGtc1zAS0 uLfWbvcffju/nf0rPV/4VWBzoNXCvKXF+xPuxdu4ucxzQZa8QYMGPJwWJlDJxWX2nHdmFrHPrEgk uY0mmuyn2fo942foX/zSsZD8vdNHpVb3w3SA1sPY97my17neq31K9n85X/o/0iBZZ1hrCa8zCLXQ BXk0vbo8asssqs/c/Pq/62jPJy+X5yY11IlH/o8SSYS3ectydtz8XOyX5jcdrQMm9oLnNe3fe97T 7aqG5bcpmM3/ALiMpo/waLj9VrqqJpudZjNrc6zFDfVqc0NdbbjOos9XG92z2bPZY9VqOjdXxuqX ZrMxtt9lddNuM1+TjUmtlYqrZbbgWfa/1euutnou/wCuWf4NLN6X1fKsc5nRq7rIhl2Pl1SI97X1 25tLsr/ty3/g1IJxlMmOaj2/9GUOE7UXV6bk5ZzmYPVqmPyGsY2h2PLPT3s/Qsxbd/2iq7BtbZj3 /pvTzKP5f870F3Tutimy7BrL7qq2ubS+wVsvdru9GH/q1rdv6VtjPstnqV+l6X6ZcN1an6xZGcH4 vQLr8N+MKbce0l24ussy8p9dmBcyxtX2i99f89/M/wCj9T0FPEb1zGxfsuP0TN6bTaP0rMajLsEg 76rWXftD1/Ur/wAHZWz+b/RW+tUrIzSqrutL/wC+QMQu+/R6ujrX1mNQNXSMl73BrqXfaWPoeHRt czMpfZXsex36L+cWo7CzTjPystj67L623uqBa5uM4tYL8f1Wv/TNc71PU2Venv8A0lXprhR0/qdd LYuz2tY0AU2N6tTowfoa27KMmlm38z9LspRul5f1lzm1szelZmO3CPq42Rl5V9Zc+f8ACtytjOoW 7vf+k/wX6P8Ao/6NMynjhKJ1BB6a/wBX/CXe2K2emaLGF4cSIiS0biI/NLXbUJ5lpFZ0cZktZEfD c39J9H/zBCxsnMa0134lziGhpcfTcxwP027qH3P2bP8AwRByMulpL7Me5gH0mei6xstk/m1lv9pY xw5RvGX+EGHgPYv/0tqux8aOcXSGkP109vu9u3/SfSc73o7XbtQ4CQNphrnR/V9u121V2uja8STo 4E/SEBzHe0fyW17EQXEva0uE7mh5na73O2Da1w/035v+l/R/y1h8RaaTbw4Qdwje0uOriG/R+i/3 +zd/rY3sedrg0BpLS0uLw2fcZe797Z/UQwcgWudYAGAAt9MTA1fY8bSP3Wf+e1IMeK9+4isxZUG/ R2Ha79AYd7av+Gb7H/QR1rRCTazSxhawE7nOJ5Ajfu+n7PzbP/O1EtLGuO6a9x9QkuLRvO321j3b H7/ezcoAbnMr2tdk1yS2C4jT/X9z/CWUIjSGkV1y60S1g5PHqfne76H7376QB715fvJRvxm2Bs1b HgbQA8gy4v03S13t3fS96etlTHGGlzXkgxM6bTZVqX+p797/AHKZfUXGvcS5zIcx49ridrfc76Dm OnZ6W/6aiHgEQS4ASCYEED0/zR+Zud+Z/wAd/NpHxPgrZZ1bLJe6mp7z7DDA4OcNdtbm/vOdv/8A ViGaaX3CbLa67DtFdRhrQDucfUn2+39DZs/mkVxcwFu0A6gWEa6HZL2Da7bvO937/wDwaEXsLrd4 DqyAXxEkEOM/u+pp+m/4N/8AokATHa+3/dJ4pd0xsex2p27d+9jIBlv0n7nbf0bPp+k3/Cfo/wBM o2ZdrS4VuAe4+0WFx2gxtrc2v3e737LXWV/6JQLmerv9rJcIa9vDXy1jNPz/AGv9Pf702/c4yxzJ holu2Rx+lD52t/Os/wBJ/wAZSnjNkG05joPXkr/F4l3uz7/gu/NeHu9V1TWAxDxMSH7Q+10O3e1v +B+gpl7w4CKyXO2s2OguEbt1f83+Z+9/OfpPT/4QFrhY3d9Lb+cYcADtb+kJDvpO3f6P/BoFo3a1 OLg4u7HsQR6zWH3u9jPf/wBp/oKQc1mAoT8iRGSY5pDcCX4P/9O/XdZU8BjiC2Gy76MkO922PbZ7 Pzvoe+v9GrNWTaXMhu0ucAXEl5cBua+51p+m539T/wBFqnjxu12+Xp/T5P0o/wCh/wCTRsbZvO6P pGdu6IgfR2fmf6PasAXpq02z6pm0u+kZLp90/nem9g+m51n85/N/pdn7ii6xlkZLTDS7QOAGpPqM hnt+n/hf9Gq1U+nXGz6B8OI93p7v8F/3I/4D+ZVmvfHt3RLOdngfob/dt2f+Bf8ADo61rt1Vqzex 7g5rHem4wA0yXGP5vdt+l6Fe/Ymdu9wD3S7QviCGuc2z3Tv3V7/0VL/poNn0Mef3zHqf982f9+/M T4nPt9Xiv/ivov8A5zf+Z/o/7aNm9ipO0kemXTtaYJIgez3tsH+j2ub+i2M+hZ6n+Ceo73iw7mNc XuLgWEuO2GfzrNo3fn/RbX6v81/NqD/zuPoN5/d/Rx6n8j/R/wCH9b0VO7d61m6I3mZjf9Jn7n/a j/SJ3qrZTAPMNLfd62he0GHGG7HOa/8Aff7P9H/g1Ik1te9pkNO1zQC4+oB6baG7/a3Z9LYh27fR yvobf0nM+lG/27f8L6v/AE/tH84p4sb2/R/nRGyZ+i3+e/4bZ+9/hP8AhkweP8vJTF1lR3jeAwEE AgNaS+an7d0e232bv3PU9X1E26sEsBBcyN4Mbg2A5rW/m2/R/P8Af++qOZ6Xt37N36Ldv9SIirn0 f0fpf9x/T9/80ns/nH/Gr6H/ABjUjfn5/wDoSEtz/duL3nbti0uJ9sO31uc33WMeg37/ANI4kuYx 3uYI8DWNm3/C7W/R27Fcbu3MnfMM527fo9tvs/4lVhEifVnaI2zt/m3bdsfn/wCl3/4L+cQ6qf/Z ADhCSU0EBgAAAAAABwACAAAAAQEA/+IMWElDQ19QUk9GSUxFAAEBAAAMSExpbm8CEAAAbW50clJH QiBYWVogB84AAgAJAAYAMQAAYWNzcE1TRlQAAAAASUVDIHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEA AAAA0y1IUCAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR Y3BydAAAAVAAAAAzZGVzYwAAAYQAAABsd3RwdAAAAfAAAAAUYmtwdAAAAgQAAAAUclhZWgAAAhgA AAAUZ1hZWgAAAiwAAAAUYlhZWgAAAkAAAAAUZG1uZAAAAlQAAABwZG1kZAAAAsQAAACIdnVlZAAA A0wAAACGdmlldwAAA9QAAAAkbHVtaQAAA/gAAAAUbWVhcwAABAwAAAAkdGVjaAAABDAAAAAMclRS QwAABDwAAAgMZ1RSQwAABDwAAAgMYlRSQwAABDwAAAgMdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgKGMpIDE5 OTggSGV3bGV0dC1QYWNrYXJkIENvbXBhbnkAAGRlc2MAAAAAAAAAEnNSR0IgSUVDNjE5NjYtMi4x AAAAAAAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAADzUQABAAAAARbMWFlaIAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAABYWVogAAAAAAAAb6IAADj1AAADkFhZWiAAAAAAAABimQAAt4UAABjaWFlaIAAAAAAAACSg AAAPhAAAts9kZXNjAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAABZJRUMg aHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIgc3BhY2Ug LSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIgc3BhY2Ug LSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5n IENvbmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmlld2luZyBD b25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2aWV3AAAA AAATpP4AFF8uABDPFAAD7cwABBMLAANcngAAAAFYWVogAAAAAABMCVYAUAAAAFcf521lYXMAAAAA AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKPAAAAAnNpZyAAAAAAQ1JUIGN1cnYAAAAAAAAEAAAAAAUA CgAPABQAGQAeACMAKAAtADIANwA7AEAARQBKAE8AVABZAF4AYwBoAG0AcgB3AHwAgQCGAIsAkACV AJoAnwCkAKkArgCyALcAvADBAMYAywDQANUA2wDgAOUA6wDwAPYA+wEBAQcBDQETARkBHwElASsB MgE4AT4BRQFMAVIBWQFgAWcBbgF1AXwBgwGLAZIBmgGhAakBsQG5AcEByQHRAdkB4QHpAfIB+gID AgwCFAIdAiYCLwI4AkECSwJUAl0CZwJxAnoChAKOApgCogKsArYCwQLLAtUC4ALrAvUDAAMLAxYD IQMtAzgDQwNPA1oDZgNyA34DigOWA6IDrgO6A8cD0wPgA+wD+QQGBBMEIAQtBDsESARVBGMEcQR+ BIwEmgSoBLYExATTBOEE8AT+BQ0FHAUrBToFSQVYBWcFdwWGBZYFpgW1BcUF1QXlBfYGBgYWBicG NwZIBlkGagZ7BowGnQavBsAG0QbjBvUHBwcZBysHPQdPB2EHdAeGB5kHrAe/B9IH5Qf4CAsIHwgy CEYIWghuCIIIlgiqCL4I0gjnCPsJEAklCToJTwlkCXkJjwmkCboJzwnlCfsKEQonCj0KVApqCoEK mAquCsUK3ArzCwsLIgs5C1ELaQuAC5gLsAvIC+EL+QwSDCoMQwxcDHUMjgynDMAM2QzzDQ0NJg1A DVoNdA2ODakNww3eDfgOEw4uDkkOZA5/DpsOtg7SDu4PCQ8lD0EPXg96D5YPsw/PD+wQCRAmEEMQ YRB+EJsQuRDXEPURExExEU8RbRGMEaoRyRHoEgcSJhJFEmQShBKjEsMS4xMDEyMTQxNjE4MTpBPF E+UUBhQnFEkUahSLFK0UzhTwFRIVNBVWFXgVmxW9FeAWAxYmFkkWbBaPFrIW1hb6Fx0XQRdlF4kX rhfSF/cYGxhAGGUYihivGNUY+hkgGUUZaxmRGbcZ3RoEGioaURp3Gp4axRrsGxQbOxtjG4obshva HAIcKhxSHHscoxzMHPUdHh1HHXAdmR3DHeweFh5AHmoelB6+HukfEx8+H2kflB+/H+ogFSBBIGwg mCDEIPAhHCFIIXUhoSHOIfsiJyJVIoIiryLdIwojOCNmI5QjwiPwJB8kTSR8JKsk2iUJJTglaCWX Jccl9yYnJlcmhya3JugnGCdJJ3onqyfcKA0oPyhxKKIo1CkGKTgpaymdKdAqAio1KmgqmyrPKwIr NitpK50r0SwFLDksbiyiLNctDC1BLXYtqy3hLhYuTC6CLrcu7i8kL1ovkS/HL/4wNTBsMKQw2zES MUoxgjG6MfIyKjJjMpsy1DMNM0YzfzO4M/E0KzRlNJ402DUTNU01hzXCNf02NzZyNq426TckN2A3 nDfXOBQ4UDiMOMg5BTlCOX85vDn5OjY6dDqyOu87LTtrO6o76DwnPGU8pDzjPSI9YT2hPeA+ID5g PqA+4D8hP2E/oj/iQCNAZECmQOdBKUFqQaxB7kIwQnJCtUL3QzpDfUPARANER0SKRM5FEkVVRZpF 3kYiRmdGq0bwRzVHe0fASAVIS0iRSNdJHUljSalJ8Eo3Sn1KxEsMS1NLmkviTCpMcky6TQJNSk2T TdxOJU5uTrdPAE9JT5NP3VAnUHFQu1EGUVBRm1HmUjFSfFLHUxNTX1OqU/ZUQlSPVNtVKFV1VcJW D1ZcVqlW91dEV5JX4FgvWH1Yy1kaWWlZuFoHWlZaplr1W0VblVvlXDVchlzWXSddeF3JXhpebF69 Xw9fYV+zYAVgV2CqYPxhT2GiYfViSWKcYvBjQ2OXY+tkQGSUZOllPWWSZedmPWaSZuhnPWeTZ+lo P2iWaOxpQ2maafFqSGqfavdrT2una/9sV2yvbQhtYG25bhJua27Ebx5veG/RcCtwhnDgcTpxlXHw cktypnMBc11zuHQUdHB0zHUodYV14XY+dpt2+HdWd7N4EXhueMx5KnmJeed6RnqlewR7Y3vCfCF8 gXzhfUF9oX4BfmJ+wn8jf4R/5YBHgKiBCoFrgc2CMIKSgvSDV4O6hB2EgITjhUeFq4YOhnKG14c7 h5+IBIhpiM6JM4mZif6KZIrKizCLlov8jGOMyo0xjZiN/45mjs6PNo+ekAaQbpDWkT+RqJIRknqS 45NNk7aUIJSKlPSVX5XJljSWn5cKl3WX4JhMmLiZJJmQmfyaaJrVm0Kbr5wcnImc951kndKeQJ6u nx2fi5/6oGmg2KFHobaiJqKWowajdqPmpFakx6U4pammGqaLpv2nbqfgqFKoxKk3qamqHKqPqwKr davprFys0K1ErbiuLa6hrxavi7AAsHWw6rFgsdayS7LCszizrrQltJy1E7WKtgG2ebbwt2i34LhZ uNG5SrnCuju6tbsuu6e8IbybvRW9j74KvoS+/796v/XAcMDswWfB48JfwtvDWMPUxFHEzsVLxcjG RsbDx0HHv8g9yLzJOsm5yjjKt8s2y7bMNcy1zTXNtc42zrbPN8+40DnQutE80b7SP9LB00TTxtRJ 1MvVTtXR1lXW2Ndc1+DYZNjo2WzZ8dp22vvbgNwF3IrdEN2W3hzeot8p36/gNuC94UThzOJT4tvj Y+Pr5HPk/OWE5g3mlucf56noMui86Ubp0Opb6uXrcOv77IbtEe2c7ijutO9A78zwWPDl8XLx//KM 8xnzp/Q09ML1UPXe9m32+/eK+Bn4qPk4+cf6V/rn+3f8B/yY/Sn9uv5L/tz/bf///+4ADkFkb2Jl AGSAAAAAAf/bAIQACAYGBgYGCAYGCAwIBwgMDgoICAoOEA0NDg0NEBEMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAEJCAgJCgkLCQkLDgsNCw4RDg4ODhERDAwMDAwREQwMDAwMDBEM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAdwCxAwEiAAIRAQMRAf/dAAQADP/EAaIA AAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoL EAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvEl QzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl 9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6 ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJi cvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRl dYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ 6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8AkKFKjt4j/MYuhjJoAPuP8MYrMByUbDqBvT54 uprQBevUDbfwpmht169VSv8AGuKqi+4+RxqqqCvEivhigRDQmoJpua9cbVdQAfaI/hlhgNwRXtWm NKKaVYkb/wCffNxXYk1779ge+ElV1Se436kVrlivj+FcZxBH2gB1rSvtjqAGiuCK77Hr4ZEyVcKj 3J6DN8WwIB+W+NVwARzrtUChH3H2xysaEHv0wWSlskAfEP643kTsBQeOVTvUb96+PbKDUXqKd8kD SF3Esfi6DqSaAAfcMtLeT0vXvXjt4d+IUtzcjf8Adh1XnyHH+Thy/ecf2kJ1MwRUkWisDIHWoZf5 afzVoVwVeXMN1HAzKbdrfiGjdTJCoQV5qEJqr1/eJ/eYJcWwFgVZIFnn9Ne71fjhnbjENzIi+gOw VrOwMoE7BrcOP3SIxLsn8zSSc/TVl7Jx9TBMrW2mW7uiAJH8THdiW6KN92b/AFsfFqtpOxn5iM0r LyPwD/Vf7QB/ZWSNGzXVja6nEUWbktQxUEBlb8fH7L5tsAwRiRp5RnOuZN5L/p36x/nN4qvTXkkM 13dXak3FAp+L0VX4TXcF6j4yP2fixAin2VAFfAYNk0DV7ZwbcpdR91PwOOvUseJr/wAZMDSQXabS 6fcL/My0cL77Zi5I5rJyRkT383GlDITZBP2oYr1qor8sRYVqafLagxd5LRVYvI8YXqHiYU/A+OZY Ipd4bj1Qa/CoUnbrUceQ45VxAc2PCUHIAR0qR3wK4UGoVa9dh1wxeziP/Hxxp02U7Ee/bEXsGbZb lqDqQqf804SfetFAcm/kH3HNgv6iP+Wlv+AT+mbDxrRf/9CVLGBxr06nanTF0RhuCPYjY0y1iIAH GhJ7nlT2PbF0BpULuN6/0J+0M5ziHe69TWMfaqT77/28ceYyaFwBvUVH68UUooBBG/2BQdf65uaA Uo2w6nbbvucQb6pU1jqAQNh17frGYQ7VpUdCAAR9P7OKGUDdtlr1Y96dOv7WYMT1JPUGm/zHzwhC wxKpp1/ocooSBTb3Br+Pyx5bl9k9Nx799hmDCoRWILVKKPi5KPCvw98kQeqrfSYEkggV25UP+fXF BGtFFa9z/n9GZlYSiNwEkc0CtxVmFafD/PT/AGWVG0bqtZSokJUfCWoVp1C/FvkDkhHcyB92/Lfk yETyr57NBQQymlSNgd+mMMYBJLb9SdsWf6qHCNcMG2YhYwAQQdwWdPs/thv+b8bFLAzCPk8nOpYx hg1R/kcJD1+y3P8A2H7eRjmhMHhE5V/RkD/shFl4UuRofEKLrGWUEAv2JX9ZGO+FdgNwe3sK9a+1 cGLBdSGQR2MyK44xySAgA0/vP3jLyo37LL/s0wSdK1S5j4zpbheI4qpb924FPUT0lY/F/K0j/wDN VgjqJH0abJIXRJ4Y7d472QwGtyPkUkubKWeOsazROeXCSIgHkB1AYGN+P2l5fBy/axsFtq8Lg3bL PbMD6l48rRNyVgB6lZFkoPsc4Xf4skqaJwcyXFyIy1eSIfTWlKUClm27/FH9r48QeLy7azOJ7oPM fjkXmzmv7T8U4b75f+V1RAMxiwjvnIzIB6bcHDL/ADmYxRjuZf739aDlkuLOImzvlm9IAJayqqyF a8arLJ/et+18fHl9vl8WDYb6+kPFESVQN52Lxp2pvIpU/wCxRP8AUxqatottUwQTDagfiBUKO2/L p/M3xYn/AIjLO6RWfpEf3crspU1/mYeoyZk4BHBGAlqjLhFGvUJeZ/hv+rGLYckL58+g/BTWP1pg TIgCfzGq/Tgaa0t5mAjt453/AOMavT/ZU/42wufVNRZy/poybAK0bOfioVpyLdVOFl095c+mbt3l 5UUojvHGRX4fUhRki+z8XxRZZPX4jYjHxKG90B/vv9ywlmiOhTe50rRoYmee2CuoNUtOXqAd6Rhi u3+rkZmjEiKYmkLLVYgUjSPgG25iNizuyUqeX28FvbeoEMpDCNVUEUJVV/ZX9lf9jlkqo4oGPUEb fTTbNdOc8kxOUYY6NgYhRP8ARnM/X/pcbXPIDsI0PtQP1ef/AHyv4ZsX9Qfy/j/bmyfHLvLXv5v/ 0ZtbWFzN8KKyniGBJ4ggmmzVr3+Lkv8AxjwTHp1BVplVU2ahb4So6Nyo1P2sDpK0NzJDLcLEkSsI 4R+/ZCx5K3r+7FVZfWdPgf1ft40T3ZkjZWDll4usqCXlT9uQsq0k+2sXFfsNyzj4jXZJn1QxxJ9I jHxZRHnKUowPm0cGCIFiUiOe/wCpXuUtrYpyuBIvPg/AKG415FlWv+x5D4f+J42Yei/GApJGyl1r 8MnHkV5BakyCvxJ6f+pw+PBEVlPKG+r2whqpT4gK70O7IwH7KLy/kwbFos5VfrN0/EdI9mG44k0p x5Ef8bZsdPpdZwizxnlcoQiJD3iwP81BxxJ9MaB8z/vkkhuIGSKeVBZgsVkZ2LHnz2XiBIo51T7E r8W/YXBaJG8YUxB+NQ7M37o71QcCfjB/n+F/+Hw7t9LsbfaOESEDiOe4p06d/wDZnB6JIoohWFfC MBf+I5kw7LmdsmWQF8VRPCf9Nj4JcP8AR4mccYHOrquSRJY6whjRSWC9XVFijYsd3f4ftU+FsqPQ XKCOZoETkJPSYtPxYGo9MD7J5H7Vfs8cPmWJd3Jc+5xhnIHwAIPHpmTDsvSx5QG57h/0kyIHWz7y gItCgAX1DK6pQqEHpqCAVruW/ZPFf5cVTTNNgPxxq522lb1OlabAL4428vre1p9blJkYckhWnNh4 8SQFX/KfChtRvb74LMCCJhyHpkFuFaFpJyVj6r/utvT4/tyYZ/lcJAjj45k0IxHFK/NBMY9BflzT 2S406zUlxFAv2t1ijFfH4wWwLceYoUjJtU+sbfAQzcGPgC3BT/wOEF1pTQ0uYfSvLgMXeIuiu/w0 qkkgekg/1vTfk/7zCi41KO2eOC/42k1yjmyhu5RHHKyClXuAvCnMosnorziXJEa6UeKOKOCJ5EkE 35/9Y2MZynIxiYw2u5Fklz5l1MMPqUVuyt05SLDQUr8TNxb/ACdlwIdZ1SVlEs6K2/IJPGdj0pyN aj/P+XINI9tb6uz+YYoLoPdXMUwuHS7gtTdw295a/V5vhH1X1YGtIG4I6+s0PD1Gw/t7ryY1rIoh to46FXkjt4oyOYpyjjZfW2/nH93/AJGXfkpyhHiy5iSATwcIjfUNU/E4iDkiK75iF+4JsdPhuZEm 5lqDiYhIkkbcj14nm0bg/wCVjzpXpqVIYFm3cKqtUg7AhVBTw/1sjWjroTTm7H+8qwlybh42ELqe EiyqImE6fZ9HjGjvz/n+xKoLPRbuMrBHblW+Fmt34k71o6Iw+H/gH+H4WXK8nZWIHbJMH+cYg15G jFpJMa4o0T5of6hxD81qCOXTYfzFF5FqfT/Lif1VVUcS3x/C0vEB+vXdTy2/ycWuX/RDKmoV+ruz Lb3rNRg5DN6NyWHxScQ7203/AB9en6Un+lov1le5huoXaNo2ikTqhNV6VCilGpmrz4suCRjOJ8pA XCV/zZMuljkhuJjDAbux8abgftenyPJf5cVaMv6jCrbUq5ANQNgH78sZIzEOp2r+7l5fANx1Ljft TmuNQPSrgeoKcglQAvXuEZDyynjO90D8/eu3msdQdgzCg2IIHiKHb7VMYY6fFsCPatFG53ov44o7 M/WYorkFtiByp0o37X8vLE3hMkTIeJJAeMgkcqVPGlfpVnyJnLoOLdUL6A/lH45sV+pv/vs/8EP+ aM2U8c+4/L/jyfi//9KZ2kMZUJXinIFUJ/2ZpT+Us3xZKbOxihX4lBYVrQkip8AciE97DYXU0M1v IbrmHSCP1PhjZ2BeNuK8YqDiv7P+o3HmZ6Tr5uLYSrC6xInqFJB8aRElY2fjvwLo61SP9iT/AH02 aPR6zTx9WSJiDVSIEo793BxX/WasfCDw/wAW/wAK97J3Yhfl0GBzKB1PzwFDrljMVXmQ7VAQjkCV +1wZft8f2uA+HFPrFrNUpIu1AaEftfZqD/N+z/Nm6hmxy+mcT7iz58jaZRstNsp5O1d+xwsLzRbq fhHWv9uNN+Vosq8WYcgO5A6sF7j3yZIBAsWeQ67JpFSzFSQevvgK71CS2h9WJQ79CzbhP8qlD/sc zXccopyB/A4HlUfaUlT3r/aKYJgyiQDwk8ioSCe5N7zTi5jJ5MWUszvs3xNQynlXlv8AZ4/7NivU NdsPKt7pyalFJNMxlW0jWMH0AHj9S+mT4OMEdBH/AMZEkdP7vDi70ybkZbWZ4ZKAChZk2IKniGRh T+ZZMjV9bXUd9qMl5HEv16yi0gXILIkdowvLy7d5WVmt43Ef79qSel8L+pL/AHea/TaTNi1MZkgx AO49W59/Tn9TQcZEjIm/dsqT65qH1u6ltbtkid3EcMh9RFSvwARyc0+D/JVP9bHnWYrm2NrrOl22 oIQtZEWnJlHEyPby+rEzt/kenkV0W+uJtLt75IZJoEhR7idYndFPpFZFldV2UMjP9tfsf8ZMemuW siJGRC8qksH9QpyrTirqVVjQcvsZkfm9RGZMYki+ifDB518Qn9rZeXNPmuNYsZoLTTLlkF9Y3aLb pEqUWSS1kWN7fgpdW+qyRrzeWb99yfhkgsPSvLh/0XbadK0SfWVS8hihklt6f3sF3FH6ffj8f2eX 8mQU2Nv5kvNNs7qMDT43uL6+hjcsZDCYLe2hGztw9e9R51b7Nr6rq/w4I0OafQb36nC5iWyuGk07 iCfQjuAW4x+oD6kPN54uTr+8j/e/tcczdPqjMDjjwg7Cxyk1ZMVeoc+o8noAltuBvJtJh52ppKkk Sia3NaV+GvwctvVib/Yri0V5pcnxHTICfEIf1g460tTeo66bdw210oISVIVm9M040eGCaFGRVVY/ Tk+H0k4fz4F85eTrRLFdY03UTo8Nmpe5IW8miIJC1jgtZ4+JDn+WT4cyDOjVbnlSBjBHP3pqItEu lVZtLV41YN6UgkaMlSCpdG+B+LBWXmG4t8X2sRvY9H0rTS9lC0MFsXlltllap9Ri8koMvqcirMW4 s2RVPLXnizlkhk1XTrpIlkctLfalCwRVYM5jCT8GjoXX98/Lh+3kj8m+TdRt3uJ9Z1T9J6bPEIor Uz3cqK6khnUXbEx/C3Hiv2/t5j5BhyDhy4xKPnf2NnhSqgfsC+59SNEuAC0Ui1gmVtiQK8GWvNX4 kVRv9j/PgZJiX4KCFfYU5faK0PEELy+1+1/N9vJBqVncQ2ZedoijTIQkKOKGvBSZpHZQqoWXjHD9 vI40PpyVQ0fYsGbd28eUe3NuXxUzntdi8DNw443EgSFnejsQfk1ziYluR4SGaJwKbciK0HX7TD/i S4jI8XoqPVQMxPF2ooJpyoNunHFppWiYxNHGBuS4UN4fsFfsfspz/wBbA8z8wollQIPsMyojFXOy HZuv7PL/AILMIky+qNdPq6dGJrv+xR+uWn/LVH/yNH/NObHerJ/Pa/8AIps2Cj3R/wBPJjY7/s/4 8//TlUBuSiEylEXanJWoA61PNhz+H4GjkX9nNOlpfMxu46ThFRCDIigIxNKKULTUaTkvqLHF/L/e YlDSjMswZDXjxUgKHHxF61biyr+6f9qP/UxcwSNKWM/JgeNJK7UJYAxjhHz5D4eP7PP9j93nNUPq EaN3Y2Pzi68TkB3+R3C5UtRBwdUk9FQoChY5kKt6spikryryd2/5Ox8/gx8yTc2eCf1ndvSlilIR kT4ePF0Uck9OGNfTi+OX7fNOTR4n9XM7MJDE6gHnwNWqhLMy1AqkXLl0bn/sOOOY0TZmMcQADW4P JAd9t+vXj6f2/t/s4yGPu63z/Qy8aSWCDWpI7i6eaWz9OaMwWkbqFaKYVf6wAyOkcdayrEk3Dl+6 ab7Cb0Nftr4GX029JWkt7qKjx0HFWDpIFk3/ALx/2PU+NPV/YMW5ufVLv6kg+NAAQD9pUi+yeNef GLkiv/efYy1iWWRKj1RNyJJDq4TlxJJI4ulA32v91Mv7L5MZDf1HYgj3/O0eJff81Wa+ZbEzSQBp l35laDiQrh3oyKeKycn4r9j+bhgS61O6trqS1giQuESVCJZOIQlg/rBox6ZXh/zLfg+LwO8S20kc BUoCIlQmqiT4gy1DVNefq8l+y/7zNGOUphX00mdSoQKgND3k4hf3TsE/dP8ADl0dZqOmTuABF/Mk c2yOfbeyUE+r+YYn9P8AQ6yCpCOZwoam3wVTkdx/LkR8z6zruoxu9loUlvdm2ns5J/WIpFISrFVK or/bniZP23eD/dcbpJO4bvdlineOgMYRwKgLy5M1QeC09Tj9vh9j/XDzfXJVjjeRnUqqwuV4xqj0 5qEY7rGvWZvj/u0y+PaeT+KGOQ74mUT8jxXafzA57+7b73kPly013yx60mrPr8Wm7i3i8v3KoCVc 8nuvik9NKfYjkg5S8+XJUX94Y6n5q8r3EaxXLawgAB9PVNI0q8BB6H1U/R9wi/8AGORf9bJxDbfV iWaOT1I1ZhLAhJDB+PU7qzMxKRJ9j7WLm0trpw01ol1WnB3iq0iMaq4aWgdN/wC+/wBbLY9piMqy Q25gxP6D/wAUkZgeYefaDqnlS91N9Otr5Uh1OBbX6vNZpYwq6XEN1yaS4utSiT1Vgb7Dwt9YS34e n9vAOs+ctNHmbWbkhrywu5PShuLNzG3FFdTKjvT99+9/vfsvPH6i/uuGdRuPKXly5TiNFsHIWrST w+jVtvhdo35I3xcn+H/mwvP5f+U5Z5EPlmJ4xQR8J543Y1oxQJMQ3GjM0X8n7z1Wyz+UtMa+om+R jVV3g/6am0cPf+PeHnmgP5AFy8+nadqTTFSsYu9Q0+MI2zJJE7rZyI6Ff2ZPi+xkj1OLW/NKx8bT WjNGgieXTriCQTRD+7W4iS5dHeP9iX4WZf7z1Pg4HD+QvIUUbS3WhpAgLEsLq9KKqirepJ6nFWX9 rGw+RPy7mljih0pzNJUxqk90WFByBb978HP/AHX/AKrZaNZgIBGWIHmRH72XFAmrFnpf6Egl0LzX CvKafzqnPkhpEZKhgAynjeD4W4rywFB5lg8saqpvtZ8wtcWD820vUXeJBMaSI08KTymZPsSsnwRT /u+fOP4X6HF5T0GGIvZ3Oo2saHiXtdVnUL7bNMvX/hsC335e+VtRuReazJqN7coqxCa8u6uAteCN J6cMh4/s8258f8jjloyRPKUT7iOrKkgsNU0PUNXfzNZatrdxeqzgxal6IhDTRlX5L6zH6unN/q0c cC+n+7T9jJlYarG6RLNcwCtVAZwwVQ/IsFVvjcPyj4/bk5YI0/QNE0uxFpptukdmHaQh41nBkfqz zS+q7seP7b/YX4fhy30HSXk9b6nbepTj6io0J40IoPTKLTfMXVaOWefFx8JiOEftap4uIg2rTXdg 7E3DrzVjG05B3VGptyovFm/a+1/rYA4qGKFo5fiqYyAw7MeKnqvw+m3xR/B9mXBE2j27oYxGV8Gj ncsOvQTesvf+XAU/l+J+st9GN9kljINRxFax78P2Mwz2XkojiEr62wOA89lfnaf8Vf8AI1/+q2bC j/CNt/y1Xn/AR/0zY/yXLz+f7V8KXdF//9SSQsnMl40UxKJOZ8WPbiWj+EKF/wCK/wDjHi0PIL6R 5NU8YgxApRFb+7evF3Yc15fs4kqmVokcU5qIYj8NOLHm+46ftcfi+H+XFoZvhRRR5HJ4u4BJk+H0 wZB0LcuPP9lv8h+Wcrx3vv8AEfY62lXjE6sJmWb7JUqR0NC6CvHbh+1/yTfnjwCis8cjIy8zVqOE UdPUX4Wk+D4eL/Bz/mTEg8RIVONJCtTX4VVVCgcjxPKv84xO4u47csyxkTuyJJx2ALVCtvx4q3xM q8ef83+VK9rrl1HNUSomDenG5MsailSFCKx4EsQ3Niw+xL+2vP4I8T9RZt5HEkjcGIAcP8QoBw4+ P2E/k/Z48MYGSWEjnIYjDsafEFUVV2oAQprx9H7L8PU+zjIricxVMaxhizMEAIdVRAJFRhXkSsid f9T9nEn7vf5Kjhy58EId33BBHxMWIOyHlN0dV/k+L+848MasMauHeakKniH4h1oZC3E9GTg32Pj/ AN2fY4YGgH71IuCxzFAVCfGSgCqxqtPT4k7yp/s8Z6cMbOVLOpAMZHxKhL0U8W+E8uXHj/wnP7KD KrrbuJW0SkLOvowsQ1EX1AAWIqwVTsCjUP2uP2eeMgaRmT0JGIEhE6/CE5IKBhz5Udlb4vj4f8i8 UiRyiVJPxcXlXYkEhWkNBt8fHkv/AAa/Zx0ZeVjHAgr1Zwfg5fskv2G7KrcPjTn/AJGHw+R3B+34 LXJTZLiULLQSSycihHwsGJptF/P8acuP7XqYxkHqdxcQq0RkPErU9G4qW+H1P2eH+/eX28VA9RJV lUekVVXZg9XViV/ZLMvAq1ET7En+RiYZ4x6jpxVlNXkPIutW+CXgOYZ9/wBn/gOfxAxrcn4nyWm+ TypVPgcUk5rVW2UAopBbf+VDlVWn1h1O5MjMrEIzUHCPgAv8vD+T903+VzzCkKwOquKn1EDAFFdy vBFf7bCJufL4PTf7GO5REKVfmSSVUEOgVacyC3D9437v/mr48BHMk3tRtO/f/apMryRpFdKziNfT MdHYlVAWvF+bKvw/tfsOyfHjrRYJUlhS3ZOCekkn94CkNPsMa/vUZmTl9v8AvP8AdmJTMsgSdl4y tVYnIf4lLcAzVIfnEyv/AJMnH9j7WKwwxXDpKhIWNm9Qqdy/Fh0T4V9Qfa+Hj/wfwGHMRoHlt/R5 D3UolK+bpSZmjmuD60qMF4kuitx5xH0mRgYm+L4uK/vG4fsccbcSySRywzLxI2mdGYHkBwBV+XCU qoH214fuf+MeB5EUciyEem3FlP8AkqxWVaD4KhebKobh/LggtbmNn+IRMFZSQFAqoXmZED8ljh4O 7pz5fsZHgxmjwR9FV0EeH+aP4a/qsvFyURxHfn5qNxNNdXLMlyUueXKI2igVBYxwENL+5l9PgOaP 9tP+RWJMxe55ySM5LsTDE4h4qiqWLA8aeofVb4gv+7JI0+zHiojZIghiqkYLMNh8TBW/dirf70fD D6f2fgzXKxuriYciiAu+woA4X4XU/EF4U/d/5UkT8MlA8FGAMCAI7GvSOiDlyHcyPO/i1A4mgHp3 yySxxAsqjmWKMQ9FCinL7HJ3kf4PjxX05+aQLIr3bEn6sWVKitQgZCXV1i/ecmT7P7CfYwGsUkTS ERkTpxE7K6uF+IqTzodk5u3KPikkK/z4FeZ41jAoIIxE8MTD96hRl5OQgCLWROSn7TQyS/77zIlq dRVY8040K5Rl38+L1c+H+LiboakjaURL7E39X/JP/A3v/ZHmyP8A1q0/5bT/AMAn9c2U+JrP+UrJ /sf+KbfzQ/mB/9WQwSqYqP8AEyMzkynYNUni4682LcGX9pP9fBCwSxws8biiqQI22Dt14qrGq/EG 4x/tJhNSFfSiK8kXkI/TqwKkqFKfz+nw9H4W5r6WCI7mVRHPKkcwiKjlyJjR2NOaGnJlb4fhb7H2 PtrnJcQ3BF0Ohdbfej1heQMqwJKwkVYC5ALqOIf1R/NGI+St8P8Aw+K3sEDN+9A5txlDPV+QUIAW AqC6ufSPD4/7r4cBrdzS+mwI5zSfvEUFCEJ4tu2/+7BzwS8p5hiGMZYq4pXk4AHKoJ48ELSycMIk N/hz7l2XzRyRmMLSUyusk8UvxApx+KM0pSQRrzj/AGl4cFdsVeaGE/DI7/WAzyCQBlryCqqI3Cis Ps/s/D/l4j9ZW04SSTCASsVaNTsXACjjU/COSt9r7X8uJ+l6tJYgzCgimqRVATGqlnPw8wnKT4fh b1EyYlQPDzr8fYnboucLFbSyxKZGVRIUACswG0RX9hDxZnZePxP/AKz4uoJJ+tyILh946Lsxfl+7 fj8X2th+3+8wOjq0cfAksgb05GjIaRW9RVCqv7dXZ1X/ACPU/lyri1eP4vUVP3hkqKUQpTiKjtVe I/4s54RI8IkBdDl03XzVZ5HLn0QJvWAFvJ1V2Y0J5E/H9qOT/nn/ACYswRW4q7tLRgWlPwoykUL0 O8gXhN/r/wAv7QQpFHzVJBJCHDspU7PI5cFFb4OMfxcV/a/ycYkaRD6y5YJKQCpYlechDBSORbjG E58fj+1w/wB14eI2evx5IRMc9yJFM9ZVeVI1C1VgP5+TceHx/vPj+H7Px/axs4eI/V5GAbhxRx8K tQlQUH2o/i/ueX95+x9p8dG9byisrGQmSTiCqBwG+0X/AN13K7xYkz3aStJDEno+g0npB+bBuLKH kb7PJVVU6r+7+wr40DHcnmQeu3VeivuOQ5iOqUBYHkCxYceVapyXnx5fzL/JiNYZ0Zo2KgoAS7BS 1Bx4unRjx9RXMf8AxkT+7xgk9dQkLrEoYGNGbmHFP3nLlxqIyvN05cv28abikkDs4BuKt6q8aEV5 0/yJFDd/+ZmQlIAju/A2W1tw3qxyVCh3alasr1fgeQp+wjen9n7XxyYvNHLyU1ZSXBYtvVhs7rxp x9Qx8Fj+1jFQSRB2CtwKlSTuah4yrV/Z3+Bf9n+xm5mB445JqXFxKzSEEcQYx+1Wgpx+P4f2sTZ3 I513fBXL6iIZIgyoI/TUsvxGQNwT93X91szeqf3fwf5WMZml+FpDBJEAssFCVVi3BS3+TtJA3DMn pTyyIrc2lRJCgNKsrGJnq2wdKcmT+XKrGsYJd0iUV9aMFCULK5Ytt6i/C6/a/ZjwcRo7be/Y+aHR twCunJo4mLLEK8V9NSFD9Wb4eMuy/wB/mkb6uqBiEC8RyiYPQqT6XJVPxOrFvT+LgzfB+zj5GZpO Un2BVPVT7TM23JevxcW/2PH40wFI0VrKjCOirHI5iXaNFXv7/tcP2P5PtvjvHl07+g7yvJdzXiFi CzW/JGPpt8DRoP8AI/u5I1fmqO/+R9vljZp+csNxLMVllCs0lKszt8HxcDT4FXlHgdIxDC6xBS6/ 3aVJJBLceXKnqRcDx5sPtsmBnX0F9VGaaGIMzh6cmTidldv22Rj8Xwc2/wAh5MEZ8ht7um3LdQad 9dtvAf8ADZsQpa/8tD/8E39c2DxJ/wA0f6UJuT//1jGNWeaOQSosvPjEnAAF/s1XwHL+T/Ix0YhS APCE4xgOFBqrUcOsR4VUozfA7f8ABZ5szZyW2/O66/t83Wmn07GsnqL63H1C6cixIfkWbr3Egj5f ZX+7zP6vJzc/Z6fD9gBeUaDbcx/Vm9Tm395w/lzzFmyR4aHP4/pXZ9OTqeDRyvykRA0jMOKN/vtB 3/l/y/2cWDwyQ3ES1jRmX6u3E0qRWElh9mSpX0R9r4OOeXc2CNWOH43/ADfVV/xf8eR+Pg+p1lrV YY5Pq7qZI+oKjj8EbM29K+p/nJiZN0s0whZSjRMUAU/YQMqCu/HmrPJJnlzNjPj8/Kv0Lv8A2Pp/ 61OkvJ7cyFI25BARWQhTX4qMWUM/Jf5FjwWjRlucdAzGSqqPiWY1J48a/ssVPL/iOeVc2GPiVvyv b+t+pRe76om+scWSYsJGUFJKE0Sq/Ca/7sbYp/I6/wCXl3IR4mKMUt6CPiK8A9a8manxJ+zzb/jT PK2bCLuV3yHP+buy731JdRJIrxTSIFHKSGWX4X5GP4wgbirN6f8Auvl+z/JmNJwyTUiZhRZDRU9S lQWDD4ZHf/npGn+wzy3mwb8Xlvxe7p/vl/BfT4E7ywSXMirLCJYwpQEPD6TLHIV+Gvwcn/4x/bxa cCQXTvxjf01MYUgrwUL6RCAD7Xwosdf+LPs55azYY8XDLivrxfJA5H7X0tcLcc5J7UJ6IZuEbOeX FAOYZRuWkPHh/s/9XEreG7i04LcSc1CKzEHkhiMhcV8E/wB1ui/B/dZ5uzZCfDvXnde71V/RQa8+ RfR8b3CW9urI7RurpMx3X0wDuafGpYlmduP+RghpYl4ERs5VDz5ijMSASe/GiL9l/wDdf+vnmjNk Rf8ADyoVff8AxV5ID6U4wKBxPIEcp+B/ZTcAcuzOY02+3wxCOY+nH6tvW3STm3JlCugjPOp3ZV3+ KJV/4fPOWbLBzHd9l/HoyHN7v6Nt/wAtEX/Itf8AmvNnCM2Pp/pMtvxb/9k= ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020401d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7RIEUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AgBIAAAAAQACOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAeDhCSU0D8wAAAAAACAAAAAAAAAAAOEJJTQQKAAAAAAAB AAA4QklNJxAAAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1AAAAAABIAC9mZgABAGxmZgAGAAAAAAABAC9m ZgABAKGZmgAGAAAAAAABADIAAAABAFoAAAAGAAAAAAABADUAAAABAC0AAAAGAAAAAAABOEJJTQP4 AAAAAABwAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////////////////////////// /wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD///////////////////////////// A+gAADhCSU0ECAAAAAAAEAAAAAEAAAJAAAACQAAAAAA4QklNBBQAAAAAAAQAAAABOEJJTQQMAAAA ABBzAAAAAQAAAHAAAABLAAABUAAAYnAAABBXABgAAf/Y/+AAEEpGSUYAAQIBAEgASAAA/+4ADkFk b2JlAGSAAAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwM DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgASwBwAwEiAAIRAQMRAf/dAAQAB//E AT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcI CQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMH JZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEU obFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSF tJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//aAAwDAQACEQMRAD8Ax68DyhWa8Ejs t5nTfJGZ08DsnHKgYXDbg+St4uGQRotcYI8EenDg8JhyLxiWw6XBoAC28OraJVaigNHCuVyI8lGd WeIp0qdu2ByhZQaRxPn2Q22bRA0nVRe5zj7eSiZaUsEalduZlMJkA6eAWTl0kggtldBYzdyII0VK /HB7JoNLiLeXvwyT9ED5Kq/p7v3R9y6WzEBPGiH9iHgpBkpjOK3lrOmnjaq1nTXfurr3YTfBBfgN 8E4ZVhwv/9DrG4x8ERuOfBaTah4Iram+CibGjmDHPgisxyOy0NtQIaYaXGGg6SfALN6z9Yej9GrJ yrg++YZiUkPucT4V7v0bdP56/wBOlKiriAbbKYHCIKliVfWPJxa78rrVNOLjMJ2sxjZkWsAG9zsh nps3s2b32WV01sq9P/RrbxsqjKrF2O4WVOAc147hw3Mc1p/NckKOxtRsbil9ifYiJiQAXEwACSTw AO5SpFo3Vgjj4oL6CTAEk9ll5P1x6e2w19PYOoNbIsvrtYylr4scKXWP3PdZ+he6zZX+hr/SWLk/ rN9a+tZeLa0tpxsAEMvqxMlr7X+oW1imy5rW3fnfzFDafZ/Ofo0LHcLuGW9dLe7dhv8A3HfcUM4p H5q8vN+V0/GvyLs3Jorxfs36KnKtcbG5TPXofhRc1lza6P0tv82vQ6eiZHTsB3UbOrZfUTQxuQxr rntodWwtusGx1lvqerjh7P09ttf8hEAnYIMuHfzDadj+SE7G8lqljCJaQ5p1aRwQfouH9ZRNYQTu /wD/0fSWN9wHIkLmfq1b1mn7YL809TazqBquOVLLG73Mp34pr30V0f4T7H6ez1PVqrXUtaJE+IXH fVt2TZn35AfY5ma63NqLYc26lmQ/Fuqex76W+79XyMO1jv0P+ltpvvxXsjsyy1L0/UCG4l3qB1rS wh1QcGgiJ27nfQ3fnf8Ag36H1F5J9ZLXMstdQ3GxKsYtDqsRrTVWLT7GjIaN2Xfs9K65z2bPRf8A 9bXp3Vqc7PPoMJqr37a2kDY4/TOTY10+tXV9JlVrPs1mT6fqetT/ADvK9b6Bh4uLnXWi3LvZTazG xmucGsAa6/quZdlW+l6jb3+zJ6ll+/Kt9Wqiv+iY9LRvajtXdHg9NvGMMvqFtvVH5VYN2PS1tw22 hlr3077MazduZ+jyK7v+Hs/RfzXb9EFo6Tii6sU3Mr9N1Qj2bT7KZZ7Xekz2LhPqZ0bLo6E5z73C q6w24zmH0nMbHp+tW6weyvMez1a97PS9P9J+j9RdX0rqFmKKsB/ALmuNo97SXfzljp+ky2+tmQyz /jK7UwSPEQTfi2JxBxxMRWx4XSws2y/OzcW0s/V7QKdgcD6RbX/Pbz77vWdZ/Nez0/TWX1D63dI6 fYxnW3/s1vr3BrXB1xsGN6ZZ7sZjvS3utZds/ken/IVTPszMBmbm4n6zknHtx8be4h9lrrqKfUfd S6r0vVfZ6/6L0f8AgPQrpUejuwr+mdOyWY9THikWVgs3Gmx53ZnpWZBtyGfrTLPf6nqv2J05iIB3 F6scIcVgGpVY7f1nE69X1D6yNycjpuLeH5jnGovrsaGsazHoppvsPpUMZk0/asnIre65jP0NHv8A UWb1HoXVcTpPTP2pWxtXSw9lDcSp2TeX2mrfdlP3WYzXs9FjcX1PS9P/AK0u+vya2V+tkWQzQB9j g0S4xWN9zmt3WO+gqNXVel9Sbd01t1b7zVvvxqnC6xglv5rWPxb/AE7Nm/3XU/16XqIZ5Dvw2T/j NiUMdg8IMvSPVKXF6Bwen1Q/Qh+48JhjBswLfsrvtFDfYzIsH6Wv1fbjb6a27t2Pnei/2Nf6nqfZ v6Pleoy10bF63RXj5lfWXOxrKixmNdl1VGtoa5tL/Sfe9uH9lt97Gen/AMD6X01o5mB0RuLZhUNf jPNbq2vcK2aEtluQxvpesz2fnfpKbf0rFjt6D0J7yLs7G9QAueG10kgD+ce/a6pzWM/PUsM8K1s+ NdFZcRyESjkhh0AljyHJKPGBwylDhx5vTk+Z7f6tfW6zqXUf2Rl0002V45fXkV2hzbXVOFNgrrDW 1bXs3XM9Cyz2V/6JdIbKhy9o+YXCfVPpvT8bqQzen5LM4ms0zW0BjGktNljrWW3M9jfZ6X0/0i64 vZzIAHjp5JpyQkTw6Dx9LFLEYUOKOTTWWPi4f+fHH/0H/9J3dVuyK3OxmZrchh27arnekQ/aGC19 tGOxnrNd+9XV/wAOgsyer7A2oZfo0j0cVzDXU6qshn6Cl7HinZvfjuZ9ps99Vfofz/8APwORdZiM uq6Nb6VDTSL7c6nGYJn9Wr2enZkVVuu9Jvq3XP8Az7/0/wClTOyKz09+Yaenl5low3ZXr12EiLR9 qyM2zH/Q0ur9WyptT/5qmqz+aUI7f+hM19f/AEF0m5PWpDPX32EDe6x0EEPFbjY17qmN21ubZdX/ AIT9J/bjmX5eY/F6Rn2NsZmONmYyt3/afEHr31uFRZt+13elT6e79FXv/wBIsl1mUywvpxbKrNoF bKsHFND3bibPRtsudmW1vZv37Mp97P8AD/uK/wBMbY19g2MDm0V0DIaw1OcCdz97LP0rmexj67He p+Z+nTJChejJj9chHXV0c3qRe02F5Yxphxb7RJ9jK9Pot/6ita2CzHzMd1L625LmMcabRq0FzHVu a4v/AEXo5DXO/nv0fqLIwRj39VrrfkV4uPitd6YeDusueNm+lzttO+un1We53+E/m10LuodPxK/T rua4N1NbdznuMfTdtb7k2ArU6Wz5ZA2ALo1pto85m4/V+n1ZFWX6l9w9NrG0UUMYaz+krljG22/Z vW/QX10u/R/rHpep+jsfk9H63nYFd9WcX5TC/disoDGGpjn2W3stse2i57/UtbXRXs9Gv0/zFu9S 6i7LNVzmmuqsurBdWy70xW9rm25DLHN2/aacjayqht2RX6d3ob/8BVr6XhWhza37Hu22MtsY6W1s Ia9jMeymuu1zt/pvZa9lj/V/M9NS+miJAEW1qkCOEkSGjQt+sWRmOoxqOl2Zd3q1XsHq+pY59FzM pzvSppDNnp1+m/31V+/fZ6bFifWDFyaeq04lmPazFxKWUYwY14P2dz59O7J9vq2ej61OVbU/0N/6 tT6npLuGMxsOux1bGi24A5FnDrC0e31Xe72N/wAHRX+r0f4P/SLPyG4/WcR9O8B9D3HGyOAyyPeG vA3fZbvbVk7f+Pr/AJlCOSANCPDHquly+WUTIy4p9B5OZT1H6pVtLKfq+KW7pY99NWTYBJO1zL7X 791f0f8AR/8AgiwOoDFb1fJzenYhfTeMizHZHoPqflNdW2rIqLfSfXgPda+lmP8Ao7a/R9Sz+cpW jfS2gOZkN2W1kssY/gObG9r9Pd/IfV9P+dVdwZZXNYlg924PDhA19Rz3H6H/AFtSiIF766btUyOm 2ng3/q/m9N6T0YYlt2O6x1n2m1tvrAsdtZU2hjWM9P13Mq/SPZ/M3WfzuR6K2RlYOQaLK7cS5pfB tZaA0ua0SKmezIuqfW532n1rP0TP3L2fpOPs8eTG8sYQ55AGhc39Jva5p/c9iruqqLi2wBukbrWE 6fS/R7NzvpfyEDiBN2VwzECqBf/T4mj6w5FL/UpIFkEOuva3IsfO7Qvy23OqqY1/torf/wAd9oV/ F+sN+Tn05me2nJ9Ita97qay8Ma71ZY6v0HfaNf0dnqfo9/6P0lgYXoerV6vobe/2j1vTmNPU+z/p f8z9GtLMj7Fj7/sG/eY+x/z/ADZv9T0f0P2X+b+n/hPT+z/9qVF6b/la+pVqf+9t6Fub0jqObWbM eyoForbdk3NsMfpX7Mi3I9f0sb37PUpu+n/OfoNlNW7kmjDxKcSgNFdI2B4cbP0W71Wl1lFf6Ta2 z/A1/wDF+suH6f6e6nd6U/aKdvr79n02z9p2e30Po/zn/pVdl1H1PXs2/a/8Lu+zbPtH0X/v/nbf U9L0v+1vpf4T7MmZK0q+HrbPgv1GgZ/ogV/hIKmdUDjRRPpV5BfdbVfSX7X8V9T6bkfZHNp/OxLL a/Wwn/paPV9nqa4e9zNjg+ouAcBY0sfDtW+pVZ+krft/wb1yv1j3/bz/AD0TTs+3bd2302/T/O9X d/RftH6f0PU/wfprR+rO79lid0erZH0dnPu+zbf8H/p9/wD2q9X0v8Im5AKBsX28F3LmVyFHhvUn 956Lo+Myz7bjA+rc4VW0FxLWtsHq1117me5rH/6sQtzyXU0Vv/RyX1AWPLHcWPv9R19jbP67/wBC xWOkbvs2dG/fvbO2PVjY7b6e/wDQ7Nu77Ps/Sep9p9T9N6StWfzL/wDlrbBj1Po8fn/n7P3tyRAo WfNfA+uVAX0v8XEueS9rrW72MO9tTjAscNWMs2fzdO/32fn+z09n6RV7bXveMh7j9oI/T2S0Nsf2 d6bK6WV11t/RMa1v81s9b9J+kUnzsERx+bEceaoZH0xv37dwnd9GJ1/mff8A5n6RIcNfxTLi4hvd dOzbvbhZwdZkA0ZYa1uPfQ81sIadwZc1zMptexm+qqz0rPZ/olTyOhNZvexkCsutu6ljerlYpaR7 Dm0M9DIsyN352LX6VX+jfv8A0TN2+tZ6XqbN2m/dEfyPtP6fb/X96M3d6ukTsdG7bMwfp7vb6H+l 3f4NSRMqFA/Rr5BjJNkCXXz/AO+c4/VjOe8sssxK7Hw6jH33te7eWto21Wt21vvc72Yuf9ms/wBL 6ddSwLj6djmWPZS98hz6/ax232WMr2Otps2v+n6Vmxdz1T1f2Ng+v9l9Kcbb9o9PZPpn+ifYv1vb /wCV3qez0Fj9Yj7Jk+ls3bW+v9onbu3v27ftXs+x/wCi/Z36D1PtHqf4NSDj6gMBGPoX/9kAOEJJ TQQGAAAAAAAHAAIAAAABAQD/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdCIFhZ WiAHzgACAAkABgAxAABhY3NwTVNGVAAAAABJRUMgc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADT LUhQICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFjcHJ0 AAABUAAAADNkZXNjAAABhAAAAGx3dHB0AAAB8AAAABRia3B0AAACBAAAABRyWFlaAAACGAAAABRn WFlaAAACLAAAABRiWFlaAAACQAAAABRkbW5kAAACVAAAAHBkbWRkAAACxAAAAIh2dWVkAAADTAAA AIZ2aWV3AAAD1AAAACRsdW1pAAAD+AAAABRtZWFzAAAEDAAAACR0ZWNoAAAEMAAAAAxyVFJDAAAE PAAACAxnVFJDAAAEPAAACAxiVFJDAAAEPAAACAx0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdodCAoYykgMTk5OCBI ZXdsZXR0LVBhY2thcmQgQ29tcGFueQAAZGVzYwAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAA AAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQWFlaIAAAAAAAAGKZAAC3hQAAGNpYWVogAAAAAAAAJKAAAA+E AAC2z2Rlc2MAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAFklFQyBodHRw Oi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AABkZXNjAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNS R0IAAAAAAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNS R0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29u ZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRp dGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZpZXcAAAAAABOk /gAUXy4AEM8UAAPtzAAEEwsAA1yeAAAAAVhZWiAAAAAAAEwJVgBQAAAAVx/nbWVhcwAAAAAAAAAB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAo8AAAACc2lnIAAAAABDUlQgY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAKAA8A FAAZAB4AIwAoAC0AMgA3ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUAmgCf AKQAqQCuALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEyATgB PgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMCDAIU Ah0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMhAy0D OANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4EjASa BKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3BkgG WQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDIIRgha CG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqYCq4K xQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUANWg10 DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBhEH4Q mxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT5RQG FCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReuF9IX 9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9ocAhwq HFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCYIMQg 8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZclxyX3 JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2K2kr nSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIxSjGC Mbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDecN9c4 FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+oD7g PyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXeRiJG Z0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN3E4l Tm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYPVlxW qVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1fD19h X7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/aJZo 7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfByS3Km cwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyBfOF9 QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuHn4gE iGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLjk02T tpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6fHZ+L n/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1q+ms XKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm40blK ucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZGxsPH Qce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnUy9VO 1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj4+vk c+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozzGfOn 9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////7gAOQWRvYmUAZIAA AAAB/9sAhAAIBgYGBgYIBgYIDAgHCAwOCggICg4QDQ0ODQ0QEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQkICAkKCQsJCQsOCw0LDhEODg4OEREMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAB2ALEDASIAAhEBAxEB/90ABAAM/8QBogAAAAcB AQEBAQAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIB AwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEHFbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOS orJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01UoGvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaG lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6 ytrq+hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2EiBnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMk NEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfyo7PDKCnT4/OElKS0xNTk9GV1hZWl tcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp+So6 SlpqeoqaqrrK2ur6/9oADAMBAAIRAxEAPwCHx2nfjglLQ16YcpYDwwQll7ZeZuOMZSaO1Nfs4JW0 qOmHCWP+TghLKnbIHI2DEki2ngMHW9sQQcMlsh4YKhs9xtkDkbI4l1jERTbDyBemB7a2pTbDi3gp Q0ymRtyYRpE2Ue4qaeGHlsoJFTt498L4AEpU/cMHxPTcD78rHNsl9NBM1AAFOmJzqGXc0ykmHEFu /QYyaUbqdx4jrlxI4XGjGXEld0ijfjyPien3DCa55EU6DwG2Hk6l9locLZozUgjKOrldGPzr44T3 VvGTUjJPcQAg0wqntgTuMsBapRti1xbLXZK4Ce0B/YyUyWo32wO1qD1WuWibTLGxd7Sv7OB3sv8A JyWmyXrTEZLEdhkxkaziYe9lQ/ZwO9n7ZMG08fy4g+njwyYyBrOEsR+pn+U5slP6OH8ubD4qPCPc /wD/0DpbAeGLLYgdsN1gGKrAvhlRmXIGMJStkPDFRZjww1WEeGKCEeGR4iyEAlItB4YIjtfbDEQD wxZIR4YLSIhQgt6dsHRx4+OEYJWLFksRaYJjPQY0RYoEoPniqp6m/sNhjXckV+jG8Tl8dqY7o2UX V6c6bHcHEHXl9ofTg3iSONdj2xN4aY0m0tkhwDLAK9K4cvFgZ4a4FSKS29sTNqPDDtrceGMNuPDG 0cKTfU/bGm1Hhh19XFMY1uPDDa8KRNar4Yk1oD2w9NuPDE2t18MIkxMUi+pDwGbDv0B4ZsPEjgD/ AP/R6atn4DFBaHDJUHhiioPDMdzNktFqfDHi1OGioPDHhV740thLBae2KLa0wx4DwxO4lt7S3ku7 qVILaFS808rBI0UdWd2+FVGHhKOMKKwAYqI6ZCLrz5f6hKsflOxhntvWEDahqDSIrtVuXoW0YEpV VXlzmkh/4x4f2nmWyiWG11y5tbLUZNliEhCygUDSRLJ+8VAW35f8jMFxBqxfcmpkcQia6HvvuToJ l8MpZVdmWP4yhAcgigqocVIJ/ZZW/wBlimFjazhm4DH5sNItZxGYrXHdix2C7knYAe5yL6l590ix v/0dBDNfSqVEksAHorzV3X96f+MeDZlESkaiLpkTR4U6zrOiaAkUmtX0ViJ24wiUnk9NyVRAz8R+ 1Jx4ZDdX/MfzCUZNJ0YQbEC4aZJpB7pGwSJT/r885fe6jqF5qnG+t7i51G84cGdxLNIXmS3jQD3k kosaNwX9jIk70KPxZ8EwCSKe7R+afKNwOUOvWDD/AIzqP+JccFQ6nolyaW2qWcx60juYmP8AxPOE 6dpU2pXGrWvEQXOiQzXOpQ3I4MiW+0wj4+p6jofhp8C/Evx5LPIXk7TfOmmnVobxobWGY209u9sv riRUSUqHZ3i+xNG3P02x9R5RJ+xEgY/WeH3j9T1EfVpKBJ4nLGihZEYk+ACtvmNvgD/CujeWE0+9 0q0/fQ3UUN1cniZ5YrqtkfUkIH7qOW4iuXji9JP3GH5QYSCKvqxjMEkDp5JYbfEzbYaGMYwxjAyS z6qM2GPpjNgV/9LtKjCTzj5ss/JeinWLu3kui8ot7a2hoDJKyPKAztVYo1jhkeSWjcFw/AGEfnNC 3lq7IFeLQsSOoX1VVmB6rs3X+XKI7kOVLlsjPLOtR+ZdCs9bht3tluVb1LeTdo5I3aKVOQADqsiN wkp8aYZO/GhCM9D+yQCPfdlyEaJo2k3vlu01hNPgXV4ponl1C0hiju2+qXaNT1yvqFXgi9OZWf8A eRc4/wBrJ0VVW+BQWNSAB2+f7IyRFMAehSPWF1gR/wC4O4Wz5hmknmWSVQ1S9KMY0jShZmlaX4Ps JD/vvivnDWmupkhutan1RI29R2cj6upQ8o3ij4xBpEX4k9OBeb/akdOCRdV84Ez+lZz3NwI5m2t4 WZPXKgv6fpxrI62sVYpr67dZv3f7i3ieWf4OI6qINSgne3UtZvFJDpbECOW6uIaJXlIss8zT3c3r TwQ+v+8ltLCS54W8suRgTxc9mU64eW6d6N5zNtpdvZWVpcy3EM0jS/VQjyhifgjHMmipDLHyl4fa /wB2fDhrd20vmmyBedBfNOaQXQAuhHblKT281upQLGzNbz1i4OnqfH63LIz+Xj6BLNcxaqkA1cMk b29wTzLxMyf6PQ/Gu7+qqN/xlT0o0kzpc9vq92TFpF5bW8LhQ8UlqsskXHb9xEzLaN8PwRm5jmit /wDdcP7bVymIZOEAQN3xEb7uXjx8eETkTk2A4QRXp2HdX9JmXlyO3GlWU1s/KkfpSleQRihKceL/ ABr6Tf3XL41T4Gw1mngtoZLi5lSCCFTJNNKwREQbs7u1FVR/M2FXle3S00aKyWQzfVW9AyMQzMUR AS7KFUv/ADcV+1inmSNJdCv45E9RXjClRWtS68WWhHxI3xr/AJWWROwcbIP3kh/STRWSRVdCGRgG VlIIIIqCCNiDlhSSAO/TCXyvcpPpgtUVI/qDLaiCIECNRGjxp4NRW+0n2sjut6vc6XeeYdQt7172 K2tZ5BbLK4hgJhjKwyBh6HLnazenLDJ6kTTSK/2/3bKQAs/gnkiMJyJAHLn5DvZNdaPZeZ7eUXrS /U2bhamCaSBqIfjmDwsp/eOOPxf7rT/LzjN7PPp2mC905XuIPrM86w3E/wAckbJPYaa880hDzLBL G9w/xfH8MX+7YcOLL8z/ADf5ttoNM8ueWTBblVW+1CGR2iihKiiQyvHbxxS8dv7x34/3f+/E0nkr VdRhtobq2sbWGKybTgLqRrl1jkKmaVYoQ0SzyMnJPj/c/sfH8eQyAQljEgCASZ8t/SR/uuX81ytP CWXBmMZxgTKEY8cqqEP3kth6zf7v6Ysd/Le7TzFc6g3mXWp4bOxWGWGVri3tI5XYuz2sizJzZZY4 +XK39N4F5/vPjiyCrJd67G15qc8l3PNA9rbwIFMvCGWFvUFAkUUYZn4LTl8Ev+vnXtM/KTyzbPW8 c3B2FI4UA27lrk3bH/YrHka81nzJ5TmMtvZ2lnYqpa35yi4MiM4ThQGL96n+7eEcKr6nwtkvFxmR OMRBryi249JAngy6g5CdwIQnKHp9R/vTh/3CjbXN3q5v9Wnuntf0oYLTWp1pAGE9LaJpFRQ7QSP/ AL3oqRt9v/jGwLy158l/LLUNS06GzW5lH+j3ttIyRr9ZhJQSrOgdmXqejrIv8n7K2i30XmG4kCcr a8njZYVqpU3Cg8Yz6qtDKsw5RQtLG/CVo34fBgez1rSLjU1k1u/NjZ3ETPJJNPaXkzShoyFn+pWM E0DenzX94kv73j+x8WW4qPFUeE36h51sf6S9qYRpp443HJjyYhOEyOEf0oi/plGUYx4Wdaf+ba+b NI1K01WzhgiWB0v4rd3EwgkBV7m1lbkPVtv7xYmTk/2opefw51a0uY721guYpUmE0ayc0IIao+Jg PDkGzhI1j8uIblnj8yzRWzgLIsCTCZhtsWW2jjbfkXVvg+z6fLCBtbgTVLG40zUpLj0b+GS2X6yS xET8Eb6q9pCyUi+BEku2aGP/AH7kpY+LvHwdfjljnOMYjhMiIk3Y3PDdPpkjGkDEYNTs7y2hvbcs YLmNZ4aqQeEg5rVTRlah+JWzG9g8GP0D+uYx7mwX3KtPlmxH69H/AL7f8M2RtNHuf//T7gBka/MG VoPKt0Vcxq8sCSMDxPD1AzD6ePxf5OAp/wAwLe2QyPCSgXkGRXYUHiyo3E/5P2sj3mXznpWvW9hF NM0Ojw3KTatJIhi+FSgjjUsvNuXNvsp8Xwf7GiB3DkT5b/qTDydDOLWWH6wIbqymEGqWN2zpHLZz MXrNy/uLyAtcfV5Yv7xP9Huf91y2801LVBDGEhdA8pUJOxrGST0U/Zkk4q3pQLy5falX0E55CY/N mnWeu6pqkMbT22oQJHOsMZYGe2co1YpOPP4ZfjkjZk/a+P4+BlB5z0m6EV3YwtKUHpRyiCVfSDA1 AXhxg+zxf7Ds/wC5588E57dd/JlGG/S/egrjSH1BpLGeKe5juSsmrSW9fVvI1dvS0uFmZXis/Udv rl5cyQR3Mn1p4Y4vWZ7UtTyOxudY1jV5Flj0uEwaZaxmSG2jkijBggiaMWrSW1j6jpyi9KGe4uLj 4IZElyT23mq2smkRlELO3rTGUhAzVKfbbgiNyTj6fHmnH+7/AGsJ9Xv9GfTZYNSLy6VYE3F5aljM HdS93NLeUB+tfEXeK2dvqfL45YZf3PCAnEbWd9tgmUJGzQPXcvCpNJnuPMkx8rBwq3rRaTcMY1Zp ohG7TDisUYjfl9Y/uo4Vt/sR/sZ228sDLFz+syWyqfieIskTA9Ocb8/T3/3ZGyL/AKuEPknTJbkN 5x1iIQ3upSS3NjaCvGGKchfU4kLxeWJI44v+XZEf/d3wyq41uFZAgSrDYilQ4PVG/wAlhkM8xKYH 83a3K0mOWPFKW/rN1dbftTLRNWl0yxSyosqwvIfRbZ2Qrz/cyE0Do3OV1KNzi9T+TDDXDLe6euoJ LxsEQNHb0IMlxLIkULSMG6W3xv6dODyyI3/Hvkf+pTXULPpopNE6zQRfEQOJ5KEkHxHlHzheP+89 N34ermutZlsrT6hez2lvp/GO4W2klX6yvOYuIlWvNmimT0lAjkaX/JycJEADntQ97VmjHi4hseIE 9NurVxqb+VvKvmvVp7Zy0NxEixwSiOVw6wWv96yyCD948g+wzKvx/wAmIeUbnT9V8vwapY2Mdkl+ X9e29T6zRoJHh4vNJX1Ps8/sr9vEdY1ey1K1uoL28tOF5d2RuEiY8SYLqBoXeNhyidv3fqo320wk 8qa1pcDanpM97BDevepctBPKrVnvoo3ntoeTKbiSK8SaNuPL7cf28GazisA2Dz/o+5GGRjm4TMCM xy/pfgbPQBJ6jcuQcKD8QIIqT/Zjveu3j2+/Ct76BOHqFx/KpIjEnX4B9nlx+18L4Vea9W1Cz8ua pfaXFGLy2g9aIzIJgODo0v7tw8Z4wmR1Zv28wwCSB3mnNJEYk3dC9mQQajZTTTQwS+tJbuY51jV2 4OBy4FuPDlT/ACsD67pdvrNsFml+qhUmhd3iVmMUvHmiGRk9FmeCKSOZG/4nkC1yfzReLrkDa3c6 aujiKSH0iUFws8Lv6NLf0WWVHh9WN0b+7l/fJw+PCPRfPmtahYWehJpj6zq7QmRZ3uUi5wRrzDyt KPjnQBkkbkvq8PU/vHbLjgyw9UCDIcwD9Njnu4/5nDM8MhKMSNid7I2r0s2n0fRZfRiuLtlWKQSJ PA9pBJG1OPwiOP8Au0pzWFfg5ZB5fLestdzlZFCvLJIZI57URszsXd4+QMqpKx9Tg32OWGVvo/5k 3gW5XStNtISdlkuRKxHhS2kmav8AzzwL5lTzl5fsLO5luNNaS5vFsitmGYB3VmUM106pQlG+L918 S/b45OHj8QEZRuW3P/iW6Gtx48RhLDHLjiTIRyw44wP8RgJGPDxfxLI/J+qSGrXsYNOhu6f8mUwQ fJOrTmP1NQjcIyyL6l5dSqCpqG9MqyHj8siVh5p8zy2+uRXVw8V1psP1j6yscNITHMkBiKjglJ5J 44/U/fP/ACI3LJR+W+q695iubmHUJp7z0oYrqLgViAHqPHJHKY4w3py/s/vYf9f48nP85EE8cNvf +pOPtPTcUeHSYIknYjBisEciCeJ7XaXC3MBeLmYldljaQszEA92clm4/Zx5rWv3HI3FqN8sKx/U4 0jXZHV1eMKG4pzeN3CyN9r4v+DwNJ5g1FeHCCJo5XaJpoT6gikQhXjkWn71l/aWAP/wGVRMqAO56 m+rjERB9Ow6CujLd/A5sjf6Q1z/lgj/6SI/+qebDxeQ+YXh9/wAi/wD/1ELTzNrhlaOK4urwzh5L dZIFthQH0lpM7sZQ1ecv7lXtv3vq/Y9LEbltZmmmmnii4HlCIr5zG6tTmedYlh+rshoiossvouj/ ALiT+7Houhpp6w3Ws2drbpIZLGW5uZbi6ZBWL1JrVyH9aJh+743DwOv+62XAQ1Ly7AYk/Tt5O4jR YHtrWMS7M1UBkllq8n7xeEC2/wAH+R8OYo6mMavY7cx8HKJ5CUr68+R+KhFpusw2kbR20UcKxmeJ Zo2itlVy0U0dzFccXEKg8OfqSSSyfFFH6f2Bq6UyW8nrxxQXMqBEKRW7xh6B+Uc7BoDJKfh+w/7M fCF/3qWv6LgjaWa2urvT7cqj/XHsZEWNwXCGKwkuJbhXT98yTywet/vz93gB206a1M2h6OszcRCk uq3cNvI6h2BEZS54SfCP3fr+lFA/wcLuTD6j8EXEfg/qTSLRI5nFZreJWjh+rxC4jiZHdjVTFHAV mWjRxS/vfVk/k5ypgDzBGbgaZ5ft70ltbuIYbqWJRGFtkJingKEIy1nR1+r8Im/0eR3j4fAqNxda jbwLZPoyJHII3gbSLszJQ/u5GWJBJx5oJfU9FLeBOfryclm/eGmmSWMusveRW3o3NvE/JwHZGZ1j hdy0zM0ckaqlrAif7oWaV353nFIm4ji51uGzHU5CHLiICfXN8sTelEoSNAEiiXYKqjiiqPBVAXC2 W7ihmjS5b0vVJaSShJVB32H+x5fZwSoQBrubqT8AxXyra3errc6pHbsBdvxSaVSkYgiJESgsPj5H nL+7Vvik+LMWIJs0T+t2eUgULA9/cE80i6kWaN7PnITskcZKl1/l/wBX/Kb7OC9f8pnzA0l1whaa OIvbpI5DrO3BXikKrxkhnRArTfa5xw/A6JhlawJp8ZWP4pGp6kpAUnw79K/7r55V1qlvYRm7uJxD DFT1JW6fEeHEqtT8RbiqD4uWZWOND1HfycDMRInhG3n1ecalb6hBp0dhZWMBj4yWs8MNsDKjH7Zj 9MmSK4VzySRZZJP3X1h0+HITHp5stZh1xy0l7bzfWTFcxJ6bThR6cno2/wBUYcfglTgyfvP32dM1 I3NxeXBTT2umtrqWOSH607FIw7fvI4bJ34tOn7yFpYrdo0ZvXl/ZlJTocTXMZnaOG2UtIWCycmCq P3B/dRvH8PP7csfpIv8Ad8nyyE+EEHrz83HyQ4iDHpVeSUXHmbX3R1/0eL1CC7/VedKGtFN1LPSv fl6n+S/PAdxrPnDWLiS1juprmTUVNubW2t405xMrK0MKGPksYjd+cnqfAnL1puGSe10WU3U6QQpJ Yq6xLqPrqzIrVLsoa3kSZ/hZUjjMj/3av6PN7nDzT9L03RoJksoyn1gg3M0p5zTUqVEjAKojWvwW 8arEv2m9ST95gOTFD+CJPTYfb3MoYM2Q/XIDkTZ+z+cwPzVofma48v2d3qMTz6lp8XAwwXNvNCp9 NYfr10ySckkRF/uIlmihl5XEt56D+jka0C41bQr+K9t7FUmtYfSj+sx+qreonpsG4Mvwqi/z/af/ AGGdg+vss/KMgcOh9/D3yEeYtCj02Zb3TwItOunVBEoakMxrziHH/dXEerBy/Z9SD4vSw4s0Z3CQ A5kDob5o1OlliAyRJIFAnrGuTUXnrzAAzSRW0lVMcqlGXmhPJV2l4JwJb7KfYwLq/mIa3pD6DqWk m3snHOG5tHUvHPGD6E0cEiJF8LfA8cd1D+4ll4/FgYW3qJ8DBSPtBiSFA67J4/63+xxAxW6MW5mO m5hIKMSPAsfiyzw8d3w0Rypx/Fy1RlYPO6Ys1prhtLiwimj+rX7pLe1RVkdozyoXZWk48vj4K6o3 Hnwya+XNQ0rRNPWP1bu31GQq1xNHB6iRekHW1jgaOZPW9P7T/Wongf1JP3X7OFk8Q5K4agBoOTAg knqtK8vi/wArA5WMyBwKufhaRIuZA/Zp6fGU7/z/AAZKUYzFHqbNd7CM5QII6bC2XW/mny6l0X/S M8ckYeS2knt5WVrkkMS05Moao+CKAx+l8CRcOHDDeS9tGu7dk1CGrpGlrYLCIJlSPlKnL4o7lFjo 8sTJHbemz/agX485iYJH4rVDMPtNC8juBStSvPivT9tuOJGCMKRJbk+oeR4gBR3P2XJbf/Y5WdPH mJH72waqQ2MQfmHrv1rQP+r5/wBzJf8AsmzZxz6tL/vmT/kS3/VPNg/LD+eU/mz/ADB8y//Vi+kP 5Rubv0oLAaxLIgMUEMMllEvE8Q09zcXM7xQ/7rg/4BlVvTVz06JED9bstD0a2TiZIjc1kZUTqg9E v6si8l9e4WSXg0f+/JPj5Q+qyTQvaj4beWRpp6sWaVj9lrg19N+H7CrEvHLju1Qq0XwlPscduNfi +Cn2en7OY5iSfqPx3bBkiNuEfDb9b1LUbrX5ll0A+XhdRWzUuk9GW8SRtuEyyQRqYLfiOVt6UnqL /v6T7OAb7TtCW1lNyy/XLVYo3tNNlnhkPJgsSLZX6+o8LoY09WOT14f+WWTIfpt2YbiOYMUHON5W RijN6b8+TMOXJyf5lbJtc+fbm4ia3t7YwBnjPrzTiVwI3MzOrRQwzwz3Dn98312VU+xF/v3DwyjX CNuZo8P60iUZXxHfkLF/qQcUMNpxvxpt5bTBmERS4+woAFS8sK8peL/ArJHbyfF/lZL7XSlsmMzU l9aCNo7l3RpDC1CFIiVY2H7pedyPWadk9OSb9xgTyvDZaqJHtdLs7Zldo7qMxwpF6klHjn+tzLcS o8R/0b6r6UvL1kkj+Jv3RrqN3KLaOBDGWUFI1iQpECTVuEfJioZv8r/gf7tKss79PI8nL0mOpCfM R3/Ql99P9YMNmtf3rcVVCvJuPZOctt8vhmT0/wC8+xh9pfmK7tlNkt/bah9UVYrpkWSSSCUVX0p5 qrHL8SOiyp6n90/q/H9qIzWsuorBNpUtpdXEIbk8jOqx0YD0xLOj6UsyyLz/AHkqXHx8IeeONhqk esy6t5h0mW3uYF9a41S3ZY4yio0bzTQRtLaPcemvpW9r6FvLM3petImCMKhQPCdz53+pOTMTn4iO KIoHu4f+kmeS65qsob0pkjQihKxRsd/AsDQ++EF+xnctdSu3YMei+BWnwg19sdZ3SzwxSoD6UyLJ FzBVgrjkodT8SNv9nHyWsElWfoe1TlQnK/UTs5RhGriBvvYWXtgmoLa62yxJdXqRGGVghWJ4ibT9 wri3SMyzxwcpfrFzLG9xBF9X+rvi9sLiX1fT1Kb1rfk5u5rdqLISF4yLLawRS0ZV9OKC65tL/u2X 02eM/wBBrc+Xjp9swjkVprW2ZgHTkCZEaSJhxkX98ySp/JhVdXE7UiuZJCIGYCKUcCH6MWi+zD8P wpGvwon+u7PZORFX1Gzj4sXHMi6AJ4vnsrSXMkzK0rFuI+GoUEk/adhGEQySU/ePxwBfXqQxs7sK AEk+AG+J+rzJKnnT9lPi/Vgf7MqS3KMBGfUjhDBS0iENHzdeRSPkOT8Vbl9jKxEnfm5VxjsNqGwU NRsdStks9SuuMdqzBvQR+T/GvwNOOI9Pg3wenyZefD4sHQTRXsbWrRfWI5hwlt1qSyij7cKsroV9 RJF+KNl54DjuZ1uLm9uRBcXl0vpPcNG4ZYSKNB/ennGx+JvU+3/wHAKv+jU+rkxEb8kJDdKfarXL PDIIN1TVHKTExnG7ux5FJdYs5dMmW2edpI3bnaTyBkEgYn4Vcco/Xj+xLD+y/wBj/db4S3QuLZFc GKeLkeMagQsjHb7NIlkX/WzotjqqxtTU1F3DxYKzL6jiq8AHVni9dOnwvKrf5f2OIWHQGjhe80S+ 06zaBwVgggnnmlQkEKYbg3d2rO7fBbwwyLEycvrD/u3zIjl23Fny5fsdfl09SJidvPmP1sDVre4V vq6RvdMtCkZ9dV8Fbh9h2/yTx/4twHNcqimIrEmwWQSiX4i1eZCnmz/7NeWTe9sIb+Sa71hb/wAt w04tqP6L5wOQxjd76ReT28hfh8U83+pPwbAKeUNTuON7Jr8I0+d4Y7PUAZOEy3BCQs9qV5W/MsnL 1H4/F+4kli/e5MZY16jX4+1olildR39342YkYluEeaOO4ki48T8JVRTfbkY+P+xkwNbTrFGXhlW3 QigNI6lQPho6lj78nPw/8WZJdb8p6jZcbyKc3ttyeF7+xrHD6gcQ+k0ciyOXEtP5o/i5etkX5rc0 9SRmA5El43VmUH7SsGCqN/7rj8H7eTE4kbEFrlCUTuCGv0pdf7//AOFtv+qmbGcbb/lpf/gD/wA1 ZseIMaL/AP/W4XCilal05dCKsG+eyNhra2fl5YUku9Rke5eoMFvHKFjJK8WlmlT4v2/V9OL+X0+e R7NlR68/gsa/o/G2ZanbaNGiTaBezy83ZZrW4hIEahQVeKYsryws/JVWWOOdf2sqyEjMA7lY6/sq PtV2qeTfD/N8PL/JyHZsnG+Hr/nVayri6f5t8L17ypFaR6w7Xk0UtyqqmmpQhWlYcjIjSKg9SJF4 Qc+MzzS/uk5pklvZbuNka2gSW4aRAiysghUA8i03qFUZNuHDl+38bImefM2Ymf8AvY33Dn9P2Oz0 v+LSrvP0/X8eL+L+a931S7vhoN62p6dZvYmbhahri2W/WEyiSOQLDG7tMto8UF76U3P918cHrPLd YUK/mTnbG3jvKcm+oCx9YQ8htW39BjH6jft+n+1y/wBXOP5suhVfw8/OuXRwpX/S5eX+yfQGiS+Y CJotfhulkBV4Zr8v9YPRWikW4b6xxH95C7Lx/vf8jDWaSVImaOL1GANF5Banwqc81Zsxp/3suXPp ydlgvwIc+XWr/s/mvr/Sv9H0eAabS8mVXAaL4A05c+sfi4sqpIfD1fSRMSur7VBfAahpmkte8Vo0 7wCYL/uuvqTFv9TlnkXNmRL6Y8/0OPH6jy68/q/H859Za/JrkiW51SGOJAX9AQFDUbcv7tn+H7P+ TkclNP2Sf8/nnnDNkDz6/Hm2w+kfT/m8n0FNJcDaOIk06kr/AFwGqXE0wWWSOAUqHnMnCvZf3KTM f+FzhObAUH4vco2vgxE6KRWg9M7fNSxDFf8AWVMFq0n8v/BU/rnAs2CPP9Sen630dPJqqaapuob6 SzJK26xG69UMer2htWW62H2vS5w8eXqx8MNZ57VDZwa7a3LXwhdYrp5Ld5CCU9SS4B+rW4mQcPrC 3EP9zy+s/u/Wzy5mxn59/Xn/ALFqPM/Tdfp+T2y8ttJg0wJcahFeQNLK0Emp21vDCkqn/Slb6rNI JDK/214RyI/P9/6uEGuL5fiSe31Jln1NyDcXlsJlCFiPhSJuLUiZf9H+sep6nN/T4Q8Y05lmyyPP 58nHn9PTkPq/H+lZT6Wh/wDLVff8iIP+qubItmye/wDS+xo/0r//2Q== ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020701d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7RKAUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AgBIAAAAAQACOEJJTQPzAAAAAAAIAAAAAAAAAAA4QklNBAoAAAAAAAEAADhCSU0nEAAAAAAACgAB AAAAAAAAAAI4QklNA/UAAAAAAEgAL2ZmAAEAbGZmAAYAAAAAAAEAL2ZmAAEAoZmaAAYAAAAAAAEA MgAAAAEAWgAAAAYAAAAAAAEANQAAAAEALQAAAAYAAAAAAAE4QklNA/gAAAAAAHAAAP////////// //////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////////// /////////////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAOEJJTQQIAAAAAAAQ AAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhCSU0EFAAAAAAABAAAABY4QklNBAwAAAAAEQAAAAABAAAAcAAAAEsA AAFQAABicAAAEOQAGAAB/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7gAOQWRvYmUAZIAAAAAB/9sAhAAM CAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMAQ0LCw0ODRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABLAHADASIAAhEBAxEB/90ABAAH/8QBPwAAAQUBAQEBAQEAAAAA AAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYI BQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkST VGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3 x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJD UxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG lqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwDIZSNNFYqZtcHRMEH7kRtSMypTtYB4vK6D n5PUsvFxIecZwcWvexh9O0j07Wh7m72brGbtv+kqVhn1F6qdTdQ3/tw/kpW19ZOkZd+MOodOc9mZ iMcLBWS19lH0zt2fSdj/AE9n+h/4lcV+1Op/9y7/APtx/wD5JREAHUMwJI0Lv/8AMPqY4ysYH+V6 rf8A0Sq/U/q91TpjaHPFTmWEsY9lgcX2AepYfTfFlfp1/vs/6aqYfXutUsseOoZAa1sBvqFwLj/N j3l3/Gf9bU8n6w9X6iahm2i80te2p2xrHN9TZvdNLWb3/o2fzm9DTouFpsXF6hQxmVdi210nVmRs canxIO25u6p/0X/4Rbr+lPd6ORjgPoyZADSHAPEepVvb7XOZuZ/nrovqz9ccJtNePbh24DMdldVX oOdewtH6P6BbVYz02j1Lt7rd67jp+P0PMpLsUY9oDmvf6O0APG4Ne9le3bZq76TUin6Pl/TreoYF dmVXbZVSx20sJ3V2vHLPSs9n6Nv8478xa2B9Z8HNcKctrcTIPDgSanff76v6/wDN/wDFrY+t/wBV sx+OLen1nJppZsZh1Qx7GD3u9Pf/AElzn/pbPf61ti8uyHW0Pe1oIDHFtlbgWOa4HVj637bKbW/u ORBQQ+k3Y8HjnUHyPdVLaPJc59XfrU6gNxsom3EJgbtHVk/u/mt/882f8GuvLa7WNsqcH1vEscOC P++7fzmp4LGXKsqVd9S1bKVWfSih/9CbaEZlHkrjMXVWGYF0bthLfECR+CmtgpqVUkEObIIMgjQg jwWP1z6jYHVy7IxC3Bz3SXOg+ha4jm2uv3Y1n/DY7PT/AH8f/CrqGY8GCNfMQrNdBaC/bIYC4jjg TG4oGuq4WNnxXqfROodJsZiZ9DsZxJIe8B1bzIaXU3VF1d7Kmf6Lf702Bjm7NoxsfIYDe9lbbHtL WBz3ek31vT3Wtbud7/avdLukVXYRw82hmTQ4fpKLWh7S4/Ssj9/c7+fr9O1cN9YP8VcuflfV90l0 zgXuEiSf6LmPj6Hs2MzP/YpR0yAubZ9S/rdhOO/GbnMrnccSxth9vP6vYacj/wADWh0fqmb0297L A/GspqsLaHtdW82Pb6fqOrsax/6D+qt7oX1xxcu/9m9Ya7pnWq9jLKckbGW2Fo99T3hvo2XO9/oX /T9X9VyMldNlYmNm0nHzqWZFeo2XN3RP7rne+v8A625iSreQxP8AGJZj2MxOtVuNYDGvymj9KwkT 6uRiNb+lq9zX/q36Zn+iuV7rfRej/WKhuUXM9Wxk43U6AHkt4h8Fv23H3N2+ja71af8ABehYsT63 /UOxleT1fpNrrA0G7Jw73SQxo/SWYuS/bu9Kpu77Pk/mM/RX/wCCXPfVXO+tuI2w9HxjlYmVLvTu bNHqfR+00uc+nbe2Nl3o/wA//NZCQQSALunL6r0vM6VnHFyW+hkM1ZBLqbWE/wA9jvO31aLY/O/S 1v8A0V36atdF9UOu7XDCyHfoXkASZLHR/wCR+h/paf0X87VUj5n1a+vfXvTPV7KWVVFz6aRWxrWO eNr9rWsp/N/4S1ZPW/qn1b6u11dUkX4gIZkOrOtbiRs9Xb7q67Hf0a//AAeR+i/0PqOFhFiWnXyP 5vf20f6hVX0KX1Y6gOq9Ka5x3XY+1j3fvMcP0F39ra5n9haFmPPZOtbT/9HdozMUP23XVtLpNUB7 SWyRueLB+Z7FerycFsRk1t3ce8Dtu8VzFvVOp3ssHS8RjQIAvzLIBJO2asajd6uz6fues++r6wF5 bn9dpxXNMOx8St73tP7jm0MxWM2/n+tf7EeLTWh5rvZ/lu+gtswy0TlU+HusZP4uU22YjyytmRS5 1ljGgNtrJOvqH87+QvM6uldRutAweos6i+N4Zqy7j3RTdkbrLf32Y7r3qGf1TJ6NQQ9lbsu31Map uw7muP6O59ldgH8xuf6f/dn/AIuxLi1pXtiieIaPfdJ+t/Ruo4ef1E2fZcHAufV9ptd7bGMbW712 ta3c31H27acb9Jdb7P8Ai1Z6H9avq91yyyvp+Q5z6hucLa31ew8WMfaPTdu22e3f6n6Oz9GvNvq1 j05n1H6v081myKrcysAS/wBel1QY6qBv2+k1nqN/rrW+quNR07oeZYK6q7jiC25rcgPvD6CbLL2v c37G1tvq+yn1P1dn89/hLHgkrQA9HiYOF9bqusVdeoa12H1K/CxHA7LaamVU1M+z3fS/S7vXsrf6 uNe9/wDM+kqLX/WL6mCLnO699XKw0C2uDkY1bRqeX/otn+ke/C/R/wA70z+aQOjnPFeXQ/1WZGVb fY51FldlgfbZ65ynQ0bOpV1tqw/Z+hqro/RfTW3bmWDHywXXYH2oBtN5r2MwwWMod6Fha1ja/a6/ 9JZXsts/RpApIPZs2db+rPVehZF37Rx2YWVVZj2OtsFRabGOrdVbXYW21W+7+bWX/iz6jhX/AFSx MX12MysQ3V3VlwD4Fj7mu2fzvp+ncudzPqh0jGzXZmDj0/WHHqx3WnCx7/0jHEzXZa3GZX62M1rX 7K2OZkZD7P5q5ZuN0XqXU7xR0/Codbj+m2q7Dq9Cay0vfkszhbifzT/0DvtDrr7HoGQFWatXATtq +qZGX0unW/Nxq/H1LWN8vznKhmdW+qtmPZVldTwLKLayLa3XsIfW4Q9g2bnP3/m+muQqp+tLOmOd j5WVnvaA55ySL6Hssc1lFHT7LL2utt9P/C11ZDMj2f0ej0LsjMf1L6yXW0jHznYmOHNsYzIope0a bIxrmY7W5eOxrnsrr9P0P/PiIkD1V7Z7Jfqnm4X1e+tWRgtyzkdFyqrX4+VtJmtjXZG6NlbnXVej su2M/nq3+n/OrrKvrv8AU/Ise1ue2sMO0WX12srfpO6qzY7d/wBc9Jcbbi4d/VKxndUy/wBoYbmX NDqg57nE5Pr4uFi0m3F9a22nDcyqyyn9F63876aj9WsTJyeoC19z7hu/WcQ1ObVj1vD/AFD6tm1v r4VnpU14rGfzz6f5ylG/FHD1p//S5Tq2d1rHuZYS/HysRpF9EnYWEiMmiudjsW3b7/S/mrEsHrPT 8sCq663pN7jPrMc5+MSe9tHusp3v/Pq/64ty7Jw82tlOczf6f81c3Syv/i3/AElzvVvq8a3erjOZ Y12rX1kNJj/SUabH/wBT0kT4r6JPj56urdhdWaya8yvqVOji/E25IaB7m2OY6r1Wv/kNZZsWZjXt vc7OvduttDmYwfy2sDZuDfa3c/d+Z9D9J/pFjBnUcJ4fWX1ubqHVktcD5R7lYo67m1tuY/ZYMgk2 stY1wLyNvr6j9HkbXfz9Wy1AGPQD6IkJXRJ8pPbf4urGY9tmY61lOFiteMguO0j1LGVV2b/b6dNf q+pdZu/wa6v6x59mHg3ZB2ivY1oAY1zX1vcz7QNm19eTTZi+s+yv9JXavKXdR+rl2MzHu6Vcx7JI upzHTuO3U1ZVF9fu2e/armL17Box/slVmWzE5GM9rLGtPO+l7bq/Rt/lsp9/+GqsS4gr25dNXu7O g4mYyOlNYyykhtuPda4Mcwj2X4lrvtDvs7P8E36Ho/6H0f1iY+rub0qkZmTtyMux7asPp7XvdQ9z iPfnXBrHvoYze/0WV+j/AKX7R6ldS5HD+sfT8djDTmvpsq/m/UpsDSPo/wCB9Z+La2r/AAmM99f+ C9H/AAtR7+v4GXTfRl9RqvqygDY6wZrXtewl9F1Lqcb2+g9z7Gt/m32fz3qJvBju6C68lVr9rczs 49M6u/FdQ7Csf+sVUYzgyoElzcLMDmOofY/0h6OR6zGPsZX/ADPv/SZF3Ts7LryeoO6hbm39NYzN sx7q3V1Orrextwp9O97Gtpb/AN1v5pURh9HZaMl3Wr7LW/4WjBseCIaxrbPtVuL+az+otTF+svQu mE31V52beanVPGQcXHqc2wbbWuoa3Nt2P/r2Inh8FoEknWOv9Rr6bj1019QssbXa0W5NTWvDsq19 z7bL63XvturodXjYv6LF/Sv+0/uYij0LrFr3Nxes5Dz0/DpsY59tQFlbw2fszX11u9S17nf9qG+p XfTb/wAJvqZH12yshxr6bgVNcRDTNuVY3v7f6Pjf+y6EzF+snUQ45uYMOt0M+zyGueHn6FeHi+nW 73fm5L2JsgCKr69WSAIN3t2+X6u30n9nt63htwg27A6c2u8XNLg31L8nExfTc670/d6ONZ+Z6X8/ k/8ACI/1KORfg25+QZfkuLiTyX2PfkXWfu+79H7VjfZ+m9Ox76WNe/Ic4NvzrDue2Q6uunHq0q+0 21vt9jP5in1bLLvSV/on1o6ZiV/Yn49leI18VZLD6hDQG1NN2MdrvTa1n/ad9ln+kp9RIA66ImR3 3f/T5O3OrZZDjFZ4fzH9f+SrdN727XNd/Ka4Gf7TSsR/83+dE6buY/1/fRelbtnt9TbJ3bdvpf2N /v3/AL/oom+jIK6u/wCpTcNt9YdP5zfa7+tp7d39lU7cDAdW5tzN1rD+jho2va76T5+lU9v+ERK9 38r5wiHlkxMmN3y/dTJV10P8v3WSN/T+X7zQt+reAWNed1W87W7SYMfScxzt25jfouTt+pb7Gbqr iASAJLZ18Gu9Nzl0A/nHR6nA+n9L+1P/AEUZvqT7d/HbZP8A00gPE/y/vLSY9h/L+64Ff1E6kdGX tj4V/wAMhHZ9TMql7d2ZXvmNlQrfYPi31L9i27Nnp+71N3/D7vT/ALXp/olew59ATt5/wMen/wBF Ko9Sgk9vzebq+o+J67BlPyLXWahm5oED8920N21/261q431Q+r+KNzsdljh+9us/8+u9P/wNX8fd 62T9Llkzt3zH+E/4P/QbFK6YP0vwThw9Fp4kD/seM0MxqmVgaNa0aCP3WaM/6Cxs3NL722kyzG3B rzqPVd+axv8AhnM/c/f/AJ1H6hMGfU2Qd22I/wCubf03p/8AFrFzN36KZnYeI9OJ0+zbf8F+9+fv /nET4KHiejT6llOueGzH0tjQZgu/nLXH27rbPpWW/wDoqutArIa2BoAAAhO/pD/pTI+lz/5H+onC IWSu9X//2ThCSU0EBgAAAAAABwACAAAAAQEA/+IMWElDQ19QUk9GSUxFAAEBAAAMSExpbm8CEAAA bW50clJHQiBYWVogB84AAgAJAAYAMQAAYWNzcE1TRlQAAAAASUVDIHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAAA APbWAAEAAAAA0y1IUCAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAARY3BydAAAAVAAAAAzZGVzYwAAAYQAAABsd3RwdAAAAfAAAAAUYmtwdAAAAgQAAAAUclhZ WgAAAhgAAAAUZ1hZWgAAAiwAAAAUYlhZWgAAAkAAAAAUZG1uZAAAAlQAAABwZG1kZAAAAsQAAACI dnVlZAAAA0wAAACGdmlldwAAA9QAAAAkbHVtaQAAA/gAAAAUbWVhcwAABAwAAAAkdGVjaAAABDAA AAAMclRSQwAABDwAAAgMZ1RSQwAABDwAAAgMYlRSQwAABDwAAAgMdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQg KGMpIDE5OTggSGV3bGV0dC1QYWNrYXJkIENvbXBhbnkAAGRlc2MAAAAAAAAAEnNSR0IgSUVDNjE5 NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAADzUQABAAAAARbMWFlaIAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAABYWVogAAAAAAAAb6IAADj1AAADkFhZWiAAAAAAAABimQAAt4UAABjaWFlaIAAA AAAAACSgAAAPhAAAts9kZXNjAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAA ABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIg c3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIg c3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBW aWV3aW5nIENvbmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmll d2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2 aWV3AAAAAAATpP4AFF8uABDPFAAD7cwABBMLAANcngAAAAFYWVogAAAAAABMCVYAUAAAAFcf521l YXMAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKPAAAAAnNpZyAAAAAAQ1JUIGN1cnYAAAAAAAAE AAAAAAUACgAPABQAGQAeACMAKAAtADIANwA7AEAARQBKAE8AVABZAF4AYwBoAG0AcgB3AHwAgQCG AIsAkACVAJoAnwCkAKkArgCyALcAvADBAMYAywDQANUA2wDgAOUA6wDwAPYA+wEBAQcBDQETARkB HwElASsBMgE4AT4BRQFMAVIBWQFgAWcBbgF1AXwBgwGLAZIBmgGhAakBsQG5AcEByQHRAdkB4QHp AfIB+gIDAgwCFAIdAiYCLwI4AkECSwJUAl0CZwJxAnoChAKOApgCogKsArYCwQLLAtUC4ALrAvUD AAMLAxYDIQMtAzgDQwNPA1oDZgNyA34DigOWA6IDrgO6A8cD0wPgA+wD+QQGBBMEIAQtBDsESARV BGMEcQR+BIwEmgSoBLYExATTBOEE8AT+BQ0FHAUrBToFSQVYBWcFdwWGBZYFpgW1BcUF1QXlBfYG BgYWBicGNwZIBlkGagZ7BowGnQavBsAG0QbjBvUHBwcZBysHPQdPB2EHdAeGB5kHrAe/B9IH5Qf4 CAsIHwgyCEYIWghuCIIIlgiqCL4I0gjnCPsJEAklCToJTwlkCXkJjwmkCboJzwnlCfsKEQonCj0K VApqCoEKmAquCsUK3ArzCwsLIgs5C1ELaQuAC5gLsAvIC+EL+QwSDCoMQwxcDHUMjgynDMAM2Qzz DQ0NJg1ADVoNdA2ODakNww3eDfgOEw4uDkkOZA5/DpsOtg7SDu4PCQ8lD0EPXg96D5YPsw/PD+wQ CRAmEEMQYRB+EJsQuRDXEPURExExEU8RbRGMEaoRyRHoEgcSJhJFEmQShBKjEsMS4xMDEyMTQxNj E4MTpBPFE+UUBhQnFEkUahSLFK0UzhTwFRIVNBVWFXgVmxW9FeAWAxYmFkkWbBaPFrIW1hb6Fx0X QRdlF4kXrhfSF/cYGxhAGGUYihivGNUY+hkgGUUZaxmRGbcZ3RoEGioaURp3Gp4axRrsGxQbOxtj G4obshvaHAIcKhxSHHscoxzMHPUdHh1HHXAdmR3DHeweFh5AHmoelB6+HukfEx8+H2kflB+/H+og FSBBIGwgmCDEIPAhHCFIIXUhoSHOIfsiJyJVIoIiryLdIwojOCNmI5QjwiPwJB8kTSR8JKsk2iUJ JTglaCWXJccl9yYnJlcmhya3JugnGCdJJ3onqyfcKA0oPyhxKKIo1CkGKTgpaymdKdAqAio1Kmgq myrPKwIrNitpK50r0SwFLDksbiyiLNctDC1BLXYtqy3hLhYuTC6CLrcu7i8kL1ovkS/HL/4wNTBs MKQw2zESMUoxgjG6MfIyKjJjMpsy1DMNM0YzfzO4M/E0KzRlNJ402DUTNU01hzXCNf02NzZyNq42 6TckN2A3nDfXOBQ4UDiMOMg5BTlCOX85vDn5OjY6dDqyOu87LTtrO6o76DwnPGU8pDzjPSI9YT2h PeA+ID5gPqA+4D8hP2E/oj/iQCNAZECmQOdBKUFqQaxB7kIwQnJCtUL3QzpDfUPARANER0SKRM5F EkVVRZpF3kYiRmdGq0bwRzVHe0fASAVIS0iRSNdJHUljSalJ8Eo3Sn1KxEsMS1NLmkviTCpMcky6 TQJNSk2TTdxOJU5uTrdPAE9JT5NP3VAnUHFQu1EGUVBRm1HmUjFSfFLHUxNTX1OqU/ZUQlSPVNtV KFV1VcJWD1ZcVqlW91dEV5JX4FgvWH1Yy1kaWWlZuFoHWlZaplr1W0VblVvlXDVchlzWXSddeF3J XhpebF69Xw9fYV+zYAVgV2CqYPxhT2GiYfViSWKcYvBjQ2OXY+tkQGSUZOllPWWSZedmPWaSZuhn PWeTZ+loP2iWaOxpQ2maafFqSGqfavdrT2una/9sV2yvbQhtYG25bhJua27Ebx5veG/RcCtwhnDg cTpxlXHwcktypnMBc11zuHQUdHB0zHUodYV14XY+dpt2+HdWd7N4EXhueMx5KnmJeed6RnqlewR7 Y3vCfCF8gXzhfUF9oX4BfmJ+wn8jf4R/5YBHgKiBCoFrgc2CMIKSgvSDV4O6hB2EgITjhUeFq4YO hnKG14c7h5+IBIhpiM6JM4mZif6KZIrKizCLlov8jGOMyo0xjZiN/45mjs6PNo+ekAaQbpDWkT+R qJIRknqS45NNk7aUIJSKlPSVX5XJljSWn5cKl3WX4JhMmLiZJJmQmfyaaJrVm0Kbr5wcnImc951k ndKeQJ6unx2fi5/6oGmg2KFHobaiJqKWowajdqPmpFakx6U4pammGqaLpv2nbqfgqFKoxKk3qamq HKqPqwKrdavprFys0K1ErbiuLa6hrxavi7AAsHWw6rFgsdayS7LCszizrrQltJy1E7WKtgG2ebbw t2i34LhZuNG5SrnCuju6tbsuu6e8IbybvRW9j74KvoS+/796v/XAcMDswWfB48JfwtvDWMPUxFHE zsVLxcjGRsbDx0HHv8g9yLzJOsm5yjjKt8s2y7bMNcy1zTXNtc42zrbPN8+40DnQutE80b7SP9LB 00TTxtRJ1MvVTtXR1lXW2Ndc1+DYZNjo2WzZ8dp22vvbgNwF3IrdEN2W3hzeot8p36/gNuC94UTh zOJT4tvjY+Pr5HPk/OWE5g3mlucf56noMui86Ubp0Opb6uXrcOv77IbtEe2c7ijutO9A78zwWPDl 8XLx//KM8xnzp/Q09ML1UPXe9m32+/eK+Bn4qPk4+cf6V/rn+3f8B/yY/Sn9uv5L/tz/bf///+4A DkFkb2JlAGSAAAAAAf/bAIQACAYGBgYGCAYGCAwIBwgMDgoICAoOEA0NDg0NEBEMDAwMDAwRDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAEJCAgJCgkLCQkLDgsNCw4RDg4ODhERDAwMDAwREQwM DAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAdgCxAwEiAAIRAQMRAf/dAAQA DP/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQF BgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi 8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWF laW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5 KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR 4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSk tMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5 iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8Ai6RDpTF0iApiqxUFaYsiZluCAsSI eGQbzhFcQ6qQhFLziIh32RFav+STwRf9TOhJHkd886Q97pS38ClprAlnA/3y32zT/IYK3+rkMguP u3bsRqXv2eZMzE/ESfnj44ZpN442f/VUn9WdGsPM3lBUhvJYLazvJI0a4WG1JKzj4JeJ9M8FkZPX VY5GRfU4/B/doaL578tjrfy/8ipMqER/ObTM39JeVixvqV+rS/8AItv6ZjDcwjk0UkdOpKsP4Z1y Pz55ZJodTdPdop/+NVbDi38yaJMA0Os2x6E8puFASBVvU4cevfHgH85eM/zXiUkiwQR1essw5utA Qsf+6xt8XN/ikf8AyPRxSO4DEB126fD4/I513zmthF5dub029vNdTNFbWt0EikkV5WFGEoDNtGj/ ALWQ/wAteW7HW9ZttMkgHocXlu5Y6LIsEY+JkYinqSSNFGrcW4+p8GAijSRKxfJKdNdUkRkO3dTt 16jwyRXOnssaXduC0bCgPgff3yXj8pbRgv6M1KSIgGqXUQkFe37yLg3/ACTw60nyLrEaNpuoWyC1 lThHc2xEqLKD+7lk6Srv9vlGvwf8Y8BFMgQXmKRkJyHJTsC3Q/htkg0XWNZsjwtpzNarQvFIOaAH /JbpX/ivJDL5JvI7cxLCTO0/oIgBPx0B4+32vtYX6vYQ6DAbCNudwQWubhNxzpT04T0+D7LS/wDA 4iRRQKf2XmjSr4mCZhaXCnixJrFX+Xn+y383L/g8MZYdqjoRUEb1HiCM4tLdcZBX90F2UjoPoyQ6 H5vutNKwTOJrdj/dNXhv3VuqN/q/8PlgLAimeSQ+2BJIfbB1ne2WqwevZuDtWSI/bTtv/Mtf21zS RdckwSeSL2wO8eG0kWBXiySEreP2xFkwyeLA7Re2KoH082CvSPhmxQ//0C9Y/wAMVWPFlixZIsyn DUUixdYUYFJEDowKujCqspHFlb2ZdsWSLBCRHFIeIebvLUvlzUAiVewueT2Ux/lH24n/AOLYeXFv 5vgk/wB2ZHs9IXmlWWq2cmn6jAtxay7sh2KsK8ZI26xypU8XX/V+w7pnJ/NP5bapoYe+07lqOlry Z5I1JngUb/6REv7AH+74/wB1/vz0vsZRKFbjk3wnex5sHptXBj8YLFI6fvbk+o5IG0a1WNVP2vjb mz/6sOJW9s080cS7hzTkPDud/DHylZ5mkCnido1A34r8KDan7IyDYtheSNg0bshFKUPga5LfK/mf XNFnmn0+SBmnCJcCeJZOaIxZUNOMirVv91smRqMCOhMRO1TyB/phpb6jFFwVCvKm6qOh+Rr+rCFL 3Dy7+Ylrc28X6Vs2juXlKNHYrJKFT9mXhIA1P5uMr51XRb6wvIwbWeORuPIx14yqD/PE1JE/2S55 VtNSmYgcyqHZlB2p8vs/hku0PWl011u13kjJMAb9lv8Afh/1f2cd0UByfSEkaSKVcdiARsRUUPEj dc5r5v8AIlx6LXGhRrcv1a2majkgHdGZlhduyp+7b/LxeD8wpdPs9KW7i+tPcoTOeXGQDlRWqfh+ yf2/+DySWfmLTdbWb9HXCzNDtPACBLH4M8YNfTb9mVf3bfz4KTb5i1OKWK4ltpontrqM8ZbWVTG6 mtPssFPXx/5KYSvNJBUEc0PVT0/sz015n8v6P5mtlt9Xt/VMdRb3UR9O4h2I/dS0NU3+KCVXgf8A 33nDvNvky+8tuJJ5PrWnytxh1FVKgE/ZiuR8XozH9jk3CX/dUr/3SSqkWCgdE8wT2EqzW8rcVPWv xIelD9H+bpnV9I1i31mAMhVbinJkX7LAdWj+X7cf7H/GPODyJcW3ExUopJqBUEHxI/Zw+8v649nK s0ZYKpBkRT8SEdJIzk4y6FrlGtw9lki8MCyRe2L6XfxaraiZSvqgAyBehB+zKg/kf/hH+DF5Ismx Sh4sQeLDV4sDvFihLvTzYN9L2zYVf//RFrDiyRe2DFtj4Ysts3hmTbi0g0hxdIcFLb0O/XBCQYLT SGSL2wVFGysGUlWG4K7EYskPtgmOA1wWkBhXmH8tdD1+Uz2g/ROpzLIZbu3jDQOKKrG4tgUXm/Pj 6kBjf+8kkWZs5L5h8o+YPKEy/pO2HofZt79OUtm7MK/u5qL6cn2v3Uyxyf5GembW1aSaaQoVClYE Y78gg5uwXsvqSNH/AJXpYKktA0b288ayQzDjLFKoeN168XjcFZF/yWXIEAtgJD5CkvZHeNZ+Suh5 CnQmnXwzsv5aWPlzzP5YlttT060vLzT7ho5ZHhVZzDN++tneZKSN8X1iFW5/7p4YP8z/AJK6XqJe 88sSrpd0TyNhNyaydia/u2HOa068vh9WH/IiTIP5d1XWvyx8xSwa3pkoF1GILq1ciMzRq4ZLmzno YLhoW5cP91yK8kXwfbSI2ZHcbPSLn8o/K1y3PT5LrS5KEAQyCaLl2b0rgM3/AAEyYV3X5W65YIJr KaDVY4gGMcVbe4cjcqsMpeNv+kjlk/8AL+vaR5ksfr+i3AmRQPrEDgJcQMa/BcwVLxN8LUb+6f8A 3XI+HcfTrSuFFl4jewXct6tnec7K4RGeRZUKMgVeX2HCnh/lZC/0pPDNHd2kzwXULcoLmFikiH+Z WHTPTmoWFlqts1pqVvHdwEFQkorxDbHg4pJEf8qN0bOOecPyiurGKXUfKTy3sCBnfSZfjulUb/6L IKfWgq/7pkH1n4f7y4fAyBTPyh+aEOryx6T5kMdpqD/Db6gtI7a4YfsTKTxtbh/2af6NM3w/6P8A Cjze5jV0lt7iJZInUxTwTKGR1P2o5I22ZT+0rZ5ZlckHnstSrc9gD0Knl3/ycmWl+cvzCOkQ6Zpk k80UBpFeC3V5hHQCO3+t3IdTDFTlHRfV+Lh63pLGiEH4sZADckD37Ijzx5HuvLX+5bSQ8+gzSBPT erPaO/2InkP95DIfht52+P8A3RN+89OSSEpPwcTx0Dr4/iPf/V5ZKJPLPnPXZlk1W4lnJJYtczyX DKTsaIPUjVv9TjhrD+WGs3KkTSSOxHwOYzUH/ZEch/kfy4eCXdXvNMPGhyvi9wMvtC3yZr/1W4iR SAjsVVHNOLv9qFj/AL6n/wB1n9mXhnWVCTRJNFvHIAy160PY+4+y2eerqw1Hyvq8un6nF6TpRLiC Q/AVfeORH+y0Mq/Ekn/CfA+dk8g6x9ftX02Zi08K+pGW+0y9CSPHb4/+LEf+bDE9OoTKNb9CnbwY HeHDl4DiDwDwyVsaSn0c2GXo+2bFX//SmCRxsSAwJVuBFejfy4LihKUK7YSC6WJ/rn6MZplkZ+MJ jaQ83Ult2jVm+Hl9vDGHWkFBNbSoSW6cWFAfh3DdxlnGO9r8MpxE7ceLRq1dq0H/ABsGy1t4nBHp AHs3f7wR+rC8a7aBlURTE1+MCPkQOJNaK1ftccEr5h0yMosy3CF9lBhoTSv8zDwwcQTwlFLaqKUr 8jgmGFYzzYDgo5MSOw3OFg82+XCpf15Qi05N6RIFfkxzTeatBkt5IYbqVZZYyFKwMWCMyxNIqn+X 1MeJeFO7Nphaxcq1dfVcOKsGlJlYNXpxL8eP7H2cW+Jjuo2Gx775xv8ANH8wNQi8yaRoHlvUJ7G2 UxXF89tWKZ5JJuCwOzCvGKFeXp/3TvL++58fgmHnT8zNP8o6Y0v1f61q80kkVraKW9EmMAmaSYrF SJVK8oUX1fV/d/Y/e4CR80gH5M2WI4W+ZoNEby9fyeZLaO70i2ie4uIJuNDwU09JpGjEc7V4Quss Teo3285x5N/OXWfMOrx2V5pFs9rPHJNys3kSaFIWJlLJMXjuWjh4yelG0TunxR/vWSDDT87/AENU 8gXDWc/+8N1bXUysrKGQ1iC1ane5jfBaaSHU/wArdb0SWHzL5EmuHpGs8dhK/palbB1EnpwzD93d IgZlktLn7Sr6X+kM+GnlX817eZY7Hzei2NyGWE6oiFLfmTx430DfvNPl+xzbi1r8X/HumdF8vX9o ug6PHMWWZrGzPp8Xc1eJAo5kfHv+1hT5o8qeVfOURuHLWup8THBq1vGRKDUxKkwYcbmL1I2T0pv5 X9N4/t42tMiEdQCNwQCp6gg9wR1GXHHSVGPQMCfoOcTi1Tzh+VNxHHcxpf8AlmUn0hHyFmS9JF+r ysC+k3LA8/qs/K0l5ScP9/5Opfzj/L6LTheSXk63JG+l/V3+thqcvTZKejWn7freh/LLjaKeaflx oUOp+fPMVhrgE15Yi5kZpAspEy33pzOrPy+NuX979rO0x6FpsH2bdXYftyfGfxzg+gefNFsPzWvP NVJbHRNU9cXMcgEk6rNGjfHHDz+1dwrJwj9T01bO66Z508sa6nqaHctqKBuDiBP3iNStJLeUx3CV /maHj8OEEgUgwiTxULRP1dUFEAUeCgD9WMaAkfFvlXOv6ZbCs8N2o4ltrZ22Xr9jl8X+ThMPP/l6 S4e1ggv5J4wrPGLXhxV+hZpnjRf9Vm548SeFKvPnkeLzbpRjt1Caxagtp0xoOYNS9nKx/wB0z1+D l/c3HGT7DTc+M+R/MFzomvQWt4rK1vIQqOpWQcPhntpEPH4uCH7X+7ov8rO23H5iaWiH09G1aWYq WSF4YogR0+KQzOF/4Fm/yM45+YzHUNT/AMYadpUmmHlGt6JHLg3IH7u52VOHqKqrKy/7vWN2/eS/ EOIXYTw7UX0KYFcB4/ijcBkYdCrCqn6RiLWxrQ0HuT/t5zK3/Ni9sfL+lRWWmR3Uk1ophlf1CEaO SSKaIwx8WlEPp0Tgy/B9r7WLab+bl80Sx6voBmn4ljJYSNFUDoWtrxeSfRN/sMlxMeF6H9W/y0/H +mbIX/ytO3/6l7Ufvj/pmwcXvTwv/9MXqHmbQ9ODc5jdSLUelbLz38PVbhD18HfI5deb/Ml4xXRd Glij+xyMElxJyPcuyx28fTblH/s8u41ax0NFvhG8lyhSSGaLgirUoeYlY86sj/uFgXlzdJfU+Hg4 qPzat/ay3OnKLm7YoVknkDlPi5SkpKGT13X+7acPFy/4ONjE1ZF+QciXhRNfad/9zslY0/8AMjVQ ZJFnSGPZpJbmK3iWvZhA3EN/rJgSXy15ngDTSJbXC1IeSC8inoQKlXcGiuF+LizYLuvMBmdYtTN4 JlJdY7leVD1LxpzZKb/ag+DGR6/bxkCPUpYVBDKvCVFVunJQF+Fsjxyv6CB7uL/iVuI+mQPx4f1o a1GqoQVgD+Bjmgb7ismHC6u+mxi81OBoobciR2ZUYmgPFFNWVmZmXgn8/DF1832E0TxalFpmoSEH 6veSWskFyrfCOUjQcPrPRtmWN+bfb/ZyEa3dSa7NFpVgOMEbirsKmvFvVman2VUHikX/AFUXGPET uNupoj70yygR52egJEvuQcN//iDztb6neqkH1m5SUQwr8ChAGiiHHj/IFkl/ak5ytnQ/zdjt9W8k aF5okCjVIrtbKSdQFMkc0LyAyMtC3BrVeH+s+c8stPFp5hsliB9OOaPhX7VF8f8AKztWiaFYedPK UOlagHdIJYryL0qErKiuisyOCkiBZX5xyfC2TIcUG9/NiX5bWOjw/UdStLGW8thG41CeSC4nCTlY arwSP0f3dxFL6U8DM3ot++/eRpgn8xr2C7nuNGSa4uYzqcFxfaLAq+p6PxTT1jjWOaIfvf8Adq/H K3P1MnUXl6fTliij1d2K8AsMSugCA/EIkjZoENPsozRxf6mFXmK3vZ9UvNX0qQajp92UYi3jLT20 y8YXhubG4WSZoZpEk9GZOHozepDKkafvWhIcNzAJ2o1zoNkSJegmuovvRUeoSX2j6tZLdvFPq88l xFdFOLWiS+lwhiiDcv8AR44eK/vU/eO32MP5dSW61mw1KCUQWVvFcR3Vj8TmdpuPpspBSJPQZOXN 0lb9hPtc8gMOoyWxIksreahKsjwFKEGjCsXBlYHFz5gsEFZNMVQN2KzyxgD/AFi3w0ysaiPXiHvi z8A9OE/FkPmfQ7jzdqCrbXLx2EVusYtURpiLgvKWnnhCrDKnpSL6HOaFkmj/AJM5s/lHQNA8wGLz lBdrpUULNai3We2guLgusiQgyjlCksEjJ9XhuP76Cbg/xR5PYpPMg0s65oU0umaYKSH63PG0cin7 VwnqxpI8CKOTu/H918dv6uArPzVqRkuk19pdX1CGWS3vLGC4EVpGImaNohEjKJ2ZlHxSI3qJ+3+z loINSB5/C/mwO1xMbr7PiwXVNasLNpl0rQ7Ky0rUpUtbeK4to7sExgqxDkN6QaSWT443km+H/ZtH r3SYXvXiuLW10+6tghYWk7xceY9RG4v9ZiDU+L903/D5LPMNz5QsZTaxetJBFOJ7HTkQ1tzX1Fkr ySNGav8AcfueP7fqJ6fEx8ufmRpsVtdaNb6IukRC1nuJdbX0ri6T0lr6qWqwokku/wACyT8I/wC9 f4E4ZV4mUkjhqjz/AIdvtk2cOPY3YPT+Lf7kBpy+ZdHsVVdcku9WeYodL1DUpYo46AmG39FH+O+n +19Xnu7Nl/umtJG/uwX+Lta1GArFqs2m38DCV4WEU1uOD8FSePi97bfvXVZEeS5T/fkPDJ7DrPlj T9K0nV7OO0U64trZwJcQy3UYjWThLElr6kkvNZPVaTi3r3N7+8uJ+HNo4dJq3km81w2WrXEdrbQf W/rMv7xUkuvrAktJUktecnqLHJNFJ6z8PTjX1PUbJeJIcxfuY+HA+Q80kt9e/Mi61GGWGaF5doFl MVp6AQuHrIrR/YV/j5cOWDx5audclsrfVNbW+m1CSRZEtnlV1aK3mui31eeK3YKhhjXnKk/P1eEX 1bivM5bTbeAXEtjMJbaLgQeasrpLT0mSZQ9VkDcY2jjn5P8A7rfIxrsd5e6dLr9361mtgEvIYbeY iMyTtDAqxSsxkSe39RZPWRJonReH7p/3jmOUS69apMsHDuBtV2oXvl7X9B8u2Wjrdq2oarcxXEWn RMY54OEUzTI5bj8DN6PqcX4epFg/yrp+pafqGmvrE8d1DqVx9WhtTMtynqIpE7PUSUeDkv8Adtx5 fu/j/YH63ocdj5Ti1vUppJ9ejvnsIbmZmaZ57eeeMc+ZdW4QxcW5fayQeTNIsLWGW4ihRpI+MUU0 i1kTkH9QRFv7lJf2lh9NW/1cY5OKyOm27GeLhoHex0RX+Gf+X8/8ix/XNkg9JM2Gyin/1Of6tpN/ ptvLpOogiyl/3iuwSyoVPOMEbsqfD8a/FwX7DNkQLahpV0KM0E60ZXjbZlPRlYVV0bO0/W7S/tza agqyRN/MKivjtRlP+WmRbWvKapAXtR9YszVvRZgWQ7VeKUf82/8AFvLJWevzZCP835FKtM86xzRp Y+Yrdbm1rvIiKzrUULCJiq8v8qJ43w/Gl+T7+IXGk6w/NullINyx3C1kHrQqOnP/AEn/AGWc4vNM a2kIgYsOvpSjhIPv+F/9ZP8AgcCLcTQtSrIw6g/0OAk+8fjqyEYgURwnzv7mc6xY32j2st01sSlQ qTxESohetCxXjIvD7P7yJF54F0kJZ2K+pUTTsZZag7AABFFA3wrX/g8I7XzLqltG8Sz84XBWSCUB 0ZTsykHswww0vzHFbIbeW0intZWL/V5/iVJAAPUil/vofh+H4eXPDxD3MOA87BRcc6rrFswNf3ys D2+Jgudr8oy6N5Z0HS2ur6KODVTPHJPPNEqLJG/+ixOCy+mkkSyt8XJfW4Ry8P3ecWsR5W1G+a81 DVp9HjaSsVuto9yka1rR5+TM37XH903wft4rf+VfL91O95Yea7C7EsjF4rjnayiu4oXEqsq/Z/3X kZTF7dAyjhnXLme8X8n0FqS7l3J9Ggk5g8laMDmGWnwshH2WXIb5e154rzU24rJOk8k6xzGgktLu jBOY/eRiK5VuXp/Ydosh2hya1olsthpjpdafVibWK6iliJcfG0ZLrLC7f5Hwf8V4usV4lwLxbeaJ alW2/eR8xRkfgH9SFjx+OLmv7XwyfBhBB5G2JhKJ3iR8HptzoVn5kWHULa9a0vGBS8Cxeu5IAC/W IvUSV3i48I7pPiuIfT9b+79TBemfl7Y2zpfajdnUkUeokMsf1eEAfF6k0TO7SKtNo5Pg/wB+I2c+ h1i+0ul2waSCNhCL2NSskTSDksdxGQDGx/3XOn+jTfbj+L93GpP5xunmS6vbnnBGyu0BofUCFSFk CleYYovJeXxYOCJN0vGQKtkWqR615g1TU7qK+ubK1eM6clirBoZOEQ5ySq9aO7zsvK39Kb0vg5yJ +7znNzrl7p+u3Fm6wve2IFncS1eQyMiijPOz/WZXVm5cp5n+P91HwgRY83meZri8Gs+X7u+vLm6d 7nU7R04BZm4Vey9MuSrUbnE/8nwf77yO2Hk/zrdvFeWWlXcsrAtMXt5QWd25t6kkgRP+HwoF9PsZ DLb6ZIZJp9MW6mkJkaU3Usa1O+0aA7/7P/YYI8xeW7fQn8ueZvLULwrqcEkUunkteQvMyLHNBSWj tBcxSzJNG7fYT/dX7I+z8necBbibVLKDSF2Aa/uoogTSu3Eyfq5YeC98vaRo9vpWta3pLvbyNNC0 N087KzV2EdvybjRm+2PiwUGQjM8vtYVq9zr9tZWMOl6FbWD6dbtb2jwztctbrMzSXDW8cpCLcSu3 725PrycfhikyF2kN5bwfWLqxqkhaG1eWDj6si/C8aunpvIyk/veL8l/mzpl5528owtxjuLvUWSv+ 8lsI43NP5rn0n45FL/z7JKaWWmxQsNla5mkuXCfyhV9MJ/xHI8QH0iz5ls8In6pAe4Mj8mazZeUr G+e/S4EheN9MgEErgRKWdvjVJPTX1mbhHP8AHw+L/dmFnmq8tPMR03RNE9Z2v7yO1ImjMXJuQ5NH y4s8au6IsjJH9h/3eRpdW8x62rWds89xAzh3t4AIbcN1BlEXGOi8fh+sTZIPLvlT0b4arr196L2f IoluxKxv1LNcCpd43LfBbiTnLx/e5SI8Nkjct5uQ4Yn0naq5D3pt50vmvP0da206PFJr+rXEKrRg 6te3HCfbbgq04fz5M/Ldotro8JFQ05aZmY1LA/CrH/YryyALZwSXEd9GBBp1jH6dmrnbgV9OrVJk 4Ii/ab7bt9vnyzomh6hpep2UMel3i3bQxIsiH4JxxUcmkgfjIv0L6f8Al5ZEbXVXv82mex4butvk mVf8kffmxlB/k/8ABD+ubCwf/9WJ/WSBUHF7bVZoD8DUB6jqD8xhFeXZQ+olKDsT9oZrW8iugTGf iX7cZ+0vz/5qyV97aBxck7v47fUmB9KJA/2wNhy7synl/wAk+Lf62FV15VDKRFSSMCo4/vV+4j1Y z/q/D/l4ukhHXBcVwy7g0yJhE+XubBKURXMdxYddeWWRqJ8DUqApDA/7Emo/4PC+XSL+EJxT1ASd hsR8+VP+FOdKllW8hMNwK90k/aVuzA/8SXA8TWYilivoj9YjB9N0Yj1D+yDUMtf8r9pP8vKyJx/i seaRGEv4SD5PM39eKvqxslOpIIxgnr13zpMdqki8pVBUnjRaciaV2U/s4250LTmmaB4VYpTkXRQQ SKspKlqFf2sF98ftXgkPpn9jzsSJ/KB9GCoLyaMgwSyxt2KSOp/4Vhk4j8jWV1X0YIzQcjSZk2/2 ZTHp+XSSVMUMtAf2J1p9HI47dxSDkHMxLF4fMGvW9DFqt1HQGn75zsf9Ytg+Lzd5rBoms3tf8lq/ ww/T8tJSfs3A/wCjiIfxwZH+WMhUl3lVQCSXvEA2/wBQNg4ZdLSZnvHzY3L5q84+kHk8w38SHoPr Dwmg/aHpFCRhPP5hvbkmS81G/uZKfaluZG29y8kmTmHyDpLtx+rLNIpo3Kd5CD78JOGGFv5R0iwk jB02P1H+wDEJWJH2ePrcv2v2lyQhLqSwMu/heUG7S6kCiFrmduhYmVj8gBy/HB9to3mG8B+p6TIi ju6ekPvnK526DRoIdxSEbHiDyNP5WWIQxj6HkwT6VpAAFTlxPJfUoQD48QFT/glyQxBicvn8hTx+ 38ia1dtxu7pI6gVjhVp3HsaenEv+ty45ILP8vtMswr3NLiQUPG4YsoI/4qh9OP8A2LPJk3urzYiv 3dMIr2+WFGlc/CvbxPYZMQAYeITyHz3QyXLPcJpRWP6taBwEhjWNaA7fCgH2nam/7HwYV6nKheSe 43s434xQBqG4dNuAI6QRt8U8v/PJP3mMMzRQyyz/AAm4PQGksq1J4j/fcdT8cv8AL8CYR6jdNIS8 hAoAiKooqIvREX9lFwADkB1bJSlzJ2qkHeX0tzKyzMC05DyKoooSIcUCr/InLjGv+U37eKxuQVkB KSRmqSKSrofFXWjL/scAqeTmQihIpTwA7fjghGotfD6MnTiylZZH/jLzX/1err70/wCaM2R3knvm xod32Is95f/W5SWlowlUUA+0PskfwwEwYzqISwnr+7KV5/h/w2EWbDLl+tsh9X6mdWcupbJdQfKV ClP9knL/AIh/wOGSNJ/J9xzmebKx5X+j7W/8bvVEZv5CPu/rmlCkJzPEitKitRX2985Xmwy5frUc /wBT2bT+fFRacTIK0YcfVJ78a/vP+Bx6m0r8SxVrv9mta/PrXOLZsRy6IPM8/wBL3tHmCjjGzD/J 40/4li8ct6aCO3AXsXcAf8Jyzz7mybDZ9FKmpuDylEY8IVBb6C5Y/cuUPqqyUuuTPtRrvlSn+T6v GP7s87ZsKPxs+nOVwsVYk5/yKCAn4ECmBrJnWaYSKz3lP3hYgMF/yP8AJ/1c82ZsLX0L6eZpafYP 3j+uA52m/lP4Z5tzYsXvF9JdKDwhaRienJVA+Zr+oYSXBnR1e4X1Z2/uYz8MKn5k7n/h/wDVzkWb Iy5dW2Hwei3ZuvWf11YzftVp9FP8n+Wnw4RXhmMoMi8UGyg7g++2RfNjBc309f0MnXovHr2x2+23 6si2bJuOyrfNkVzYq//Z ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020801d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7RwMUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AgBIAAAAAQACOEJJTQPzAAAAAAAIAAAAAAAAAAA4QklNBAoAAAAAAAEAADhCSU0nEAAAAAAACgAB AAAAAAAAAAI4QklNA/UAAAAAAEgAL2ZmAAEAbGZmAAYAAAAAAAEAL2ZmAAEAoZmaAAYAAAAAAAEA MgAAAAEAWgAAAAYAAAAAAAEANQAAAAEALQAAAAYAAAAAAAE4QklNA/gAAAAAAHAAAP////////// //////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////////// /////////////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAOEJJTQQIAAAAAAAQ AAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhCSU0EFAAAAAAABAAAAB04QklNBAwAAAAAD80AAAABAAAAcAAAAEsA AAFQAABicAAAD7EAGAAB/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7gAOQWRvYmUAZIAAAAAB/9sAhAAM CAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMAQ0LCw0ODRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABLAHADASIAAhEBAxEB/90ABAAH/8QBPwAAAQUBAQEBAQEAAAAA AAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYI BQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkST VGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3 x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJD UxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG lqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwDcFTCARqp/Zd2rWbWnTnT8Vw1X1h+tLq20 HqRDXkN9VtNQvDWt3O9PKZW1+9353+E9n9dX8T6z/WWraHZVOaz86vIoa0v027HX4vo2fytzvf6n +kT7WcL1Zwy3V0cdlH0Dx9yudJs/aPS8bqLqWUHJa53obi8Nhz6vbdtY57X+nvZvYrIxqwdxEgH6 Lf8AyTw5K1U5woAjUOkagdkdmPIOnC0C1r27W1Njxc1u7+yWBqsY2DJmRt4PiErTTjegZ0Cj6WvC 27unuDYHfUn+CpZbasNoNvvscJZU3Qnzc7/BV/y/8xC1U0bjRjUm/JsbTSDt3v0BdG702fnWW6fz VfvVF3Xeg6bbrbnOMNZXj2T83WtprY3+W96B1EWZFnqZRNr2ghlbRFdbXfSbTX/K/Psf+ks/wj1Q extTdp9rWiS3gT+9ogZFcIhs5f1qwqmk0dPvt0O03WV1S8fmOrq+2Oby33b1x/1lz/2xl4+Rfi2Y tGOwtfTufcw2/Snaw1bKXt/0bWX/AOk/0i6EY/rVAOZ7XvJAJIjdBdvdP0duxZj+mXOtFFDn1uY3 eQ0gtE/n1T/NP12/zabxEp4QHD+qgru6/gu/Rusty62uqI2hrTzbsr20trqe5ln85/O/4NejY9/T s519eFkMybMU7cgNBBaSXNbu3NY129zHfza4/N6bi5tJHpMe9hDTdLm7f5T3PY2x/u/nVDCq6t0Q WZXTMw035R23g11XseATsh1u5tlnu3/8YnCSDF//0OHZmZbI9WtrTukbiWajSHGNvtd+771pUdVn /BPcCJIa8OHkqtebcHCvcwWkQ3bB0cd3oux9zWe7bv8A5av0vw7hN9RAa552uZqNdvttp9Nv6T6f u/mq0UO3i/XI4H1ex+n9Pqc/qLDaPWtb+jpDrzbQ307G7Mh9mPZZt93p49n856itVfXTr73e6vGc NrgWsrLYLzNNweTbt9Bu1npbdl3+GWRXVgauDK2vGgDdsTHDtrv89aGJ9ke3c1u2CdATzH8ouStV N/G659ZbXDdluiR7GV1MH9XSo+3+2u26V1JluIHZJZXe07bGt4J7Orbq73fyVx+MKJ5MaTqDE/Jb mDfUybCILfa0TOsJJd+60ObFZiRo+JAP9UrFzMQNJe073HVxP0if5W785Xqspjq3NBBIG4fJUcu0 F0gkaFKkW4+TXz2+X96z8qoFjj4yPLUx/aWvbcHA/nHvGv8A5j/0ln2j1RDRJJ4ZqeeHPP6FiBSG vRJoBgcMID9ASB+5+d7lSySWZDXua28vkTZqQGj9I5jm7bGrTxmtfT7PaI2uJ9zjB7vd9Fj925n7 6qZ5pGWx4hhG+sOcIBP0rG+n7dvu/eQI0XA6ocvEF1G5u/8ASMl0P3AH94tf7nN3emsnIw2em9xr Fb2BtjZa4Q5p9v7rHfR+kt2Wsb+kbBcIBBABDRv2+930/wDi0C+ysVEkHaWatOhAA/dRpFv/0cDo GRi31jo+ZXU9trt+LZYxrmtvI2WYuRbY1rmtzP8AtLZ6nqY+T/wVq1h9WKMk/qllmG4E7qnj1awf 7f6xTt+hs9bI/qLnMbHvsew2NaaocXyWaOr3O9H2uP0Hs/n12n1b6m7Kra3Ke12WAd9o5saw+m7I ft2/pGO/R5X/AG7+eiEIB9U+t1wyzDbdW7Wq6gi5rvzo3bWWt/6+yv8A4NQGIcS11Lqw0sG1zS2D p+YAXb3bn/4Sz89ejYlb8Opou/mn6E/6NxP73+ie7/tt/wD4HyP1v6l03JvLcLGx7stu6t+W9geS 4AFjWPY5n5v5z/8AoIJc6i2w61tdZZLWMrAn3O3T6rmt20V49bP0lrm/zf8ANfpFqPyDjvdS4Fpq 0LXe0jTeyWO9/u3Kl9X8qu0PfjVuYQB9oFzvUY14Bayne4OtsZc5t9/6f/0WrH1iyQzKxpj3Y4O4 mHOYHO2jc73f4T6H/kEaU2KeomstsmQCSR4iDuVq7IbY3aND+b+dz/JH8pct9pc+v02+0nQbvpe4 Fm7a32/9JauP1LAx6aL8hz7uoZBJ6fi1APtdWz9H9sqrJFePTY9lu3qGU5lXpV+pj/6ZFDYu9Noa 66Gbp2epOum5wrpj93/g1idT+tXS8A+jtsyshx9lFcNfzubuZ+ke3+q5jFY6lida6r1Dpzs/IbjY GZc+h+LgbxaAKrM536/dW37Sz9X/AFq+r/wb9GrDszo/Q/1Lo9GPjZBYd9gDhXQHD2v6jmM35t1r 936DCbd693+F+zUIKFlwOn/W7qmdm04WPg41rLQALWPsAZWDNltznn9G2lrvf6lKtZwxH2XW2U0s vL3BxDoLnNdZU2z9J+fbs9T/ADFc6R07pPTsIUdLfXY1+ttxe03XFse+zX21s/wePX+iq/l2fpkT IFT3Ae1zmHdtDQ4gy4bohAi11kORa/peDS65wLGhzHPGM59hax59L17WUn9DR63s9T/S/o2eooZ+ JiVuaLzJsO0u9SQSDtb+ln279/s/wdiy/rK7JwLbTiWmtmXj0UFjGhrC1jnOsbOmy1ltOO9j/p/r Ch9XMN+V0vc5rSKrbafcSIBbU9mkO3bLLXJKf//Sw66cioWl5bY+Kw0NnQPdud9L/gqP/BE+OzJo yKslrgz7KbLGx3daR7bN30qnb7vVpXoVHRunmx7W4hLGBoa0uePc7c8udLg71PR9D/i/+MRB0jph uO/Da2tga2JOr3/pD7vV+k2r0/8At1DiHiu4S8x1P60dVf07G2P9PAvPptgPD67WD9Jg5Flf9X1s C/8A7U4v8utUa3jKY6/aTuhuSwB+hcf0b6i6pzm1Pf8AzX+gyv1f+a9FdnZ0npuRRmYwxnMoyHNx nVsdD3Gste+/eXva2zEuf6lVv/af7L/wnpLhMnGv6J1GzCyvTc6sHbZc6zbfQ87N/o1fRrv2+nez /tLks/fqpRiQVpBbE5WFccigydh9VsPaL6v5Tdnttbt9/wDo3/pP+5Ct5t7b8mu3HdZkVXhnpusG 5wLgTbW/6bmelYz0tn+Df+jVYir02PnbjPmym97WMLC2PU9X1PU3X0+yvKZ6f6ar0cyn9G+tWPqv dmjrApqw3ZOBkODMnHaDspP5nUKsi11DbKtv5uM30Laf+Ix/VKFVWVN6gen2VOr/AEnofbz7iLmD d/Rz+jZRu/Q/T9az6apdL6X1PDx7WUXvxr8i1xyLK62ZNr2MG3Fb694+jv8A0ltf/ba1+pdPyK+p fa8Zhr23/aNuXXa14dPuo30V+i7Hd+bb/O/4P/h7GNv1hn0qKMd0cM3vDhPub7Ps35yjPHpXbXzZ gcfXvp5IbW4VBovyMU5ORV9HIyrbMl/qEbnOrbbZ9jx32bfU/Q4//F/4NTs6nlWA2ZLGNqby1w9N gDj+cXOr+k76dio5f7fcXC7BD9CCGZFbY+lqxtldGxzN73LDZ0LrAx4s6dZdkAe180uaTG02OebX 7fWY1nrbt6Bjkl+kY/3VwnjFVEHzeju/ZWY0WV14vqMJBtaPVBcAPZ69VrXVW17vdt9VVhX9Yqqn /ZuoVNYZsqoZMW/vN/m7KW2u+j+t/nrHwcH6y4bLK6ul2WtsLXgvc2uH7dtssa73Nf8A2FDO6J9c Mwh1lArYSCawWNiP7b91e/2M/wCmmRjmEz6iYdyZf9yvGbHwaxF/3Qa+rp9S9C/Hq/alebk+iWvu qOLh0gkaXNGbQWZTWOaf0DvervQKsejo9FVNm9lT7m+o6BvcLbPf/ar9NYzfqd1izH9K4PeH7IDy GisD6b62+q6t1z6/0TfWYtbpnReuYvT6cK1gJr37iywQ7e91uro3ud7vcpuEkatcyHS3/9PtanEG xp2stc9z3MaRY4Awyn1Potpeylte/wDSfT/m/UQj1HpuPu/WaWOLnGwibHkk+4M2D1n7f5DaaKln ZH2j9kn1/tMQ7b9n9D7Jyf5z7F79v+k9VZLfo6/hx+CjqPUslnoHoHdfwa5+zsstmZkCtp1nc78/ 9I9z32fo1jdcvPV64fQa7ag5+Lk1N32Ms0/R2Nea99OWwelZ6f8AwNv+DUNNOfnKv9Oj1DH2b1O3 2ieP+B3/AKvu/rfpUY8N+myUG61qnM6L9X/WJF9d5x3ObZfZZS+2SwFrW0RXZS2732t9X9Lsqs9N +Rb/ADK7Om7GpYKWY1tdQ1AbVfB83xV7/wDrysMnZXO7gfR44/wUfmJ/zNJidI+Pn+elK+opUa6F E3IBEMbewExpVc2NZ/Oa1iDfTVa92/GNgLfpPrBA77Wute2xz9PZvZ6daO6ZM+XMfwQ/00vjfE/m +lPH+Fn/AME/4NBLSdg5DWgAW1bSSG15DQ0NEf4K6r0N35/sYqN/S8uQ9rWPk6jIsbXPwfS303/2 HrVv2T7vUnTnd5/S9NKv09nt9KfTH0vU9Pj/AIT2el/pE4cXRaeFx7MO+ncbun1tDOX0ZbiNfBtt T/BVTbhFzff6FgB2m7c7n+Vj0+oypy6PA2Sd3o7vbH2Pdtjz9P2f+olYyvU9H/CR6g/ntmzg/wA5 +fs/74iDLsih3eWGO9wHo5NLgYJFZeCSTHs+2Went/N/m0rTewEurhs7SdzCJ/cO2x/u09qsZP8A Pv8AU/Z22dN/0/zt+70P0u3+v/1hUmeh6r9vpzBj7J6347/b6aOqH//ZADhCSU0H0Ad2b2l0dXJl AAAFYgAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AQDK2PIAfaZTAMr7qQB84aAAyvupAHzhoAABAMq2PAB81g4Ayjy+AHzKfADIitgAfMp8AAIAw+6k AHzKfAC+gisAfG3rALd1JwB7tMoAAgCwEVsAegitALCcNAB2JZoAsUnDAHKH9AACALXDQQBxCh8A uqThAHCWawDBScMAb/RtAAIAyNBFAHFbHgDJWx4AcUP6AMmPLwBxOGgAAQDJjy8AcQofAMmPLwBx Ch8AyY8vAHEKHwABAMlbHgBwrY8AyUnDAHBoIgDJScMAcBckAAIAyHl9AG48vgDIitgAbhoIAMeX 3QBt1JwAAgC8vuoAa8vuALaThgBskKEAtcNBAGycNAABALVbHgBsynwAtVseAGzKfAC1Wx4AbMp8 AAEAsdScAG1seQCxOGgAbeAuALCtjwBuX3UAAgCvqTgAbztMAK7qTgBwaCIArcNBAHG3rwACAKse XwB26k4Aql91AHejbwCpseUAeIrYAAIAqdScAHlPjACqCK0AebevAKorYwB6K2MAAgCseX0AfkhQ AKzy+wB+mU8ArBFbAH6ZTwACAKsvugB+sHMAqx5fAH7HlwCq2PIAfoIrAAIAqpOGAH2mUwCpBFYA fY8vAKfL7gB9jy8AAQCnUnAAfeAuAKdScAB94C4Ap1JwAH3gLgACAKY8vgB+pOEApjy+AH7HlwCl oIoAfvXgAAIAnUnDAIH9GwCWpOEAhZrBAJN1JwCHdScAAgCQnDQAiZT4AI9BFQCK8BcAjw0EAIse XwACAIxWxwCNYOcAiNBFAJHxiQCC6k4AmfGJAAIAeNBFAKzWDgB3dScAvl91AHeX3QDDBzsAAQB4 nDQAyBckAHtScADIUP4AfgitAMh/RgACAICtjwDGPL4AgX3UAMWx5QCF1JwAwzWDAAIAiqThAL+j bwCQaCIAuuSFAJRWxwC3upMAAgCY4aAAtBztAJ5fdQCvl90AnpOGALeX3QACAJ7Y8gC4c7QAny+6 ALlPjACgEVsAus1gAAEAoPL7ALsp8QCg8vsAuynxAKDy+wC7KfEAAgCjl90AySzWAKUEVgDMNBEA o3UnAM7TKQABAKARWwDV68AAoseXAN0P6AClfdQA5D+jAAEAqPL7AOwofwCp1JwA7PjEAKqk4QDt 1JwAAgCu6k4A70beALRWxwDwIrYAtL7qAPDb1wACALSK2ADw8vsAt0EVAPD+jQC6x5cA8U+MAAEA vAAAAPDy+wC8eX0A8OdpAL0EVgDw0EUAAQDCCK0A8C5IAMNBFQDuGggAxGgiAOwFyQACAMWx5QDr TKcAxx5fAOVVVQDEAAAA5ScNAAEAww0EAOT4xADDDQQA5PjEAMMNBADk+MQAAQDErY8A4LkhAMUn DQDfl90AxY8vAN52mQACAMak4QDUkKEAxtjyANL7qQDGThoA0x5fAAEAxcNBANMHOwDFw0EA0wc7 AMXDQQDTBzsAAgDIrY8Az7qTAMnUnADMeX0Ay8vuAMd1JwACAM0VsQDAFyQAzNBFAL+X3QDMvuoA v2mUAAEAzIrYAL9eAgDMitgAv14CAMyK2AC/XgIAAgC+X3UAvQ/oALsvugC8nDQAuseXALyQoQAB ALr7qQC8P6MAuvupALw/owC6+6kAvD+jAAEAwX3UAKMSzQDBfdQAoxLNAMF91ACjEs0AAgDIeX0A ox5fAM1JwwCkSzUAzeX3AKSFDwABAM3DQQCkvuoAzcNBAKS+6gDNw0EApL7qAAIAzFbHAJYxLADM NBEAklmsAMw0EQCSWaw4QklNB9EGamFudGVzAAAAAQQABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAteX3AHKH9AC1BFYAdiWaALTy+wB2vAUAAgC0 0EUAerY8AMEVsQB6qqoAxcNBAHqThgACAMwAAAB452kAy5fdAHWDnQDKpOEAcpOGAAIAw3UnAHFm sADAEVsAccNBAL7qTgBxw0EAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAMB5fQCngLkAwHl9 AKeAuQDAeX0Ap4C5AAEAvIrYALbqTgC8itgAtupOALyK2AC26k4AAgDNWx4AuRWxANA0EQCwOdoA 0RWxAKdplDhCSU0H0gZwaGFyZXMAAAABHgAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCxfdQAxNYOAK191ADAC5IArX3UAMALkgABAKwitgDQuSEA rK2PANHaZQCtOGgA0wc7AAIAtnDQANhckAC4nDQA2MSzALjhoADYf0YAAgC3hoIAz3UnALbHlwDN seUAtHl9AMhckAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAq+6kAO3UnACsRWwA7b14AKxF bADtvXgAAgC1bHkA7o29ALbHlwDugisAtitjAPBFbAABALVbHgDwIrYAtUnDAPBFbAC1ScMA8FyQ AAEArcNBAO/0bQCsvuoA7wFyAKvdSQDuDnY4QklNB9MGYmF0b25zAAAAAvIABgAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAiL7qABDQRQCIvuoAENBF AIi+6gAQ0EUAAQCLQRUAEitjAItBFQASK2MAi0EVABIrYwABAJrHlwAPupMArQRWAA0EVgC1fdQA C8BcAAEAvpOGAApw0ADG6k4ACThoAMpw0AAIrY8AAQDNw0EACCK2ANDy+wAHo28A3aCKAAXJCgAB AOb7qQAEeX0A5vupAAR5fQDm+6kABHl9AAIA55fdAAPupADm6k4AAs1gAOWx5QAC+6kAAQDXDQQA BRt6AMWx5QAHrwEAvQRWAAjy+wACALOX3QAKThoAqupOAAuSFACYVscADl91AAAABgAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCpWx4AIU+MAKlbHgAhT4wAqVseACFPjAABAKtScAAiQocAq1JwACJC hwCrUnAAIkKHAAEAsitjACDEswC4NBEAH3UnAL0nDQAeawcAAQDBoIoAHXgLAMHDQQAdbHkAwjy+ AB0+MQABAN6k4QAXJCgA3qThABckKADepOEAFyQoAAIA3upOABZrBwDeK2MAFgLkANvL7gAWgisA AAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAMBoIgAs+MQAwGgiACz4xADAaCIALPjEAAEAweX3 AC3JCgDB5fcALckKAMHl9wAtyQoAAQDZw0EAKMSzANnDQQAoxLMA2cNBACjEswACANnUnAAoAAAA 2ThoACfRtwDYNBEAKAAAAAEA0fdSAClD+gDMAAAAKof0AMYaCAArwFwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAABAM1JwwAzqTgAzUnDADOpOADNScMAM6k4AAEAzoIrADRLNQDOgisANEs1AM6C KwA0SzUAAQDTy+4AMxLNANPL7gAzEs0A08vuADMSzQACANPdSQAycNAA01JwADJChwDSCK0AMof0 OEJJTQQGAAAAAAAHAAIAAAABAQD/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdC IFhZWiAHzgACAAkABgAxAABhY3NwTVNGVAAAAABJRUMgc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAA AADTLUhQICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFj cHJ0AAABUAAAADNkZXNjAAABhAAAAGx3dHB0AAAB8AAAABRia3B0AAACBAAAABRyWFlaAAACGAAA ABRnWFlaAAACLAAAABRiWFlaAAACQAAAABRkbW5kAAACVAAAAHBkbWRkAAACxAAAAIh2dWVkAAAD TAAAAIZ2aWV3AAAD1AAAACRsdW1pAAAD+AAAABRtZWFzAAAEDAAAACR0ZWNoAAAEMAAAAAxyVFJD AAAEPAAACAxnVFJDAAAEPAAACAxiVFJDAAAEPAAACAx0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdodCAoYykgMTk5 OCBIZXdsZXR0LVBhY2thcmQgQ29tcGFueQAAZGVzYwAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEA AAAAAAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQWFlaIAAAAAAAAGKZAAC3hQAAGNpYWVogAAAAAAAAJKAA AA+EAAC2z2Rlc2MAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAFklFQyBo dHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAABkZXNjAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAt IHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAt IHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcg Q29uZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENv bmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZpZXcAAAAA ABOk/gAUXy4AEM8UAAPtzAAEEwsAA1yeAAAAAVhZWiAAAAAAAEwJVgBQAAAAVx/nbWVhcwAAAAAA AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAo8AAAACc2lnIAAAAABDUlQgY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAK AA8AFAAZAB4AIwAoAC0AMgA3ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUA mgCfAKQAqQCuALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEy ATgBPgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMC DAIUAh0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMh Ay0DOANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4E jASaBKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3 BkgGWQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDII RghaCG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqY Cq4KxQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUAN Wg10DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBh EH4QmxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT 5RQGFCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReu F9IX9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9oc AhwqHFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCY IMQg8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZcl xyX3JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2 K2krnSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIx SjGCMbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDec N9c4FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+ oD7gPyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXe RiJGZ0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN 3E4lTm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYP VlxWqVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1f D19hX7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/ aJZo7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfBy S3KmcwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyB fOF9QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuH n4gEiGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLj k02TtpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6f HZ+Ln/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1 q+msXKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm4 0blKucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZG xsPHQce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnU y9VO1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj 4+vkc+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozz GfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////7gAOQWRvYmUA ZIAAAAAB/9sAhAAIBgYGBgYIBgYIDAgHCAwOCggICg4QDQ0ODQ0QEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQkICAkKCQsJCQsOCw0LDhEODg4OEREMDAwMDBERDAwMDAwMEQwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAB2ALEDASIAAhEBAxEB/90ABAAM/8QBogAA AAcBAQEBAQAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQ AAIBAwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEHFbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVD NFOSorJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01UoGvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1 ZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqK mqq6ytrq+hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2EiBnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy 8TMkNEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfyo7PDKCnT4/OElKS0xNTk9GV1 hZWltcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp +So6SlpqeoqaqrrK2ur6/9oADAMBAAIRAxEAPwCTrACOn4Y5LaM15kinTiB/HFbEpfxpLYSpdRSA MjW7rKGHj+7LZo7rS2v/ANGfXrY6hTl9S9ZBNx486iOoJHD4/h/Zy5qUDAAaDf3IzCE9KVw7Nmix B+NCfs7k1p1ofs/805XFmVlWPqN6dBgWko+rkDYdPfKMR8OmGbwkgErQDpifo77D78VQaRO1aKTT riqRV7YZ29hdkCSGOqnuSAPxOZ9PuoatLEwXu4AK7+61GNppBxwg7Uy2gA7YPhh3FBistqQcFrSU el7ZTR9tsMzbhV5EdemIGD2xWkKkftinpeAwVHbkkACpOwwl1nXks2FnpJjnuyxWadxzhiAG4ShA nnr/AK0Mf+7ObfBiSoFpiIC3bFF06R6FUJr0NPDrnPk1LzNPIS2p3cSEVP74oo5bjoF2/wBXAc0E 10ZG1G8mvufChnmeRF9P419JS+zc14q3+Tw/byPGGfhl6BezaTp0gh1DULS1mYchFPcRI5ApvwZu f7XhhK/mbyrO8tlbaxF9YAAVolZuRMggC27soiuJXdv3aQs/OP8Aff3fx5DBYRC3LW6LCvrFT6Sb hQ9FpSv2W5cv+J4RXlpG7EXMbcnJLORVST1DIwP+rg8Q9zLw/NjL28uqajd6pdmae2jkcM44pKwQ fu/UZgoT92P3sso/4OX4MAqqy3bSrGIYQrSIkTMwLxpyCxyfvJCeY5P/ACft5JLrSbSWRmt7oxxl SjzqWYEV48DGxEnF6/Z5f7DC4aLrGmK89owaOVTFL6RKsUPF3jKuI5I+aceX86ftccFrRes+Q4Un 8sWskEZWskguS0hk/fKf3ix1Hwr8S/DyZU/mkfnkhe2p1XOT6b5+n0fyr/hvTbZ7O6tHkmW6YoXk Ekgdl2RQno/795N6ifu+HDJ7+XGu3XmTSJxq13FLqK3JW2QvEJGh9KvAKrc3eMwXEjcl9Ro/33xZ MFrITb6uv8ubDb6k3t94/rmySKf/0OYw6TBHIs8dYJEHNZYyysrhq1VkIb7OCrTRdP8Aq0YeMN6h 5kdiP2fhI8P2sRh1S25fbMZKmnPo1QSd6sVwwsbqORfSEiMachGSpNDQVFCG4/DkkIqztrmxZW0q +ubFogwh9GVk4LIQZFTi3wLLxT1VUfvOP73nwzqf5e6rrPmAanFrksc5sRbmC4jiEUh9X1AUm4Fo 5KLDy58Uf+fObwEshTioIA6DcH8P1ZN/yxuJRqmsWKcuM1vFcdT9qKYx06nqLj/hcQpehNCy7ert 7gVxMQx7u/xt2Vq0+8HCPWfPOg6Dq36Hv2ne4WD61M8KB0RCC0afaBkklC/7r/dxr/eSY2L8w/Kj yWsYnlpcojPMYuMVuXVm4XTOysjpw+L00m+3H/PhtjTI0dBTjboGH7S1Xb5rQ5fCSQ/GeQP7JJI+ ipyLXn5haZa3MsFnaPfrHIUW4jlRYZE4Kwlik4vyHNmiZP8Aivn8eK2Xn9bmaNH00wQsfjf1xI4W n7Kemis3L9nn9nFNMwgsOVGX/ge+Dn09XC+NKHG6XPbXkEd1bsHjcVB6EH+VxX4WH8uGORJZUkVx YktSlANgPbEHskiRpZWCRoOTu3QDxOHd3IIkLEFvBF6n/P8AmyL6h9Zu2LTEhB9iFahB/wA1N/lN hBRSU6pfPdo1tZcobUiksh+GSQHYrsf3cTfy/wB4/wC3/JkcmiihUJGlOuwFDQeCjfj2yQyxhQeP U7V/gBhZcRAEhQasD7k7dz9GApCSmMGrcdmP2SK/Lf8AXgWeb0E5Amu5AHcitAK/62Gs8ZIUU7VC jc/M4V3kYATn0DBgo2OxByBZgrI43EJJqwBKLEOnIVLbfD15fzYFu7JgomZVekRJQHrWoPx0p35f Zw/hHITDag3qQKVNDX/iWBbrj9XaKJA6laM7VNTJWgDey7t/wuCjfwZXsxJNGW55SPEVQGnGRY2V SKCUrQ7jh/k/H/r4LV+X7mGdZnChRxUqE4KylaVqH2+x/lYZ2S2qVjFw9tJKwPpNR0G534SBl2Ru P+pj5bKei3EBiIk3QqNlYrz5ftrv9n7OSG4YnYsRuNBmvOcrqgBYFogpUKEqeaxu37Sjjx5/Bz+H lgXUvLenq4ltoZImRl5qCQeJrtyU78afD/zZh7Pal7uQzgpUc0CMVPBxx2pwHLlgK9hke29V7lme 3ZZSjbMCgWSgYU/m4v8AFgB5hSORYx+gIv8Alkl/4f8A5qzZKvXg/wB+L965sjxFNB//0eVto5t4 5JVKcVPEcwyPJQcuKbt8X7C8vhk/ZfFTpFzGatbFgu5mhZZRQ13BQn9WXHfXC1aRlnSRjGeToGUs KHjwEfqAp8Px/Dgr6+IFuJLp3nTipMIHp/HuGPJjJXdl4rz/AOK/sYVUDbyW7KtzygciqrJUEDfe pVMMdO1XVtM9dtOvGj+uW8ljLKqoXME1OaLIykx7qrepGySfDhnbTW/woLpGRFBkqFqzH4lVEkr4 8MMkkqAWDxxLXl8JQAEAfGQQvf4VxtFMasbHiU2qkfEJy2Xb4eLDenw/Zw7t7J5AqVPp0IjYA1Jr t3/ZweGhhYcODFeQmBUNRKVoVZW4iv2v+a8MLb6tNHz9NPE8KU3PTqv6lxWkLbad0IpyI7+5/lw8 s9PQOA1aDeg3PXLgS33oooDsa8Qamg74Z2qw0HwsCOik06daYVZJoOoNpqyQekDE9GVOVKMBux2N WcceX+rkih1C4kHJ1VQ+6gVqB2yK2MiPLUrQIAd8OVu1ZgAem39caVM3JU+pvV9zv/E4Au5E4sHA /wBbp+GCPrAeAj+QfhhZdShwf8ycaW0vuYVY8kO57d8KZYH2ptQ0r9B74YTNxOx/rgSWZUA5kKNg K7nw2xVK5EKtT7Ip3+fXCq9jLFlQ0NKAnsSetPow6kkaRv3SdA1WkqoG43A+0f8AhcLblY5GYMDc GoUxxgEDcfa3C0/13yJ5MhzX24BckkysyrttRaV32+FcTmjc0KIQxYIxHxEVolK9vhwTbslxEjwM iQSrwRwOTMADuOiKtN1+39rHyFbe35O5JLExoxJq6mtQFHL/AF/2caTZYmIxPcXTxg0j5oinfb7P 6yuHSmKSBIpFq7cfs9RtRvpX7OA40USy+jSNQa8ChLEM1WCqvSRenHBcMhUAzIXVOJBQVPLbbjQd ftfFkYiky3QNxYB5AqSEcSSpcBugI770YYDlsplgnRirhqhuOwK0C7p0+yOOHTzQLIiksCwqhYU2 aoUMf5vbAs0iKHoA4I3YbAD3/wBXJEBiCWJcbv8Ak/E/1zYd/X7P+eL/AJGLmyvhZ35P/9KD+WLC y1m6ksr+6uoLp4g+npE8YSQqvKRGM0clJOPxJHx4svL4/gwSPKl7BEYtPnS7EdAbaRVtrgMDxKKs xlhPCi/8fP8Asfs847G0kQQ21YriFkeCUPQIV+IOn+Up+JM6VpOppr9kb2qDULQrFqkKqChYD4Jk p0Rk+Lgv+VD/ALqjyQrqg30YXKstrM1neW0ltcAFJIpoUVj/AKtf7xf2vUT91/J8OGdpFITGQ0sN UpCUDiu24Cj7K/Z/l550GztRdxLDMiTQChEUirNHU1WvpSV+1/k/s4Mh/LfQtSjd9PdtNuAV5RrW WHpWnpyH1VV/545v9jiQoNvPHtbmpWO55EGg5eoten7UtP8AgU54ZWalCR64eNN3Iqp5bVPxA/Y7 fzf5OTdPy51GBOsMhjqVSJjVq0o1Zhs3w8f2sid3ELa8aG6dA8ThONAEjqa+lWlFdP2mK5G2VK8b sgZebs7KWThxFKbNwoONf8hviwwtZGk+GMHkDwiRAx3XY8uXxd/h/wCbsJRIwo7lvRn3U9flRAOX w9f8j9v+TDSHTry8a35xRJYxQo5+Ihri4Hwjmd3ZY/2PhSJf9Z/gPuRVp/bz+mv+Ud2PT5YuLwrT c8qg/RhZqsdxYXsttc/uy3xq6fErBvhUw8aVWob4V+x/JgM3ZMgB+EkjqPen2RhCCy6zv6v6RNQ6 cT8ye+KyHkCp+0elPbahJ98iZvOJDAnaPmCev29qAYZfXCY1kcswoD4ChHSgwoX3MlHCcuL70WPd jT3OAyJAQVCxjarH42P4j/jbBkSz3scktqgkSE/vnQhVWq8qyFyvDp+3gK8ngsjCJy0xm5Miw1VS qELz9R1LspkYRr6UEnqN/dc/j4PPkt1zUmiVnHMlzxf7X2eo/Z+z/wAEuNniZkeNUPFo2XivhQH9 n2GRfXPPNtpTH1GgRo2ZVjiBklLAjmGL+qi8f5V/56+i+QvUtW85axYzanc2dy2gxBTcNcq627c3 9MMFYqu7ui/D67x/78wEJB6vXoWtY5OMc0SsQS8ZmQGvwjZOdV+yuBdSt57q2K2cqxzRsJBKQrED j251Sj0+LOI2Gltqt7Ha6PEDLIT+4ZUJTiKu3q8ePpJ+3I32P8uTijdUi0a20yy0m2TlcNaysbht wHZ0ZnKRtsI/VX93H/L/ALLAe5IKXzWeprIbqSQepIqlwFIAL0P2lIb4eX82Lodb5OkhhmXj1+JH K9dmXfEp5olCW9HWTgpIEbV2IBb78y6zYw3NjBCzS3eoypaWUTF44/UlAWN5pGPwW6FovVkRXfg3 wJkBsd+TM7gKrTXyqp9Ms9PgczLIRxH/ABYnwvX/ACcLbiXVieIKmWpVY5NzQkMPjRY424ircsT0 zW71Z7nT/NCRWF7HKY7VFf4ZGFfUiX45RyVuPF/U/ec/5sX1LVYoJmeN3e3qhYpRmDVryB78QPs8 MkdxYLHcGiKST0NT8D/wb/0zYa/XbD/q6f8ACf8ANubI2GT/AP/T5at8TCtwJFaF3AhXkFZAx4oJ ao26/wA+H+nX19pc1leWrMZGaSWe3JDLJEzCL0uShWHL0+aP8fCXNC5haRg7OzH1CGANKAJxWi/C KJiuq+va27xxMzTWv1eNViALF43jD8dviH95ywq9P0i6t7yBJ7enCWrLyHB1J68lFAp5fBw/Yl+D 7DxZMdMt7rkJoFJkTYxuahlrXhy7VH2W/Yk/yc4rpnmAaZrMNvKwayulIK/a4MGb9/t8Xp+n8M9P tRfvf7yHO5+X9YszZ8Ll1S4iXfccnQEAN/lHdeX/AAf2XxJUBPoZI7mKOeLpvSuxBGzow7MrDi6/ suuQDz1qmhj03is7S5vnV19aeKjggmPiJuUX2HRopY2k/wCFx2t+cF+sy2+lNIjXSgcwnJGkFFSj fZjeRf3NW+B29Ffgzm0t39bZ1knC83Lhn9SE+qdmWXqnx/tsyfA3x8f77EBSV9hcWF9NdJOP0deM /JHiDRwtGBR1dHM3CdGPFm5cPS+1+855N9MvKwySWqGW3WsNQG48ECryVgK0UrxWX+ZXzm00LvIb iJeNxA1ZAPSL1XbnSsfJo/8AdvwJzi+19iZ2mOi6vbz6clvBF6VzBGtvLbDpXcmRas37q4+Lh8T+ m3OP9nJBHNOPNlx6UFqnD44ZZohWnVoY2cBhy39SPn8H22yJC6iBVzJxAFWB70NF+yWKsP2uWGnm bU4dREMMPKP6rPzV5gC5UW8UPMxxN8PT+b958f2cIGhV2Dyskh68ihFab0rywLXei5rmRkHpK391 6dT8A5cq9+ow80SL9JTRWUkhCxR8pBHXmyghAqH4gnNm48m/2GEH1G6iihnuQYwz0QTKyNU/DQq3 xUq3wNw4/wCu+EVl5r1qa5n0HQWXT5NQmf61rVyDFKYYaoILeEnnD6ahi0cLzXDc/wC8tv3r43ut Gren6n5htNDaPTIFW6upKpZ6TZ1l+MHdmjUhZCjD99PcSejH8frTpJ8Gcx81TeedZ1exj1r/AHC2 etXEeni5iImbk/wxxTSRBC6Jyf8AdQhIG+P4OfKbDrTdR8r6P6lrp941/dyMI7g26yXd3cMo5rEz QLx9P4OMNvB/o0HH4/i/eutqJ8wa7N5dmtPLM9nZ6dejUJ/0xPHaFniULGvCr3KIjK3xei/qfB+7 xu9vuRwkEHnXf1T/AELyZ5e0Aq9haCe+JHLULqk9yzjasZIKQb/ZW3RW/wCLJMKPNN9F5mju/Kml D660hRNV1MyH6taem/rLF6i8vrFy0kY5QRfsc19T/dkJ3qcUt1ZFHvzYxuP9I+qTRrI9RvFHcMvN Iz8St6UUc8v80XxI0cttCnsbaK10Se5t7WGpSKGflGOW7Nw2+Jv2nb48iZRHOQHvIDZHFKW9I3R9 C07QLL6rpkJBYr9YupKerMVHIF/5U3/dwp+6j/yn/eYMJJAApSpHv0PYjC1o/OVvGFgWK4VaEtKi Oxp/Mwki3bEJdXuoeK3yCzIYFiXWnHvx+0Cf9Z0/2OPHH+cPmEnFMdL9yKljdpVaihiOAJUkcXIF COX7RFcg3nCyvW1Dy69tKbYo0wgliHEwzQcHVwa/aHppx/4x5Mzqnlwjgb9y4oQ0zRxq1PiVkCet 8P8ArS4T66mi6lYM0Os6U0lqTNBDNc8Zy4qzrFIXEaer8CP6kf2OfH4mwmqv9KPDmDuK94IeQ6pq U+rXc17chFklZpPTiHCNPUYyMsafsrzc50a0thdR2129u4+tWscgIXo8kfHnUAf7sHP7Oc8urO7h CQtFzFw4SzmjIeNx1aOOQbMVaSPkv24/92cc7jbaWljawWAcn6tFHbmTu3pKIy2/SpXIykIjbf3L UiTxbHrbEvqNz/yxyfcM2TP6iP5f1f0zZTxHuZ8I73//1IxFo8Ed1aBncrLKvMFlHwJR3pQD9hfi xrW1xPJJJK5Jld5CyjiAWJYUO+1c6j/hSwglhhjnb1JX9J2aKNAkZR5JGDf6kdFT/LwcnlPRaAGW VlPQfuzX6AhwcUe9kIy7nkEGnrDI92atIIhbgyEHYuW22+18T8v8nJDpLzaxaNo8kz297Dyl0e9L EDmeS/VX+Ec4fh+x+1F8KP8Au48nkXlLSpp7haTelCUjWgU1fj6krV4D7POKNf8AK9TFrnyhptqL fj6/rTTRQ26kE0djzZ+NF+GGGOWb/nng4gvCXjT3Li4liuUubedGaO5gLBWQinqI3ECvwtL8X93I npy/3c0vCQQzzalE8zfWWuoF53Sk8jJGCOV2qsOKvHJzS7VftfBdfbe89OSeffK09zH+mNPkc3tt EDdxJXlcW0XKjiJalrm29WRF/ZlSV4f925z6xvYoHiuY72ZpIiJYJY15KCN+s7j4HHPl+74ukv71 P96kyyJsWwIo0yF4JrheYS4F3DuHMKu7hR+19lvVjH/Bxf6nxl3CSwlj1CxR0kjZSYvRWNQQQ/Bm 5f3MhX903+w/Y+MYqWzQx3tnbSGCRgpjDsotpxU+kDxLNC3BpLSbn9hHgf8Af2kuNmhV2a49K3Q0 P1uGR2KAOftFYmcrFI3Hp/vPcf8ARvhVMNUvI9R9K+s46ILf01jWhIkRpHML+mSHlX1An+X8OJqL q00afV0hrcRqgt/VqAskhjRAa0f4ZJld/wDjHwwp0zXI9D1GG6WKS+0WUsuoBEEAESk1eN/2721+ 16H+70/c/wC77eTOoa1pNhqnl0T+X7uKVLxEnt5LmYRxzIHjlUwvQ8X/AHfH95w4v/ecMrycveR8 r3bMf1X3A/OtvtefaPd3pvP0frR+vWl8skcgnVCWbiXI/dhePIK3JW+KP92/7XxaDQDDqeozyN9Z juufGMDcmQ8i9WEiA8Tx+y/x/vvt4gtzb2Oq2lyIrhEt5ed1zt3jCAL6KRb8uU1Pinkjb0Ph/dfz YbN5t0m15AOtDuePIj3+ypyqXEJAxFWOgb4GJiRI3R6m/tUNO0GHTfQaysIrdrcFUuCqvNWQ/EFl uTIVeQnjyQJxT/IwRf3lzFSWR/VBYqrluS8gKsFB/wCJftYFm87aQ6sglgowoRJ6h9xSnDicLrnz DY3ZYy3sDc29Rj9kcuhY7LSvL9nInxCOrbCWMG/T8EUZrm4f1iGfiKhgPhUDw7dse99HYv8A6TdQ 2p3ZTJMiGg+L+auQGSe5uNVvVeczCOdZtOZpGeFYw3LjGqNxpGp+ynx/7PE9QhttPQCCNQWeRo0Z jI/qSbBkfjGrclCceKf7q5T/AORA6biomRs0p1HOhsL69z0hNT0rVbenK31OySRlRnXmodO6Fh6k bgN9pD9n/IwDd6FpWqNxEghK7xh0WlK1dfV+z0+xzh/565CtG1iy0p7qyu5hCg9J42NTyKr6T7IH 3+FP9ZcGXPm+29GT9HpJcMql2cLxoo+0VU/Ef8piPgXMeWDMMhjjsgHu9NN2HWGEBKOTgMuYB7v6 LIJ/K+lrbINOlmW+hZGQTwxSW5Ab46SRyH/W4PEnL/iv48WjurqztIrN/L+nTegoRWklQmQCvEyc IPi4oF5cpebfazmFzruoXtwFMZiqfhjBbrTqd05v8/h/yMNrKPX5ZreJzJb2TH0bqYGJ2WJyPVf0 efx7D7X+TwjzOxxmDZ4Qao04ubPDJ9ZM97s+nn/V4U9utbkRWjvLS3t1sphqNnFCRwjnW5inkorB uS+ikkS8QvL1v3nw/C/QZRFGWBYLRiF5HwNM4RNDPBcx3DQsLaa4WH6tMwS5mRWWT4wQ3Dl8HT4F fOtzanJNK9JY1Dk7gAEip8a/rywxJceUxe3Kq+Sa+tbf78/EZsIvWb/lpP8AyN/tzZDw5dy8cfN/ /9XpUdujX6p8biCFpmZmqTLO/DkT8Ir6ccnTBU7WltbS3V2OMNujTXEjPw4xICzuW5rRVUYlGLkG 5uLv0oobmRPTDCroiII1jb4+MskjiSX/ACPVWL0X4c8U9RI2LtKIeFKyXDhStd6pAnHhv/P6Lf8A Fb5jEuQA1aWcsNuhltxDIGMspkmYIJHPN6Uc7KW4Ly/l+LEmtEXUoZRCBDFBIycWAMk0zBPsTBWC wwRyfvnPpv8AWP2uGOm1DT0HrTXy26r9l5HDzNU1Hpwj+6X/ACvT9X/IX4XwFL5l0aL93Cslwhqz USgZz3Zp35N/lco2x9Z5Ar6e9OI7a3aWSYsjTyBIi8Z+GNYubRrGf2lrLJzb/djPx/d/YTkfnPy1 c6DqJv8ASoUjtJ5A06hUrbTs6ssgmk2jt55OEiycuEE/++45pkyazea7pxxhiVB0PqfvCflxEaIP ZUwputWu7xlivkN7ZSo1vcW4RaLG/dY1VOSj4gyr8eWYzMHcGiwmIkbHdglnei1dnupDfRyx+lPa Atxli+FghmenpOnBGikRWe3uIv8AirhcGJhuUKtpcEdxaSpztr+dUKSwtWN45fWPoCVWEkF5aqnq Ryq3p/B6Ej3Do1pbvIPq9w0If9zLeQys3EH4OEUS0LdP3szScvg/0dZMnWg2djbXB1TUmYXP2o4r mGcFSBxV3Bt1jXgo/dQwrHEn/EbpSAFtQiSUlsPyykunafVbiT6k7KfRnWTqv2TFGvG64rWSJXm+ o+tF/eWuTWDyrpNvptvplgJrW3gDelJAoQkuWZjJAAF4c2+ysa/6+DV1uCMkcwq9iIbpj86ehip1 qyYAmWQ7gnja3PQ7Vp6PIHKTKRbOEBI28qsy1TVWSh4gTQkb+Fea/wDCpgO88t3MC81kM8an9+0i iAAV2KGbkjV3/a/2OSv69A9F53MgavW0ulWg7fHG6ZpZ4UpJ9Xu5ZK8VEETQGlduUkvorxqP5sPH JeGLCZfL5C8bizmqSFBEMU0Zr0A+w9f8njhZL5U8vzMyv9TeUfajkhkgYH5MBvk/uo57lTxg9WWn W5kkYJTov7mH1Oe/+6m/56Yg9hcvAIm060ufTQhSxuKKa14KZRy/2fNMPGeqOHuec3Hkby4pIext H8WhlY/8RdGwBJ5F8r15GyYOdg/rzlh/qcpGzo0+i8t/0etsGGzfWLgR9K9ra6RR/rSJgaPRfMkN biyuLRIiP7363Jw4nf4mEIX/AITJcUWPCXnyeRPKda/U+Tb7mVmO/iWLYPg8leV46EWQ8QeTHetc mP8AztoYpKlldgDlWP8A0iq9OSlTC9PowHJelZD9dsbZHI3ASSI18SvNXr/ssIruB9y795Y6PK2i vI7PYCNieLHg04dF2QhlcfF3bknw/YwVDo/l9AIxCEK93i9Pp4NJGF/4FsNOdhLVfr8VnMamMGCR 1+XxXDr/AME6YodOMqBbfWJZC23OO3SME+ClUn4j/gv9bDY9yN0FBpmjlAYbaMxkHi0Z5A0O/wAa lvi5fa+PFl07Tkrxt18So3/DFDpt5B6rx28rliDLKjh2JACgsWYH7NP2cRliv42KyWsykdC6EV+l QcNhCp9Xs/8AlnP/AAP9ubAnO5/30f8Ahv8Aqnmx+Cv/1px9eljlaOHS5ZbwBqTahPGrcP8AipFP H0v+MX7vCrVm1pqPfpxhIPGODj6Q8R+6LfH/ADeo/PPLmbIRqxXD+n4W2S5H6v0PotfTr8HEHwUD /jXFUpTbjT+Geb82WtT6TWld6fR/bhpYQ2Dsz31yYo16RopLv8m4siD/AIJs8sZsB5fqSH2ZpH6F FxTTwpueiGUkufdeap8X+r8WH5N2SaBlBpUkk0PyIzwpmyiXPr8W4cunwfdS8xsxJNdyf4ctsaxl HKoLfDvUoNq9+9M8L5sil9yt6tF9Tl2pUA9vcgYj6kgcenDIxp0QqEp/sX48/wDhs8QZsQr7cEs7 NtblTQ8eTgHhUfyc2rgaf63z2EYevwfFMW7fZ9NFzxZmyUeavtK1jY8jDOFm5bhY5DtvXgeQ/ayz FZGRQ87fWj9lragnrX4qhI3k9P8Am5/DnizNgKvtT04VZiZ5GjpSQXSOfirVGUxGP4K+3+piLPo4 VucdizEH1qMvIUr0FxxY/wDBZ4xzYQg/jufXtw/lZ5AEit0i4/vTbFSa17CAs1f591wukTy3I/ES 3EJYtRwpZFA+zzWf97yb/JbPKebLR/nNZ/zX1PJa6b6PKC/k+0KIYZKV7EmI8cBiNUijPqwy29T6 AuBIBWu/D1gP+JZ5kzYd/wC2kbf2W+laL4w/h/TNnmrNg/0qfm//2Q== ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020601d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7Q0CUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AgBIAAAAAQACOEJJTQPzAAAAAAAIAAAAAAAAAAA4QklNBAoAAAAAAAEAADhCSU0nEAAAAAAACgAB AAAAAAAAAAI4QklNA/UAAAAAAEgAL2ZmAAEAbGZmAAYAAAAAAAEAL2ZmAAEAoZmaAAYAAAAAAAEA MgAAAAEAWgAAAAYAAAAAAAEANQAAAAEALQAAAAYAAAAAAAE4QklNA/gAAAAAAHAAAP////////// //////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gAAAAA//////////// /////////////////wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAOEJJTQQIAAAAAAAQ AAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhCSU0EFAAAAAAABAAAADc4QklNBAwAAAAACjEAAAABAAAAcAAAADMA AAFQAABC8AAAChUAGAAB/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7gAOQWRvYmUAZIAAAAAB/9sAhAAM CAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMAQ0LCw0ODRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAAzAHADASIAAhEBAxEB/90ABAAH/8QBPwAAAQUBAQEBAQEAAAAA AAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYI BQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkST VGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3 x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJD UxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG lqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwB8fp/T+nV+uyt1toeyptpabsh1lm/azFpY NtPtre79H6X/AB1iJ9qtc/Y3CzoMAWGljWCTEvdbk17GN/Pf+Yii1zQSxpfZW+vIrrABL3Y7xfZS Gf4R9+F9sprY3/C+mte760dHOPZVRfjXsfW4MaQSXCNrGNsda5rfYfZ+YkTSQHPbgZzyQKSNurvc 10AfnO9Lf7VXvpyKMluNYz9JZW61kHQtY5tVzZfs/SVOtq9n+it9RR+sX1iozhVkNqstx2Ak04zQ 6Xktc29rPVp22vr/AELM9/2z7D+k/UX+sqXTur2V43S8jqjJOHlWVtqIcXNxMtpo9C19h9R/2a77 O+n1ff6FVXqIWa6Kpumm/wDdj5j+9RONlHhgP9oLYu+sGFQWPowDmvd9JtT2V7DDXh1jsl7Geo12 6v2fQs/f/RpmfWy1rtzOhbT4nKxBrz9Jtj3JvEfBNOR9iyyQA1snj3j+5P8AszPPDWf5/j/YW2z6 454Mt6OBoBAzKO3wYif88epc/sqJ/wC7lPb+wjZ7qrweePSM8mP0fj9M/wDkFH9j55mPS0/ln/0m uj/55dQaCXdOa0afSzaAB8/TSH11y+fsdQ8Zzaf/AEmlZ7qrwebPQ+qEEsbS7y9WPy1ow+reY4CL RuPI2Aie8O9Yf9St/wD56ZP/AHHoB8DmVf8AfanItX1tre2braGPJJ2NeLe/taLNlP5vu+glZVTz Lvqp1U6sfU4ect/I6xZ3Uum5XTgz13McX2WUOaydzLKgx722Ne1vsdXbW+uyt67tn1ow90Psq1MD 2yfubLlw31i6iMzOEN2ekbbHg/SFuS8Xvqf/AMJj4tWBj2s/wWRXkU/4NEG0EP8A/9B7LWtEu4ka AFxkkNbtawOfu3/R2pZd3oWP+321Y9pJ3/aba2PLv5e9/rOeh+vZURbSSLaiLKyOdzDvZ/0mrZ6b 0npGZldQzLWVz9pcG3OaX2Optqx87Cr3bLtlTashlXs/0aRNC1PPsoxMom+rHbk7y79PXU97XwS3 c25lW23+vuSPTqGxYMNp2HdLqnQ0t9+6xmUxtW3+syytdXnV4fT8J99Hp5Ba8UUUOJqrbYfpOyBt FleLQ5/q2+l/gVlZ3WbumZFjzbi9SxcXa/KFVX2eGG5mHY2touyfz8iv0nvf+sfpN/r/AM9UASdU 00DiZP8A3BpH/oNij/0WhW4Vznbn47WmAIYK6wAP+Do9Ov8A6K1GXVVMdTW43socamWNBMsYf0Dp Y1zdz8V1P9RDsr6hZVvpwcm1pLiDXQ50ifosbtalZ/kVad3HfiNH06Wz5wT/ANUql1vTqXFtnptc OREx8dgdtV+7F+tTnOFfQcr0y1zdrmCXFxZ7rHb/AGt2s2+jX+//ADqqfsT63OsDm/V58AtJY5gj 2xoybv0fqNb7/agZSG0b+oSAOsq+jXZ1XpuPYLar21WsmHta6Rptd+Y5v0f3mpz9Z8Sf+UXf5r/+ +0prvqn9baMJ+Rf0VwpxWNtssfZRu20xda5zJ9R/82/az/RP9L9IsrG+rvXOq9SxKX9NycfEttrr Nzsd7WsY97WvvvubWzd9Pe+xyQlK9qHe0EDvb1FGP1t9bL6G5DWWtD63bnNLmO1rsDN/qN3t2v8A exilbX15lT7L8nIqpqG6177MgMa0GC+x1TbPbquwzjiU592K/K/Z+PWzc26uup9lzzu/VqH5dd9N dWDjej6zPT9W316v0lVX89g5fV67hd0q8te3Ox8SzHt2wYycirHvrNfuZZVbT+tY3q/4N/2f9JV6 SNnwVTi4XTupdUeW9Osrz7CC4tpy2FxA+k7ZdZS/v+eqd1F2LdZiX1Gi7Hd6dlJj2OADtv6Mvq+i /d+jfsXoeV076v4WyzDZXTddfW19rKhSQxjjlZr/AFqRT6bG9Pxcr1PzP+3PTXnmRlvzsm/OsBD8 y1+QWkyQLHF9dev+iq9Or+wjd6of/9GqXO5AM/6+KLRnZmO1pxrGVW1+zZaHim2seoafUsx2ZD67 8T176fe2uuzF+y+jfVbi/paTmVEyWiT8e+qG70tRtHt5JJEAfP8AkpKbr+q5bMZ+Ne8PbY7e1+K5 uRtcI97mOrr2+8fzb6fTfU+2n+aWTlHLy4ocaMXCJa66rDxvQNrmbtl1tY3brW+o/wBOv1fs2P8A zmNR6iMciTB3Njvt0/EphcCYBdp/JI/FKk263R/rJk4F2c2muw4tjqrGtBNQn0KqLXtdurs3foGf 10er62ZVVtjn32ua8vcysPcza5xa/e70/V3f4Vuz/riwCBJOgmO3gh7r41LN3b6UIUFW9NV9bsht ZY69zifovJsbt13Oc1o9rvU/lqX/ADxf6O15BsP0n7n6tIh1WzZ+9+fuXLbrPztvyn+KaX6zE9on +KHCFcT1XUPrbkZPTr8Nnpl2VU6jcbBB9Uek5z/U2bdtbnv+koWfWzL3MdfdDay525lzbSeSz9Xo sf8A8X7a/wCbXMQE6PCFWXYz/rE/MJsqvuouLWh2/GbfU/b/ADbrMXMZZX61X0a8mvZbs9lm9ZdV 2zLZl2235uW/Irvyb8gFjS2r9JsDpuve+y1mN9GnYyujYhpJUq3a6r9ZLeoU21Oc59ltRoLwzZWx lhZ9sduu/TW5F9FTcNmzHx66qb8uz1rbLPTWKkkih//SzD81E9uV5+kkp74/2vkhu+a4VJJT255U SuKSSU9okuLSSU9okuLSSU9okuLSSU9okuLSSU//2QA4QklND6AAAAAAARxtYW5pSVJGUgAAARA4 QklNQW5EcwAAAPAAAAAQAAAAAQAAAAAAAG51bGwAAAADAAAAAEFGU3Rsb25nAAAAAAAAAABGcklu VmxMcwAAAAFPYmpjAAAAAQAAAAAAAG51bGwAAAADAAAAAEZySURsb25nB+ksxwAAAABGckRsbG9u ZwAAA+gAAAAARnJHQWRvdWJAPgAAAAAAAAAAAABGU3RzVmxMcwAAAAFPYmpjAAAAAQAAAAAAAG51 bGwAAAAEAAAAAEZzSURsb25nAAAAAAAAAABBRnJtbG9uZwAAAAAAAAAARnNGclZsTHMAAAABbG9u ZwfpLMcAAAAATENudGxvbmcAAAABAAA4QklNUm9sbAAAAAgAAAAAAAAAADhCSU0PoQAAAAAAHG1m cmkAAAACAAAAEAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAA4QklNBAYAAAAAAAcAAgAAAAEBAP/iDFhJQ0NfUFJP RklMRQABAQAADEhMaW5vAhAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfOAAIACQAGADEAAGFjc3BNU0ZUAAAAAElF QyBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAD21gABAAAAANMtSFAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWNwcnQAAAFQAAAAM2Rlc2MAAAGEAAAAbHd0cHQAAAHw AAAAFGJrcHQAAAIEAAAAFHJYWVoAAAIYAAAAFGdYWVoAAAIsAAAAFGJYWVoAAAJAAAAAFGRtbmQA AAJUAAAAcGRtZGQAAALEAAAAiHZ1ZWQAAANMAAAAhnZpZXcAAAPUAAAAJGx1bWkAAAP4AAAAFG1l YXMAAAQMAAAAJHRlY2gAAAQwAAAADHJUUkMAAAQ8AAAIDGdUUkMAAAQ8AAAIDGJUUkMAAAQ8AAAI DHRleHQAAAAAQ29weXJpZ2h0IChjKSAxOTk4IEhld2xldHQtUGFja2FyZCBDb21wYW55AABkZXNj AAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAEnNSR0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYWVogAAAAAAAA 81EAAQAAAAEWzFhZWiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAG+iAAA49QAAA5BYWVogAAAA AAAAYpkAALeFAAAY2lhZWiAAAAAAAAAkoAAAD4QAALbPZGVzYwAAAAAAAAAWSUVDIGh0dHA6Ly93 d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAAAAAWSUVDIGh0dHA6Ly93d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALklFQyA2MTk2Ni0yLjEg RGVmYXVsdCBSR0IgY29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAAAAAAAAAALklFQyA2MTk2Ni0yLjEg RGVmYXVsdCBSR0IgY29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkZXNj AAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmlld2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAA AAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29uZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdmlldwAAAAAAE6T+ABRfLgAQzxQAA+3MAAQTCwADXJ4AAAABWFla IAAAAAAATAlWAFAAAABXH+dtZWFzAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACjwAAAAJzaWcg AAAAAENSVCBjdXJ2AAAAAAAABAAAAAAFAAoADwAUABkAHgAjACgALQAyADcAOwBAAEUASgBPAFQA WQBeAGMAaABtAHIAdwB8AIEAhgCLAJAAlQCaAJ8ApACpAK4AsgC3ALwAwQDGAMsA0ADVANsA4ADl AOsA8AD2APsBAQEHAQ0BEwEZAR8BJQErATIBOAE+AUUBTAFSAVkBYAFnAW4BdQF8AYMBiwGSAZoB oQGpAbEBuQHBAckB0QHZAeEB6QHyAfoCAwIMAhQCHQImAi8COAJBAksCVAJdAmcCcQJ6AoQCjgKY AqICrAK2AsECywLVAuAC6wL1AwADCwMWAyEDLQM4A0MDTwNaA2YDcgN+A4oDlgOiA64DugPHA9MD 4APsA/kEBgQTBCAELQQ7BEgEVQRjBHEEfgSMBJoEqAS2BMQE0wThBPAE/gUNBRwFKwU6BUkFWAVn BXcFhgWWBaYFtQXFBdUF5QX2BgYGFgYnBjcGSAZZBmoGewaMBp0GrwbABtEG4wb1BwcHGQcrBz0H TwdhB3QHhgeZB6wHvwfSB+UH+AgLCB8IMghGCFoIbgiCCJYIqgi+CNII5wj7CRAJJQk6CU8JZAl5 CY8JpAm6Cc8J5Qn7ChEKJwo9ClQKagqBCpgKrgrFCtwK8wsLCyILOQtRC2kLgAuYC7ALyAvhC/kM EgwqDEMMXAx1DI4MpwzADNkM8w0NDSYNQA1aDXQNjg2pDcMN3g34DhMOLg5JDmQOfw6bDrYO0g7u DwkPJQ9BD14Peg+WD7MPzw/sEAkQJhBDEGEQfhCbELkQ1xD1ERMRMRFPEW0RjBGqEckR6BIHEiYS RRJkEoQSoxLDEuMTAxMjE0MTYxODE6QTxRPlFAYUJxRJFGoUixStFM4U8BUSFTQVVhV4FZsVvRXg FgMWJhZJFmwWjxayFtYW+hcdF0EXZReJF64X0hf3GBsYQBhlGIoYrxjVGPoZIBlFGWsZkRm3Gd0a BBoqGlEadxqeGsUa7BsUGzsbYxuKG7Ib2hwCHCocUhx7HKMczBz1HR4dRx1wHZkdwx3sHhYeQB5q HpQevh7pHxMfPh9pH5Qfvx/qIBUgQSBsIJggxCDwIRwhSCF1IaEhziH7IiciVSKCIq8i3SMKIzgj ZiOUI8Ij8CQfJE0kfCSrJNolCSU4JWgllyXHJfcmJyZXJocmtyboJxgnSSd6J6sn3CgNKD8ocSii KNQpBik4KWspnSnQKgIqNSpoKpsqzysCKzYraSudK9EsBSw5LG4soizXLQwtQS12Last4S4WLkwu gi63Lu4vJC9aL5Evxy/+MDUwbDCkMNsxEjFKMYIxujHyMioyYzKbMtQzDTNGM38zuDPxNCs0ZTSe NNg1EzVNNYc1wjX9Njc2cjauNuk3JDdgN5w31zgUOFA4jDjIOQU5Qjl/Obw5+To2OnQ6sjrvOy07 azuqO+g8JzxlPKQ84z0iPWE9oT3gPiA+YD6gPuA/IT9hP6I/4kAjQGRApkDnQSlBakGsQe5CMEJy QrVC90M6Q31DwEQDREdEikTORRJFVUWaRd5GIkZnRqtG8Ec1R3tHwEgFSEtIkUjXSR1JY0mpSfBK N0p9SsRLDEtTS5pL4kwqTHJMuk0CTUpNk03cTiVObk63TwBPSU+TT91QJ1BxULtRBlFQUZtR5lIx UnxSx1MTU19TqlP2VEJUj1TbVShVdVXCVg9WXFapVvdXRFeSV+BYL1h9WMtZGllpWbhaB1pWWqZa 9VtFW5Vb5Vw1XIZc1l0nXXhdyV4aXmxevV8PX2Ffs2AFYFdgqmD8YU9homH1YklinGLwY0Njl2Pr ZEBklGTpZT1lkmXnZj1mkmboZz1nk2fpaD9olmjsaUNpmmnxakhqn2r3a09rp2v/bFdsr20IbWBt uW4SbmtuxG8eb3hv0XArcIZw4HE6cZVx8HJLcqZzAXNdc7h0FHRwdMx1KHWFdeF2Pnabdvh3Vnez eBF4bnjMeSp5iXnnekZ6pXsEe2N7wnwhfIF84X1BfaF+AX5ifsJ/I3+Ef+WAR4CogQqBa4HNgjCC koL0g1eDuoQdhICE44VHhauGDoZyhteHO4efiASIaYjOiTOJmYn+imSKyoswi5aL/IxjjMqNMY2Y jf+OZo7OjzaPnpAGkG6Q1pE/kaiSEZJ6kuOTTZO2lCCUipT0lV+VyZY0lp+XCpd1l+CYTJi4mSSZ kJn8mmia1ZtCm6+cHJyJnPedZJ3SnkCerp8dn4uf+qBpoNihR6G2oiailqMGo3aj5qRWpMelOKWp phqmi6b9p26n4KhSqMSpN6mpqhyqj6sCq3Wr6axcrNCtRK24ri2uoa8Wr4uwALB1sOqxYLHWskuy wrM4s660JbSctRO1irYBtnm28Ldot+C4WbjRuUq5wro7urW7LrunvCG8m70VvY++Cr6Evv+/er/1 wHDA7MFnwePCX8Lbw1jD1MRRxM7FS8XIxkbGw8dBx7/IPci8yTrJuco4yrfLNsu2zDXMtc01zbXO Ns62zzfPuNA50LrRPNG+0j/SwdNE08bUSdTL1U7V0dZV1tjXXNfg2GTY6Nls2fHadtr724DcBdyK 3RDdlt4c3qLfKd+v4DbgveFE4cziU+Lb42Pj6+Rz5PzlhOYN5pbnH+ep6DLovOlG6dDqW+rl63Dr ++yG7RHtnO4o7rTvQO/M8Fjw5fFy8f/yjPMZ86f0NPTC9VD13vZt9vv3ivgZ+Kj5OPnH+lf65/t3 /Af8mP0p/br+S/7c/23////uAA5BZG9iZQBkgAAAAAH/2wCEAAgGBgYGBggGBggMCAcIDA4KCAgK DhANDQ4NDRARDAwMDAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwBCQgICQoJCwkJCw4L DQsOEQ4ODg4REQwMDAwMEREMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDP/AABEI AFEAsQMBIgACEQEDEQH/3QAEAAz/xAGiAAAABwEBAQEBAAAAAAAAAAAEBQMCBgEABwgJCgsBAAIC AwEBAQEBAAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAgEDAwIEAgYHAwQCBgJzAQIDEQQABSESMUFRBhNh InGBFDKRoQcVsUIjwVLR4TMWYvAkcoLxJUM0U5KismNzwjVEJ5OjszYXVGR0w9LiCCaDCQoYGYSU RUaktFbTVSga8uPzxNTk9GV1hZWltcXV5fVmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9zhIWGh4iJio uMjY6PgpOUlZaXmJmam5ydnp+So6SlpqeoqaqrrK2ur6EQACAgECAwUFBAUGBAgDA20BAAIRAwQh EjFBBVETYSIGcYGRMqGx8BTB0eEjQhVSYnLxMyQ0Q4IWklMlomOywgdz0jXiRIMXVJMICQoYGSY2 RRonZHRVN/Kjs8MoKdPj84SUpLTE1OT0ZXWFlaW1xdXl9UZWZnaGlqa2xtbm9kdXZ3eHl6e3x9fn 9zhIWGh4iJiouMjY6Pg5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6vr/2gAMAwEAAhEDEQA/AC2y 8pQqEm1iXmTubWFuKA0rSScUd/8Anl6a/wCW+SS3gSGFYrO3EUC14Rwx0QbmtAo7n7RwRp7A6hag hSWk4JzAIDujRRvRvhLRySI6cv21wu0ry1+noZL7ULy6aaS4uEkZrmYIvpt8KBQSV+Hj/s8dgLPf SgXsEb6F04YpBI1Aa0RvD5YjJWPaQqh8HdF/4kwwUv5R6bMpcQyzFgwVzJOTUL8NC8irxY/D8WHl v5Ytksob2KwtreGSOOTksMUSr6iqRU8UCgcqYDIdASnh82KNIgHL1EK1pVXRt/8AYFsYJVcsFYEq aGnuKj8MMpNe0O3UTql19UZTJHdm1aOKWJKJJPacv3lzDGxXk3pw/u/3icsQ8yWiQaj5c1WPjLY6 i0unySg1hcSoLm0kB+wzDhccHP8AqYDIjmKWvNCE4xmw+XQm4/7zAGpqvpgEU8fh74rB5eaVlCxI Eb9vgDQd9h3H2f8AWweIO5PCxguO5GMMifzAfSMl6+V5noGto9/5lj6/7LBUflA0B4wBjWqn0lpT 7O9N+WPH5Lw+bAzKn86/eMYZo/51+8Z0WHyi7EEvbqhNCQwJ2ND8KrvggeUiONZYOvifA/5OPEe5 a83lxnj/AJ1+8YwzR/zr94zrA8qU6TQdem//ADTlr5UYkn17cLyNep7/ACGHiPd9q15vJDNH/Ov3 jGGeL+df+CGddfym5Kn6zARyHj238PbFP8JSkbTwE+BH9mPEe77Vod7xszxf78X/AIIYrbQXN8XF jC9yY6GT0lLceVePKnTlQ52BfKDb1a2Y9qoD+tcs+So6kCO2K17RItfegXHiPcUUO95G2lauvXTr r6IXP/EQcDy2l/EOUtncRgd2glH/ABrnZR5NhX/dMJ+SqP8AjXFV8rRp0to6+ICYeLyK15vDeMp6 RSf8i3/5pxIyCpWtGXZlOxFfEHO0eYdFh0/y7rGoupga0sridJYmKSK8UbSIY3jYMr8l+HOe/mPc mfzFDbzKRcWdjbxXTVanqyF52Rfib4Y0kj/4LCOVoYxyzYjy/wA6DNir/9AWxb9mlRutRUVG4r9O HWjavDpmo6rCzy21vqbxaxaiKQcEE6fV7peQUyVtrmD0pOP/ABPCBiD1FcTlW3miWG5gS4iiLvAJ TJyhd6eo9tLE8c0DScV9VY5PTl/bj5Y9CO9QzV/NEKl/T1GVmVSyKZJQHI/ZFRszfs4TT+b3utNO nTuWUoIyrklA8TDjzp8RXnH8XH9jI19RsV+zCw/6Ob3/AI1ukwLPpsErfupZbdgKkRSSMGJP2n+t PdHl/qsmR4fNlxJVq3mn0reXTktLpL+SEWTyXk63MMFvX449MSOGJ/3/ANlZp5Jngi9RIvjkfDL6 5OnkqOyvpXMunyLqltE7FhE0Mvq+mFJ+FTbNOjU/35jf0UwG17Nt0NIz/wAy8Sk0iSRHia/cJIrI 37uM7MOJ3K/wwkE9yLD0mz83QXNr9Z9RYyER2RnRWdmIV1gQr8ZRuTuv7KYVXP5g+Ybe8ubXTfLU 17bRP+6vEuRGkob4+aqbdgN2+NRI3F8jFtZ6ZBbwxerqalEAbjc2vHlSrFQ9i7Acv2fUfFfS0ru+ pH5zWZ/7Ehg4PP708QZKnn3zgxBPlkxEbgtqC/L9mIYr/jvzrUf7g4FH+Vft/BMhtwkXJRZSTRx0 +M3BgkctX9n0oIERAP8AXZsS/wBIAp9YI9xHHX/iOPD+LK8QZuvnjzkuw0W0G5NDqEnUmpP2MV/x z5vbix0WyJU1H+5KUb0K9o/A5Ai10DUXko9gsP8A1TyvUvB/x+zfdD/1Sx4fxuvEGft5483t/wBK exX/ALeMx/5l5k86+axyC6RYrUljXU5+p/2Gc+M96P8Aj9mP0R/wQZo7q8jlSR52nRTV4XJQOP5e cXF0/wAll/4b7ODhXiD0Iec/NRPxadYg9R/uTm6/SMd/i7zV1NlZD/t4SH/jXIM+rx1+Cx4jwa8u G/UExN9WJFFtUVv5jc3bfgssf68PB5j7V4gz9fNPmU1JtbJSTUk3kzdqdh7YpF5h12aSL60tkkIc FzHLcO4oCQyCqJy5cftZzZNSkViTDC/sz3n/AGWYodbbvp1k3+sLtv8Aid22PB5rxeT1Zdc+GrTk t04hnXbxqWbLXX+LE+uev852FB03+nOSya3K32dP05PcWzsf+Skz4EfUJ3Yt6dsK/si0tafRyiZv +GwcH9IrxeT1bW/MNvfWq6M90Al6wF25evp2MBF1qNxIK/u0S1ieL1G/3ZNF/NnKtT1ObWdSvNXu FaOW/macxuxYxq1FiiLH/fMKxxf7DEZL67kgNoZSlqxDSW8KpBG5U8l9VbdYvVUMOfCXmnP4/t4G NMkBQq7Qd1Tl75sTrmwof//RxYjoKn50wVYafJd215e3M0dvbW5CRKpDyyv6YkkADtEqJEvH4/j5 s/2Pg+MCWwbYstxp2uaUzEPdWTT24H89uCsxU9pPQm5f5ccP/FeGNWLUseXzJYzySxaZp2o6nJCQ JRCqhYya0EhhjuacuLceXDBmn/pTVpZXXTP0ZHEiCt805ZyzPT0hGIw3HifVZuHH4P5snvl3RI9W 0zTbtrb0be5toJaRoiqtY1qoX4BxryXDZ/LDx8PRjVWfmCiEHitQVJ4/ap0yszlvUQGXD5sAGjXx I/e27N/L6Nw1fuukOPbQb11UP6cTVqGjjuI+Q7g+tNc/7HgFySXc94dRTy75fS3iuyrzX+p3684r aKFzBzWElUkmkmEnpLIWVETn6f2sINS1TzBpV7PH9bt9Tb02nE0UJijcRj1JEmg+y8ZUcluIOLw/ 784ZIcZHMWelLt3IWPRlaSaGSaSOWAqHXipBDjmjoSV5I4/yftc0/Zx50KIf7vlNelEUf1wa9/Bq KaZrdsjxxX0UtnLGwJCTQcbqNedACxjmn/1vT+HM9yihVIJC7sNqMe1d/sr/ACYLNA0ihaVvpMAB IklIHU0X/mnA0ljAn7cn08f+acHSXqKjhiS/JiGbjsxI+LxDfDkf1PzFYWpZJpkmm3rCrqpB40HN x/djZfh+3/KuEcXUKQO9ESQIoYrzIUcmY0oB4k02GE93qBjFLaJpajkJCrcOP8y0oXX/ACvsYCk8 3qXnkmaFvVaJooVdVjT0q068i7U4/a/5J4X3HmtZWSQx25ljqQ/OQ7tUv8KPGlH5urbfyfy5XKeU SoYwR335frZiOOrM9+6vNGPrN+ACturBjxWkchqxHLiKN9rj8XHAk3mHUolZ2tkVE2d2jlCqfBm5 ADrhfdeZEulEd4AyevFM7WxMTlEWRHiBLyU9RZftfs/vftfDgW51+2ube4hkSTnOrRB1VFVUaWCU cUB+H01tvSRK/Yx48li4dd6K8MN6l7kxl8zaxH1skA4l/iimHwjct9v7I8cSsvNWr6he21hbW1sZ 7qVIIQRLQvIwRK/vP5mwtv8AXjMrfUucJnad7nlxNROkcTRrt04xN8f2uMmSf8mNEl1nztFJGnMa dbz3jA/zBfQi/wBks08br/q5KEpmNyjXl1YyEQaib83osfky3iBV7t5ig4ySukSx1r9uknL0+VPh 5y45fJsbBjFIjlKeoFgil4V6eoInVo+X7PPhyybSR3Eurx+XbG+/RiwQvc6jqKBDMIzJ6KwWzSh4 4XmKs8s7K8iqvpx/YTCvV4DZSyw2et3F88dvNc2s9w0dxNbzW6NJIFl+08MkIkV4JOcf7PBo3+E+ qt5bnyXa+TDdd0U6FpZ1H6rb37CaKD6qsE6St6pK8o/q90SWVl+xw+zhHZXmj3EnDUNFvbUgFj6U k8a0UFmA+t/BWg2BfJ9FqkPmLRvLjP6dpc3Ot28F2qMBw+rwXF0XUV5LG3prx+LJ7FoljGE9K8R5 gePqGT7YqSo4Bj8e/wBrESI5gH7FodHnms+QPLNv5bv9c0zVbhrmztnuViEkU8BZFDiN29CKT46h P7yNo+X+RxznG/f9X9udH84X8MPlS/jiEbHX9blSN46AG1sGWsgp/eI8llGrN+39Y55zjJli7Nmz YFf/0grPjrW/Gn3UN8QZI4GrcxLQmSBlMV1FQ93tpJeH/FnDAxZhuaKD0r/muJtyPVlP+xB/42OK sv0jU7bSYovLd26yNYStZx3hBKPC59awk5VEfCeCWJVn5elisXmK2XVIyhRUVJIgYzsWZRIVqruj lXi4co/hZvs5DJDb3FvBb30MjG1j+r2t7aT/AFeeO3BLJaukkdzbXMMBd/q6yLF6MX7n9jEfqunw sJLbUNREsRDLHPb2jpyG4VmgeJwrfZ+FeXHImFkkHmyEmRarqiRatJPDqiaZJcisN7dq6xFZn5tb zzRJL6HoSs/pTvG9s0L/ALz05cjt/rVtotvderq9vqmqSWk9pYW+nTNdQ2ovVaKa6lvAq24eOPn6 VrB6knqy/vPSjwNNcX1wno3FpFNGd6lyNyOq8l5YWLo9pzDNbt8Jqq+o4Wv/ACL+If5OS37kfFMN FuTZ6MLuSps4NSspZI+bx8oBWzmKspVkqtx9pc63FpflqeH6xFY3FxbrUlkurhhxAB5cufxDv8DN /l8c45qU1zLplzYQwpHyRAG9YAIFdGD8OHM0KYbLqeoRxB5JYAf92R87jYnZj8Fuyb/tcTkTGR/t T6eu/wAHoFrf+V4He0OlpKyztFF8UjszPJ+6jBZ2Z5H5qq/tNhk+oeWbVkT9D20R5HkrBG2BeN9w SOSzp6bf8WI6ZyptTlikadRxn5LKrwNOGWRAo5cmgTf4FbkMdLrd1K3KVZZXAADOwICqfsAMEKqB XiqpwwGMvxSbD19b/QjAtyukW4gZ/SEnBSOYFeP3Y+31DSLkhbfS7ZmK86CEHYDc7fy9848NZpQG OQAduS/qy4ddktuLQtNG61o0bgEDlyG4PywcMlsPZY9Y0tZV42VsigU5CNR8RO3xV6UDYaprkMTp E6CEs5QrxK04kBuVenXOCx66edGMyKduRYEDau/Hk259su41yRoZEiu3BdDGlfUPEuOFRRP2a8se GS3FPvLflzyLf2MNxeaJa3uo3Ie5mlZ5wD60rGIFFkaJKh41+zHH/qLkh8vnyvo1xNLpGlQ6b6sa IfRB5OlWbhKWd+TK0asjftfH/LnOYri3toI4IdTCpEgiVFtbkDiF4U2KbU+1lHXprZWjtkW9Z2Qt JVrfjwptxf1qj7X7X7WSMZb/AK0AhnPmPV9OhvJZruSa1t7ggw6tBGtwYjIR9YguIarJ9XqPWi9J 0lhflw5pyyIa15v0u0guo9KvJNZ1O8ga1N20DW1rbwyr6cxQSn1p7h4f3SfDFHCskkv7x/gcF/iH UHr6lnDxIoUadmBHhQRUwD68SyetHpdoJOqlnkKg+PFVxo92/vWx3ph5ULQ6toaNVazT3wU7H0oY hboTX/fjSSZ1LVtXt7SxeWwZpp5FEVqDXe5nIht4vhr/ALtdfs5x1bu7m1A6lcvxkSP6tFHZu0Cr GDzZfUPqSEtI3xHDD9PXMU0M9jbxQ3VtUwX1xJcX08TsOPqQLcy/U4ZQpbjJ9TbjjwWbK2jPOEsK 6vFotqwe08vWyaVE4qA0q0kvZADSnKfjEaf8s+EGUo4ilSepLMSzEk1LMx3ZmPxMzfay8kxdmzZs Vf/TJXihcklaVIZuJK1YDiCaf5I44z0IQwcLRh0IOOLYxjUEHvtiqx4rcA1Fdgp77Cn9McCQoCox UdNia7U7A+GMFR1NT40pt2HXtgZ7SKTeQ1c/aZAEqfHof14qiiZDvxp9Ff4rjav/AC0+f9hOB/QQ AAHYGoHFdjSlRQCnXGrCqEHkzFa0qT0PjSnTFVWYGSN0PxclKgV2FR22xshNS6opbrT/ADGUTtTr jS2KqYnZ68oZBxoaEUqa+G5yjctUgwSCgr0rXelNgd8eWxtcVaEpP7DKaV3B/pjfVO/wN86Y6ubF WiTyA7bkn5U2/HMVBoN9tzud/nl5sVaCqOgA+jLzZsVdmzZsVcNv8/HNmzYq7NmzYq7NmzYq/wD/ 1CE4w5yDNir109sY2clzYq9YPTGHOVZsVep9sYeucvzYq9POVnMc2KvTs2cxzYq9OzZzHNir07Nn Mc2KvTs2cxzYq9OzZzHNir07NnMc2KvTs2cxzYq//9k= ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020501d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7Q5OUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+kAAAAAAHgAAwAAAEgA SAAAAAAC3gJA/+7/7gMGAlIDZwUoA/wAAgAAAEgASAAAAAAC2AIoAAEAAABkAAAAAQADAwMAAAAB f/8AAQABAAAAAAAAAAAAAAAAaAgAGQGQAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEAAgBIAAAAAQACOEJJTQPzAAAAAAAIAAAAAAAAAAA4QklNBAoAAAAA AAEAADhCSU0nEAAAAAAACgABAAAAAAAAAAI4QklNA/UAAAAAAEgAL2ZmAAEAbGZmAAYAAAAAAAEA L2ZmAAEAoZmaAAYAAAAAAAEAMgAAAAEAWgAAAAYAAAAAAAEANQAAAAEALQAAAAYAAAAAAAE4QklN A/gAAAAAAHAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD///////////////////////// ////A+gAAAAA/////////////////////////////wPoAAAAAP////////////////////////// //8D6AAAOEJJTQQIAAAAAAAQAAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhCSU0EFAAAAAAABAAAABQ4QklNBAwA AAAADEoAAAABAAAAcAAAAEsAAAFQAABicAAADC4AGAAB/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7gAO QWRvYmUAZIAAAAAB/9sAhAAMCAgICQgMCQkMEQsKCxEVDwwMDxUYExMVExMYEQwMDAwMDBEMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQ0LCw0ODRAODhAUDg4OFBQODg4OFBEMDAwMDBERDAwM DAwMEQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCABLAHADASIAAhEBAxEB/90ABAAH /8QBPwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUG BwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGxQiMkFVLBYjM0coLR QwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14/NGJ5SkhbSVxNTk9KW1xdXl9VZm doaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgU1AQACEQMhMRIEQVFhcSITBTKB kRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0ZeLys4TD03Xj80aU pIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fH/9oADAMBAAIRAxEAPwDpauyvUBZ1 Nl2n6u4fFzVoYvrPIGwNnxcFkSBHR0rHcN2BtVewK83BvLdXMH3lU8qm+kwSwn5pcE40TEgHawxw nEkgSBazkMlRssuHJqHxlAddb+/UPkf71IAVxI7piVAlVnZUf4ev5McVH7Q93F0/1aj/ABTxErTI NklRLlX3Xk6WP+VQTfp3fn3f5gH8E4RPggyCclQcgFuSSRGTpwYaAVE15M/RyI8S5oTuA+C3jHik eCgWNPgk7HtP0jY34vn/AKkoNmNHLzHnYf70eDxV7gf/0N+qpjYjDsd4AMc5aWJbZUQ5uG8AdtoH /VOVIdPpt+nXdM9rnj/v6uY3R8BxAdXZP/GPf/39ZMxI7V9sXRuFa39n/oTv49r7ag91TqyRIaSP ++lZGfndQc4sGIGkfvWshaNPSsCuoVislvg5zjz8XLNzPq/0jeAMTe+wwxpdoTyfpE7dqlzR5jgh xbDepcRkf7vswYMJwiZ3P7tx2/8AHXDyM3qrHRGDUewsyGA/5sqr9s6+4fo34BHPtsc//wA9tetZ xpxLX4+DTj4tVJ9L1G1Fzi/T1Gm9vp+z1j/hFXe7r5J2WgAyBAI+/wDRWoRoaGX4f+hM8q6Qj9dP +/c2zJ+sf/cvDq0/Nrvf/wBTSqGT1TqdI/Weu4ePPd2PkD5e6ti1si/r9MEWPc06NaxzA8nwa2zG alXndcgbsy5oksIAYQXtn1GNyHVNp9jvY/Y25Tx4f3vwDFK/3R9v/oLz7urtd/OfWyrzFOPa4IL+ q4Wpf9aMl3j6eKR/m73robcJ+a43ZQpzLRo8X4uO9wMfmW1tx8iz2/vWfpEKjpfTbbBU3Dw2Xhpc 0egyLGt+nbRun+b/AMPR/O43/CU/pk80BxayHWuHTz9CwEE0aifH/wBGedPWeis0d17qdmusVsB/ 6bk3/OfoNWg6j1WzWZHoiY/rLq29CoaGkU4zfIYtRE/nQ5I9Kua53p2U1tMQfstTnfyh7m7E33Yd j9v/AKAu4D+8Ps/9CeVH126S0EA9QdJmd9A/76n/AOfGDA2YubYYH0n19/6rF1B6f1DYf1zc6TtD aKawB2G5tT3IBwushseu2fGSNP7FDUfcx/u/87/0FHBL9/8A5v8A6E//0elqbZoCJ8STug+C3ums DRowMI0M8zAmG/urDqDWEP8AduBBBcdfkrj8+vCwfXZushwY2gOaINjxW537z9m/8/8AsLOO4PQF tEEihudHZdk1vc+hpcHwfc2PvaqJsysV77LW7qx7BYXCNdrt/uc51LHfR9yrC4tyvaRJ3e48w0f4 P+V/3xA6l1f7FXU65vqsvsFZAj2tEWW3OZ7vUbQz3qzIiwSa4VkBpURfF06ubf0XrlzWs9SnFDpL gQLHy73WOFtfquZ9L9Fsr/tqVX1cyGVs9Q4t9jWhr7HPyjucBDrHMN21jn/S2NVjqlmXuHpHcWvJ fMmY44Vhv2h3TsXOG5/2j+chhYa59o3/ANV/6N35n+ET44ID06/l/wBFE80yOKxr2cG/6ldStzHZ dXXH4EwGU4wtLWBv5rX3Zfv9/wClfvb/ADi02dBsGBXiPvpfbX7X5nosFllYJs9O1he79J6jvU9V tuzf/gEV2U9v0pHnH/VNUTlEcu/FTezA1Y+XUfRgOafdhT9X7a7N/wBqrg6H22SQPN2Ra3/oKVn1 dst0dl1t1DxY1r2va8fQvqIc7072fv8A/W7P0agepMb9JxE+RP8A1O5O3qTDw/8ABw/76nDGOiw5 D1ZVdL6pv25N1dh2wbKjsrcAdrX+nZ7sf/wtTXZ6X+l9NDtxxXYW2PfJJEB4LZH0g0s/O/kojs2x 4cKHEPLCK36gbzOyC791JmPfiYWK+y0vOU0faMaA707Y9pqdUPo7/wBH6lnvt/nv9KmZcJlrxHi2 iOi/HlEdOEVuUPt7T97kOyY0B8tD/ei2XVsJD3gFpg690CzIpmN2vEQVR9R6Sbeg6xf/0ulpDJAY x0mABBGvA9zvb/0lX+sdraejkBwLn5FTG+II9R/una5ux7f0lS46h/UGO3N6oWkaamwf50OVmzN6 j6e6/Nbn1MBcKZJDDDv1tzI/Segz1P8A1WqE8UuE+RbmOY44nxD09efY7FF7INrK22AETILRun+t 71g9a6jdlZjhZowVux2tZO0NLS60/nfTt/nP+t/6NN0brePXi4/rg21jHFVte5rXGAKvY8O9VlrH t/Or/SKll31jqVxx3kYjbLLGeoJc1rR67J2/SsbZ6bPpfpE/mxxYwAasi/8AnK5Q8OQ3uAeF6f8A ae3CZk2tc5raa32Bg3O+ixr3N1H0XINPXMDJtZSx1jbbXbWCxhALj7W+/c5nu+gq+Fcy3Coe2X1W V/RdG4tMtcCW/o939VYGZjZOLa9gbYRW4upva1xBDffXbLP+D+mz/uUrYMgInuBbWIiZSB6E09a7 Jbr9PSZ9p0jQqP2kHgPOk6MdwqxyrLG+oA+tuQ1lz6gdoFkbLGu/O+g9+1UOoUW5lVdYeB6drbDv JAIaHt02fne/ez8xS2ejBQJFmnVdmBv+kH9hyh9tngWH+w5YbumQ0NbYA0RoJ12hrZsl/ud7N3t/ 4Sv9JXYhP6SSHBr2+4ES+XEbh22uZ9D/AAScDLstIj3d85pLgG1XPJ0AazX8XhByevM6ZSc17bAQ 80tb7A4uaPVd9N+zYzb/ANuf4JB6fcMS1j3B7jVXtYarDU7eW+nu9Zsv+ju9T2/nrMzKMnJyenYx ZuqpJuyrniW77Hh1u1z/AKeR6NWzZ/w6JtaALeg6HlDMoztzR+q9RyqGk+47HP8AtVTXP/eq9e2p XXN8BqfALzvF6h9YMW/JvwLfTqvyrr2htwDHOc41FzqX7q7We3/CNUMjqP1nuBFuS6NxeGi/a2T3 bsLfFUpcvMyJB0LcjmiIixq//9PKpyMpogBzfg46fj+6i5WTm5WO7HsNzq7dLGlx1APG4Q76SrUT +H5vKO3n7lERisWRfiyXlrYtB3R6nf4GwE9wSfyhEfh55aGsoNtYYKzXBZLWjbXFjGnY9jfztv8A xq0tP5f4/wDSU/D6XPdCQw16iF0Tnv0guGyv6zUM9PGpfTUCS1jQHRJ3O91m5/0k/wBq+uFfDbv+ 22f3LcExru/s/wCxQ+/+KfECtDP/AJzHIys3GF9b4f8AvnBfm/XH924fBjR/BCdm/XD/AIcfJo/g un0gfznymE3hHq/Ln8VIB4z/AOcts/u4/wDmPKOyfrgTzkDy0H8EmZX1naYtqvt8nPI/6khdZptH 9I+XCb2bTP2qfLd4+ScB4yWEntD8HkMl/wBZLH7qjk47Tyz1i4T/ACPzm/1VGujrbrB9ruvsr/OY LXAny3e5dZfGwx686RvmPxVR/f6UyY/8yR08UWewcrdZAHpbABtDQDAA02/ydqG4n9x2vOi1HTI5 7fShAs5Ez8v9iOi032f/2ThCSU0EBgAAAAAABwACAAAAAQEA/+IMWElDQ19QUk9GSUxFAAEBAAAM SExpbm8CEAAAbW50clJHQiBYWVogB84AAgAJAAYAMQAAYWNzcE1TRlQAAAAASUVDIHNSR0IAAAAA AAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1IUCAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAARY3BydAAAAVAAAAAzZGVzYwAAAYQAAABsd3RwdAAAAfAAAAAUYmtwdAAA AgQAAAAUclhZWgAAAhgAAAAUZ1hZWgAAAiwAAAAUYlhZWgAAAkAAAAAUZG1uZAAAAlQAAABwZG1k ZAAAAsQAAACIdnVlZAAAA0wAAACGdmlldwAAA9QAAAAkbHVtaQAAA/gAAAAUbWVhcwAABAwAAAAk dGVjaAAABDAAAAAMclRSQwAABDwAAAgMZ1RSQwAABDwAAAgMYlRSQwAABDwAAAgMdGV4dAAAAABD b3B5cmlnaHQgKGMpIDE5OTggSGV3bGV0dC1QYWNrYXJkIENvbXBhbnkAAGRlc2MAAAAAAAAAEnNS R0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAADzUQABAAAAARbM WFlaIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYWVogAAAAAAAAb6IAADj1AAADkFhZWiAAAAAAAABimQAAt4UA ABjaWFlaIAAAAAAAACSgAAAPhAAAts9kZXNjAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gA AAAAAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJH QiBjb2xvdXIgc3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJH QiBjb2xvdXIgc3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALFJl ZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAACxSZWZl cmVuY2UgVmlld2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAB2aWV3AAAAAAATpP4AFF8uABDPFAAD7cwABBMLAANcngAAAAFYWVogAAAAAABMCVYA UAAAAFcf521lYXMAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKPAAAAAnNpZyAAAAAAQ1JUIGN1 cnYAAAAAAAAEAAAAAAUACgAPABQAGQAeACMAKAAtADIANwA7AEAARQBKAE8AVABZAF4AYwBoAG0A cgB3AHwAgQCGAIsAkACVAJoAnwCkAKkArgCyALcAvADBAMYAywDQANUA2wDgAOUA6wDwAPYA+wEB AQcBDQETARkBHwElASsBMgE4AT4BRQFMAVIBWQFgAWcBbgF1AXwBgwGLAZIBmgGhAakBsQG5AcEB yQHRAdkB4QHpAfIB+gIDAgwCFAIdAiYCLwI4AkECSwJUAl0CZwJxAnoChAKOApgCogKsArYCwQLL AtUC4ALrAvUDAAMLAxYDIQMtAzgDQwNPA1oDZgNyA34DigOWA6IDrgO6A8cD0wPgA+wD+QQGBBME IAQtBDsESARVBGMEcQR+BIwEmgSoBLYExATTBOEE8AT+BQ0FHAUrBToFSQVYBWcFdwWGBZYFpgW1 BcUF1QXlBfYGBgYWBicGNwZIBlkGagZ7BowGnQavBsAG0QbjBvUHBwcZBysHPQdPB2EHdAeGB5kH rAe/B9IH5Qf4CAsIHwgyCEYIWghuCIIIlgiqCL4I0gjnCPsJEAklCToJTwlkCXkJjwmkCboJzwnl CfsKEQonCj0KVApqCoEKmAquCsUK3ArzCwsLIgs5C1ELaQuAC5gLsAvIC+EL+QwSDCoMQwxcDHUM jgynDMAM2QzzDQ0NJg1ADVoNdA2ODakNww3eDfgOEw4uDkkOZA5/DpsOtg7SDu4PCQ8lD0EPXg96 D5YPsw/PD+wQCRAmEEMQYRB+EJsQuRDXEPURExExEU8RbRGMEaoRyRHoEgcSJhJFEmQShBKjEsMS 4xMDEyMTQxNjE4MTpBPFE+UUBhQnFEkUahSLFK0UzhTwFRIVNBVWFXgVmxW9FeAWAxYmFkkWbBaP FrIW1hb6Fx0XQRdlF4kXrhfSF/cYGxhAGGUYihivGNUY+hkgGUUZaxmRGbcZ3RoEGioaURp3Gp4a xRrsGxQbOxtjG4obshvaHAIcKhxSHHscoxzMHPUdHh1HHXAdmR3DHeweFh5AHmoelB6+HukfEx8+ H2kflB+/H+ogFSBBIGwgmCDEIPAhHCFIIXUhoSHOIfsiJyJVIoIiryLdIwojOCNmI5QjwiPwJB8k TSR8JKsk2iUJJTglaCWXJccl9yYnJlcmhya3JugnGCdJJ3onqyfcKA0oPyhxKKIo1CkGKTgpaymd KdAqAio1KmgqmyrPKwIrNitpK50r0SwFLDksbiyiLNctDC1BLXYtqy3hLhYuTC6CLrcu7i8kL1ov kS/HL/4wNTBsMKQw2zESMUoxgjG6MfIyKjJjMpsy1DMNM0YzfzO4M/E0KzRlNJ402DUTNU01hzXC Nf02NzZyNq426TckN2A3nDfXOBQ4UDiMOMg5BTlCOX85vDn5OjY6dDqyOu87LTtrO6o76DwnPGU8 pDzjPSI9YT2hPeA+ID5gPqA+4D8hP2E/oj/iQCNAZECmQOdBKUFqQaxB7kIwQnJCtUL3QzpDfUPA RANER0SKRM5FEkVVRZpF3kYiRmdGq0bwRzVHe0fASAVIS0iRSNdJHUljSalJ8Eo3Sn1KxEsMS1NL mkviTCpMcky6TQJNSk2TTdxOJU5uTrdPAE9JT5NP3VAnUHFQu1EGUVBRm1HmUjFSfFLHUxNTX1Oq U/ZUQlSPVNtVKFV1VcJWD1ZcVqlW91dEV5JX4FgvWH1Yy1kaWWlZuFoHWlZaplr1W0VblVvlXDVc hlzWXSddeF3JXhpebF69Xw9fYV+zYAVgV2CqYPxhT2GiYfViSWKcYvBjQ2OXY+tkQGSUZOllPWWS ZedmPWaSZuhnPWeTZ+loP2iWaOxpQ2maafFqSGqfavdrT2una/9sV2yvbQhtYG25bhJua27Ebx5v eG/RcCtwhnDgcTpxlXHwcktypnMBc11zuHQUdHB0zHUodYV14XY+dpt2+HdWd7N4EXhueMx5KnmJ eed6RnqlewR7Y3vCfCF8gXzhfUF9oX4BfmJ+wn8jf4R/5YBHgKiBCoFrgc2CMIKSgvSDV4O6hB2E gITjhUeFq4YOhnKG14c7h5+IBIhpiM6JM4mZif6KZIrKizCLlov8jGOMyo0xjZiN/45mjs6PNo+e kAaQbpDWkT+RqJIRknqS45NNk7aUIJSKlPSVX5XJljSWn5cKl3WX4JhMmLiZJJmQmfyaaJrVm0Kb r5wcnImc951kndKeQJ6unx2fi5/6oGmg2KFHobaiJqKWowajdqPmpFakx6U4pammGqaLpv2nbqfg qFKoxKk3qamqHKqPqwKrdavprFys0K1ErbiuLa6hrxavi7AAsHWw6rFgsdayS7LCszizrrQltJy1 E7WKtgG2ebbwt2i34LhZuNG5SrnCuju6tbsuu6e8IbybvRW9j74KvoS+/796v/XAcMDswWfB48Jf wtvDWMPUxFHEzsVLxcjGRsbDx0HHv8g9yLzJOsm5yjjKt8s2y7bMNcy1zTXNtc42zrbPN8+40DnQ utE80b7SP9LB00TTxtRJ1MvVTtXR1lXW2Ndc1+DYZNjo2WzZ8dp22vvbgNwF3IrdEN2W3hzeot8p 36/gNuC94UThzOJT4tvjY+Pr5HPk/OWE5g3mlucf56noMui86Ubp0Opb6uXrcOv77IbtEe2c7iju tO9A78zwWPDl8XLx//KM8xnzp/Q09ML1UPXe9m32+/eK+Bn4qPk4+cf6V/rn+3f8B/yY/Sn9uv5L /tz/bf///+4ADkFkb2JlAGSAAAAAAf/bAIQACAYGBgYGCAYGCAwIBwgMDgoICAoOEA0NDg0NEBEM DAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAEJCAgJCgkLCQkLDgsNCw4RDg4ODhER DAwMDAwREQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAdgCxAwEiAAIR AQMRAf/dAAQADP/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAA AAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWx QiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry 4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlp eYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZx gZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOz wygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4 yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8AmkWDIsCRDBkQznS7 woyFcMIhtgKEYNjO2QLXk5NSrgSQYMc7YFkyUSiHJDNiZxRxibZYGVKZONJyzXGGuWBjTROMJyyD jTkgimicaTlnGEjuRkgrieg7Y0tlFkHVh9+MMsQ/bX78LGl9caTiZngHWRfvxhurYdZV+/JUq9sR bKa8tf8Afq4k99aD/dow0e5bDnGB5Mt7+0/35+BwM9/a/wA5P0YRE9xRxDvC/Ngf6/a/zH7s2HhP cV4h3h//0JXFcXpp/o4HzbBsMt6afulH04Eitpdg12x+7B0NuoPxXLEfMZo5Qj3fa7jxD5fIpjar dyEA8Bh3Bpk7CrygewGFdisCsByZvpyTwcCnwGo+/HT4IZM3BI7VdcVFo1OacQOHa+tIB9JJG0xr 8hhXd2U0JI9b8Mk7FVBLGg7nCbUZ7VdzxPics1mDDhMeE0TzBlv8mvT5sspUdx7gxyWO5/39T6MD Ok9aG5I+7FrrUdNjY85VH04WS67oqH4pV+e+Vw4OlH4uWRk7j8ldkfvdH7xiTqq7vdsB/rDAR8z6 GK1daD2wPJ5q8vDqVPtTLgB3MD4nmjna1H2rtv8AgsT5WZrW4dvpP9MK5POmgx1ogPyUYGbz/oyk cYaeJ45YI/0fsYHj7z80842TdHkP0tjfTsySAsh/4LI6/wCYtoCRDblvAcD/AExE/mBdOaQ2DkHp SNv6ZMQPdTA8Xf8Aaycx2gNPScn5H+ub0ralRbsfan9uRY+eNZf+50yZj/xif+mUfNfmuUf6PpEx r3aIj9ZyXCfIfFib82ShVLlRYtQftEDLKED4bIk+4GRxde87MN9Jkr2+FR+t8WTU/O7n4tMYDuSy D/jbDXnH5hFHz+RTwRzH/jyp92X9WmJ+K3CjxFMLEu/N5Za6YCn7RMig4JSfXWb95ZqPEeqNsF+7 5o4fNE/VajdafdiL2zA9qfRjRJqpNJLWNR4mUZiZ/wDdsUQ9/UH9ceIrw+YW+j/q/hmytv5Yv+Rn 9ubHi8ivD5h//9GUlbeMGuoxxn3pt9+OSayBq+tLXwHEYLjhs362yn5qDgiCwsFI42grWteIzQSx zP8Aa7qOXGO/5BQiutLH/S0LH2b+mH+jXujqrc79udahXd1FB3G45Yy00/TSPjjSMdfsjrh/Y2Vh CnK3jQk9ZKCv35DDpck80a8I1vU7kP8AS3Hia9Rnx+GYnxN+6h9vCg7/AFTQ5bdori7PA9fTLk/8 KDkJurny6JG3mcA7VU1zpjRRupV0VlOxUgEHCS7sNLiDOIeHEElip4gDckkjoMu1ulzcUcuQ4d9v RE4z8eKU+Jr0moxQuAGXfoJAj/ch5/6nl+7nFvb6fdXU714xxxksabnb2xX9D2rqW/w5LGO31qaC Bj/sHl9QfSmSq7lOl2UlxHam2lkZFtzJxBY/a+OOM8/hVefBnwlkm1KUNIblIyd6RwRilfmGyOOE IgHIZb/zRy/0zkyyzlvCgLq5SMr93Alg0KxNK6VZRePq3nL/AJMxy486DZox42OmBqbVe4bY9Olt iUp10uaXEpTx+sCPb/VQYg0eskHk0zn9kC+kAP0AjMmIxd8viWqRy98fgSjP0PMpPo2ulKD0ql0f +xbA8um64ikQW2ik9gTcp/xO0phTcPqduHluYrsxr1ZLqUqKmg3DnvlI9wI0Mt3LYmQkxtcXkqll H++4lcM/+U1eK/5eXDHh8/nbUZZu8fJVl/x5Fy9DRdLlI+yILqAsf9VZTAcj995t89afIsd5ozWT yV9NZLVhyp14OAUf/YNkl9O7KgC8vnJqWlFxKigdVpGZJGP/AAWC0h1GID6pq+oyQyfZSZo5o2/1 o5hMF+5ssjDAeVf539rXKeYcxfu/sYC/nbzodhbuu37Fsa/qxBvNfnqT7CXIA60t6dfozoH1uW2U veXAe3c7XfpxxiKv7M6RqqJF/LOq8U/3d8H7zBkthqCclVjUGlKKu3jkZyGKXDLDEdx6FnADIOKO Q+7YEPLW1zz/ACCgW9oe4ioTiZuvzDlWoF59PBT+Jzqx027PS9cdqcRicul3Lx0+uSeoB8J6D6aH ANTHpjh8lOH/AGyfzeUNZ/mLMC3C9+iRB+o4w+WvP7gkx3O4qf39CfuOdROjai4Tlqs8XEUYRU+L 78RXy9dkyGfVrt+R+BQ9KD5jJDVnpHGP80sTponnOZ/zg8xHlLzxIyl/XSoqWNwxp7UDZj5H84yf 3srrvQ852O3j1zolxoF4H/cs8gr9uS5cH7q4lJo+p8KCKJ2P88zn78P5ufTgHw/aj8rDvkf8555/ gXzX/v3/AJLH+ubJ/wDoG9/31D/yMfNh/Nz74/L9q/lcf9L/AEz/AP/SncV1Ix+yEp3JwZbyyzOq K677jrvTC5IEAClmpSvIn+OGFnGy0kVgCp4hyabnwzTSjGjQDsgT3lkOn29AsshBP8p6g4bKdvbC +xiVUVjVnIoWPfuMbfai0BCxGlDQ++X6I0JHbfucXLc8lXy23RN7efVFQ8a8yQCelR2+eAo7pb+5 hinHFFJk4rWjsnxJy/yVpz/1uGLQzi7hpMVdDtIhAIr14kHCyTTDDG8kNw0kqlnRWRQKfa4DjTZf 2cuyccpUfVE0a5AV399ssYgI0fTIWOLfr+pKfNd+kt9DHI6rBCjzMzEKqr9nk7H/ACYi3+yyGXvm Kwt2aezaK4miDMqRQvErD9tWlZixRl/4rk/ecHyaPoVnqfO9muZgjqsYQrHwIVQCBXnzTl/Ngf8A w9oHqgywJK4qU5yOm1KNRFKodvfK/wAtKc5ZJbXK62oj/SybxqccIRxizUaNXz6/zUlil1+4iiuI ILNredFlilVpnDI45KwoE+0p5YzVLjV9Mspr+5TTzBbxmWU1uUoq9uXxjkxPFf8AKyRjy15X+yul 2nL/ACoqk+45N8Xzxo8s+WVbl+jLTkN6i2g/42R8sGjkSL4a8rajq4DkJfj4vIl/Mys4lvrC3lo1 VVbkr6Y8ER1ePmv+/G+1/kZOPKtxb+Z4L3UNOvBBcySqJYAlvPOkAjUQK6yCTgrOZJFZPhfn8eS9 NN0aLaO0iT/VihX9UeP+q6eCGCcSNgVWIGh6/wC68tyaQShwwPAdt64vhUmr85Rur+LBpLmNJpI7 SZJYIzRlbjCENSsnqyOYooP3qSMv2P8AitfTxSwvJQWT1IXRnopint5ByPb93I2TU2emv9uJXHX4 o4Dv9MWb6jpJNWtomJ68oof+qWTjp4iIB3oVbVLUEkkCrN0xGVeUjFU4yVKyxEfaPeqn9r+b+bEL W8bRVWKZm/Q5ICSMCxsqn7J/aNl/L/yyf8w/P0Zw1lpEmz2cLbUBMadP+BzLpmg8SrabbMG+1yjX 4q/zcePLJnGDHgmOIdO8MPFqXFHbvY4+pqHVWjCIxCqCxMhJ2/1Wf/JVM0lxMFLCJnNaUUb4bQ+X 9LspI49OLW0JRhQ0mZQnHhEjyfvFjAc8au38mOvbextxGElkWR9lBBl5nxCRL6i/7HnlObDZHhYo 0B05lsw5QAfEyHc9eQSUTXLAH6uw3pRqA4oDN3jA+kYrKssTmOSMg9Qa1DA91Pdf8/tYn8Tfsfjm IeLlwRHvcoV/PJ9zRLd1UYi7HuFA8cVYP2AHuTiDo5PVelMib/ohmCP6RUfrKfzJ94zZvQP+R/wO bBXnFNjuk//Tm8cEVauzOKftbg4PgWFgYWLIxZWjVhReXSrN+xRcLonf4VMYXbbBCE8d2IJ60qa/ LNQQepc9O7nULfTbOfVLu5Mqwozx+nuCaBSFjP7W/wAOB7iZZeJVqo3Fgw6FTQgj6DhX5nmuBov1 qWRZFe5t4grBeYVXElWpQKrLH/ssT065E2n27LsFQx0rWhhZoiOXf+7yzSkCcof0RL7eFGWFQGT+ kY/IWnlveTNAp4+mASqow4mgNK0HLriN9rSabbveXbFY41Zvg3JIKgKB8HxuWHH4v5sD2chMPp1q yMwHjxJ5r+DZGvNurRm4g0evwRuk14Vpy5lSYYRX7NEf1ZW/y48nmyDFjlORqvvXFA5MghEXf3Mn +upc2kNxbtWCRFeHjsODCo2yO3WoXUN9ISKxK3WvwgClOTDdf+bsb5ZvfX02W3pQWlw8aCpPwOBK u7VP2nfBtxBDMT6i15DiSDQkeBp1+nMrDLxcUJg1xAFpyR8HLOBF0SE5jgvn0ddTmVHjdQ6hTuyN 9hmSlFdqj7P/AD0/4rBrds6q6ElWAYKx7Heqsd+/2X/4XF7HVo7LTI9LFsJYYgfTLyMN6lhXY/D/ AJK4WtLEBwSMIoJIVSduRLUFd+rZkwB6uLMjoivrXKtCdtmB2IPuMo3J8cL3ZWNTWoBAYEhgD4MN 8oynpyP4f0y0BqJR5u6dWp2Fcr68g6yKPD4h/XC125UqzbbihH9MSZQf93Tr7JM6/wDESMNMCU4F 6p+y4PyIP6seLz3wiCgUpPcbdzPKT+LY/kR/u6b/AJHSf81ZLhY2nTXoEkQruRIaew9Op/HC+xtr rXdfutMM/ocYi5ldedYkIj4RKeI5LIf5v8r/ACcDCQA13LEcS7Es1K1pyYnb2wfZazJZSrNGieol eLFQftfaPzwGJo1zTGQsXyRDpfW8sml3xEs0BTjKvRudFWReX2a8viX/AFkwPWuX9dhv7kX14aTI 6yMQz+mWQ8kIjZn+w26L/NhVa3j6hLqAt24fUb65sJojuQYnrG1T+zJC8cn/AAa/sZrtbisxlfCa qX6HP0mXaUasXY/SmLYi/jiBtp/i5S1J+yd9voxI2j0+OUk96EjMPw4/z3KGSXSKIqPHNgb6qvj+ JzY8EP55Txz/AJof/9SaJc7fZYeBAB/DwwfbNzjMshIiB4Mw+2rMP3bMv+++Xw5xhNc8yAr8d0pW lG5tyFD2NDhjD5r8xIoVmlc9mkCsf+DKZqpYZdA54mD1Z/54ubaDQLaNKNI94Az8SGkg9KWTk47F W4jCbQroxWSciSsMsgIU9fi9T/mZkefzJe6kfT1v4bSA+ukCooLMBw9JWHX1edOL/Di+g3rvBeqw DMt5MSOYNOQQ9SF5ip48sOmgRqJE7ejhr/ZMs0h+WiBv67tk+pAiaGQEBX+AuTSlDUfg2Qi9uJnl M+5aV+asATUM1Qa/6oRc6HY21rrdtbwG7W1vkYK8DKHqfsoVBaJmVv2+PL/hc5abyW3jhSWPZQiO odgQSNx07MGXI9px4hAAWOIk9NwNvvZ9nGuMnmAB8GW+Wrh1e/UGgYxOB3BHNG+/4cMNU1eXS4Eu Vh9aElvWJYjgFCsWoA3L9160v/PFsKdGMiSMnw+nHEYUFf3pCSllklWp/vQ7cG+HmkeGdxGLyB7Y 8eTUaLmKgSL9ke3qKXgY/wAkuZmiiRpoRveIIvzu3F1kh+ZlIjY0a8qpAp5wIYR3FgUaoVykwIDe ubST7Uaf3M/pc/2vSnjl44bwaglzZQ38MbFJwKxlgGRqlHVjuvKKQem/HOdOFUNDcsViHKKdm+0A Amn3bMP5vRfTdQ/10l+z9nJJ5Xu5J4rvS7vaY8pST9kS8jbXaj/VvImuP5v9KTMnHKV0S0ZoREeK I5Hz5eTImuXAJ9BqDqeY/pif1xiK+g49iy4iL24kt4leRUWHlAQOIb94fUblvydPUj48v918sDid 6qC1KMK7dsvBLjEIxruQbm2kp48lxJ75wKm2k/4JcgltFcyzXPJrgMLjlMZCF5D1n+wJjxmT0vtR /Arf8isFSRT0Ii5Rx85ahmgMihpZniki5sVbhCYI1ieSP/kjgjMkXRHP7GWTEIS4eIHlv7xbLDqD 9rd/+DUZX1+U/ZtnP/PRf6ZDTbzkI7OyoBCskSzc3bjX1Cv7yDj9n7X1n1W9X4/W9L94xknogVZe frO0j+oOHpl0IX01ll9T9yskacYU/eP/AHMP97khItZiO9mLX11+xaA/601Pp+wcuW61KAIZLWND IQsYZ5KNVghIJjT7OBbVFmuYoZJPQjkdUaVj8KAmnM/6tcH63eS3us28MmofpGOBfUV0URxK5HJ0 RV+E/vOPKRf7zJ73TChVpD5i8z3GkXBtLQQnhEJnklDu/I8iESFGRWJjVD8bf7s+xink7UppfPHn Cxkk9RHZbmSmyieF1gkZQNlr6zr8I/lyNtNDqnmss8PqCS7FX6hba16vX/Kggc4QWHmC80fzJrd9 a3DQSXUs0TuEWQnlP6vRvePMfUQ8SEgOZ5W5GCXBIE9BZe+McRc5yiX8zdU+qi3Lo0q0/wBLVOMr BevJQRGGb9puOFlz5/1u5KF71lEZD0jRVJK7jlQfFv8As/tZrxo8p7h8XMOqxjvPwezVzZwn/Fmu f9XK8/4M/wBc2S/Iz/nR+1H5yHdJ/9Umgmm2IuAlAPtLNUfRx3wxhlnrvfwIF+0JXdKEfs/Go/1v h+H7WR2KW43PuCRWnuf2vbtgtJ7hATQ712CsaAfLf/gMxpQl+A5MZx/BTTU3iNlJNfXtvJFBSZRb usknJQVjIiFG/vDxl/3zH++f7GQez1cWxkLxpOJTy4sxXg5qCyMvdlbi3+xyR3Es8pC8CAByYAEf Edh47f8AEcD+i56wqadgn9mQGCV8V0fcmWcVwbkDzULfzO7Swxx27A1VI445eVWJAU0cfawRJWO6 ZGYcreT1OSsrAhnaWKRSKg0kMkT/AOribWasAfQ4kbghSD94Hw4Hms7lirIWR4wRGdzQHt0+Jcjm w5Zx4bHltRB+DPDnxwlxURex3vZGaFrJTXJfWBP1svuBQhgKjkP5NuC/yfDkvOp2zfbb51/285xd 2utXPwPFHxO7JFxRWI/aYKByav8ANgBtI1P/AJZz9DZZgOTFDh4b3trzjHlnxCdbU9FvrLS9Qna6 MrI8xBuAjLxesL2svwsPgaeBwszq/wAbRQyenyXGadYwWFyLs3hmkCAHkFTk5ijhndjzeom9CGXh +zMn2/jznDaVqI6Wrn5Ub+uJtp+qnb6vKfoy7xZXfh/bX6GrwxVeLtVch+t6095YhmPrRVJLGrr1 PXviRv7GpY3EfSlDItPur1zkrafqu/8Ao8u3X4Ribafqx/49ZNvFB/TLBmn/ADPt/YwODH/qn2D/ AIp622q2I/4+of8AkYP+asRbWdNH2ryAf89R/wA1ZyZtO1Y/8ert/wA8wev0YidJ1WopZvvuPhGT GWf8xgcGPpk/HzetHXNK6C9hJ9pAf1HGnW9P7XCH7znKRYa3FuLZl8KgD223364Min8zQ7InTbem xHb7WT45fzWs4o/znoB8yaEr8/r1vypxryrtWtONafhlf4r0JSzpfwiSlAw29+uc3vNP1W+k9aa1 jSUn4njIBcn+b4ipb/KxBdAvzUsFAH+UN67bYeOfcjw4fzmb22u+WNHQi1m9U8BH6jM0svGoJCsF VF50+P8Ad8m/m+1gC2toQs1zeWqG4u5pLmVZEDGMyHmsYLD9hT8X+XhPp2mSWUvrGOKWVfsM5PwN 2ZQDT/ZfFxw2M09Ktt/sj1G/duWD1HmPkn0jkbvvVnhswCPqkVf+MQAO/XltiJitaEC1j6VoUXr4 0r+1mMh5DYUJIBJ4kfjiZk7Be/QmvtWoJ3GGvJBI73cbb/ljh/5FL/zVmxP10/zc/wBc2GvJHxf/ 1o1H6tUrz5UPGv40wSpk8NqCtCa9f1fPON5sk1h7SvrUate42p9JxdfVptxp3+x/AZw/NgV7kvr1 24j5UPjghPrvEcOVKj7NPwp+znBc2EfFS99/07avqnY16UrlH6735f8AC1zgebD82Pye8sLz9ov7 9Maonr1Hty4dPpGcIzZIfFHye7v6v7RSlfCKtfbEj1ofT5dz+7+4Zw3Nh+aPk9vDHbikX0lK9/l+ OWWo2y253/4q3H+VVgM4fmwj4oe2/FT/AI9tvEQ0J+8ZjzqKG0O29BD0/wCCziWbJfNi9pep6/Vg PlD1+/rgM8fbjXf7PT39s5Fmx+avWT23B3oKBQRv164k1CP2R/NThWucrzYoenv6VOo69uFKYHcL XYineoH4/wAc5xmwq9Don8yfcubOeZsCX//Z ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020001d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline R0lGODlheABQAPcAAAAAAAEBAQICAgMDAwQEBAUFBQYGBggICAoKCgwMDA8PDxERERISEhYWFhoa Gh4eHhsfHyAgHyIiIiYmJikpKS4uLjMzMzExMTQ0NDY3NzIzMzs7Ozo6Ojw8PD8/Pzk9PTg4OEBA QENDQ0dHR0dMTE1NTUhISVFRUVZWVltbW1paWlhYWF1dXVlcXlhdYF5jZGJiYmFhYWZmZmZqamho aGpra25ubmptcm1yc3JycnZ2dnV1dXV6fXt7e3p6enh4eH19fXt8fXN2e/9NAP9XAP9RAP9YAP9b AP9dAP9cAP9eAP9fAP9gAP9hAP9iAP9jAP9kAP9lAP9mAP9nBf9qBv9nAf9sCf9uDv9rCf9vEP9x Ev9yFf91Fv91Gv93Hf95Hv97Iv99Jf98JP9+Kv+BKv+CLf+DMf+EM/+HOP+JOv+LPf+MP/+HNf+N Qf+OQv+ORP+QRf+VTf+SS/+XUv+XVf+aVv+aVP+dWf+dXf+aWf+gXf+fYP+jYv+kZf+mav+nbf+s dP+uef+xfv+xent/g4GBgYaGhomJiY6OjoaJiZKSkpWVlZqamp+fn52dnZqfopahp6Ghoaalpaqq qq6urqqsrKOssqqyuLOzs7CwsLW1tbe3trW0s7u7u7m5ub6+vrS2uP+3hv+0gv+7jf+4if++lf+8 kv/Clf/Amv/Cnv/Gnf/Imv/Gof/Hpv/Jo/7Orv/Kq//QrfjOt//Stv/Ts/PSuv/Vuf/XvPnWv//Z v8HBwcPDw8XFxcfBwMrKys7OzszMzM7S09PT09LS0tHR0dXV1dLU1NnZ2d3e3v/axf7aw//eyfze zP/hzv/hyv/i0v/m1v/k0/3m2f/q3f/r3Pjl1tfd4+Pj4+Dg4OTk5Obm5u7o5enp6erq6u/v7+3t 7evq6ubn6v/t4f/u5f7r4vPq5P/x5v/05//y6v/y7P/07f/17/zz7P/47ev2/vHx8fPz8/X19fT0 9P/28f/48//59v/89vj4+Pn5+fv7+//7+f////7+/v79/f78/Pb39ywAAAAAeABQAEAI/gD3CRxI sKDBgwgTKlzIsKHDhxAPprsj5QkUKRgzanzyRMkRKWDSxJkjJw2YLEuMKGnC5AkcWvoiDszHq5Ou mzc/EZPJ02EYJhqDPmFSCqK8RTZGOHhAAYQIGI0UYrNxYsIEECoMwdsAoKtXACnu9RybMBWRi0Ex PsFyCyI+Yf8G8qvx1SuGbJoM1AVQoJPAbhb2ghVLtrDBZ16AppUC5cifhAwEG8qHb9IDwRM2aRMh OIGOQpwFhzVMeqbAetWa0bK1rdy2XHzinJJWjVs8hf+8gfMGrx9BfgI1NfjaAyG/d96SwyvNfGA8 rl/3casbYJ+wujCC7M0xUNNeDd4k/hH4+mPfLwp1FQgbGKKuAUTNx3rzAECAgAAA9mW7bx+AAfMA BNBfC+j0EU0vN1SAQF0HVFACJQRxU0KAAnQVlUD4LGJCBHs58AEO4cQnokzm6EEFR4uptUQUdSQT E0H9nKIFGbbU4QQUX5jyRRNHsHJHE1C0oc6IRBrmDypmRNGERSlqBAUUQyFhhBFEEGEEEktyNAY0 RfaEzjJuUIEEik1CqQQSUZwhSjLzdOkmT+T81GRFVTw21jqloKHFKfU8BJhohL3J0BVPNKnEG+gw VAx6gjU6wScCFdLopF2NJmhDqVRR6GJPaEHLQj4csNcCFGDggGAWXIOJXnUR4Nc+/3/uZemlDo1y YopPJEEKQtewgN9eDyzCzz001CWAIgJNIkGjMGByQV0rBEprQs9RSmkh+lVobVeG2DApAorosG1X EvwyrULVRjfdV9Vd9xUM7n7VgLn7oLAXEPtEMp5Xxb1TbF0xCMRJZF9RsMu5zc0DixRJPBFFRRxx BOWSaLQF0Y9pMtHEF6jsgweQQiJM6zSCROHEprg+4cQVcrDim0B2IIFEF30qNM0aoYiss0D+QJPK HV5UkSVaaUE5VBiwiLMzRPqIM4socSQxxBBFQAFGG4DAskybS3dNUDNzZDnnnFAyMcYdFnv9ZjNZ ANmkRUmMYYtD6ZQihxZSbgGLTP7gPLvXCviovU8oRhBdtBdpG+aMK8s4FGtds3a9BcppMWHGNA45 cqq1BBRHUDHLNrov5NIuHYcShrKB+UK8FBICwQ8csg8+nlQg2AjyHBN6XSeAg48kjUa+tDlkKJaW yoC8uBA8mdDQgAEE4DeAtnWluuperv4VmKylL23PHEjgugQbiSJ0gmCQ7vPPv9Vns8mCe2Hy1wSA Cj4QK1lQvtESRR0krrUYSIBgGqGNBYyLdPYjCCqwkKUlMGEJHInCE5DgB+UdpBjCEMY1EIKPY0wC BRjoAP1sMBBkbEIT60lIPhL4Duh0RRI5EGBXGFCJb5jgKwxAVglZ8Ly9NGgSAv6BAQBExS4DMGAR AmnEBeD3FQIcAAbaSGC6vKI+6vFlH9jAji/2UoFh7EMeKtiLDuTRCBl2xQb3OMaE2KUDgQ2nYLxQ 2xS7Ih3qWAc7PtjLDrqzlwuEZ3QAKM956rKAFO6jPV95jxxdSMd1eaVdkNsHMjg0rkgIhBJmBIAK BlKIX1mrA9mwXz6AgyGBvKyU+1ghOnAhC1zk4gpLuIIbBPEKXNTilswo30FOyY8VDqQf/rCHOtjB DnrwQx2z6AMb4KDLBPJkHmtIApRw9UA5PMMhergRGaKBhicYoRR5ANmQnGkYdJgiSUzClROakAZW KG0f/FBFGdZwCxtB4QpzYP/DHGbBD0GcgQ1+GKdAzEFO0kAjD0hYwpPI9oQmKMEJZ9BDMhYyCztA QQm7KuiImhEINVChJWNLEZScoIbGaRRh9YCGLUIxhzHkbwhXGIMeRmELepz0pjhNyDxmAbQjqMRh jGmoR4gQhTTwoRUEzamboLEHLjRMfwxVghGswIdcNFOphokGHKKw0LEZTQlgBavEHPaELfCBS1gl CypuBNX9QYENoViGONAxj7qiQxzUyEUg1iCFMzHBCoKoWUS+IQIEMOCwDFgAA2hwG8EBAqS4gsIU BJFUiERDFGJIQhVcEZHHfUV4O7vFyd7mBDwIdiz1IAUcUFHZhXjWK6DVWRz+widSJ9yBaw/hBzd+ 4YthYCMbceHZaQnyDWEMAxnv2Mc7MFA/tRHqbVyYqEN0IQJAfuUAGdiELwkyCUbVZQQcaK7X8mco NYyjIZMw4LgiUAmC7O6AgxGcnFKkBDecdyGLsOIQUYAC736lANjyBiL30oHXBa97OgvER3AlhmY4 BByUyEEGGDEQfNBlLxngxicy6RVOCOQb9OOe4JpxK05FoWMQQYYvMtEIRSBCBJ70ivVY1cRXvbZS CNYZHSCYIiagobUI2cUJrEupGWPPxttD4Ii10NaKSCFnCcniXkygC21gIwb6BYCR3fMqcDBXxPZD BY851QSTHkS9dTmGQP7+IUQMa4MYm6tLDQSyiwMncB57GO1imrCFdSDky3VJAAc6MJwDZHkCnvgf fHHszGm0Qc9BgUITyIBbgnjDb41awCYWUQBjUfgYaBZMAwgG2xwvTRpngGxamtCFdCAEHoZwAKsE gAALHAxDkhgBBQwwAAU0Ih7I6MYxFvEAXhPAAApAVjxWUAAFODsBMkiuM6nhjDqEgQpckANJtnCE IyyhDHx4J1l2cRl+pfUg/ziEDGxggxdYYx+PaAEJXHAJdvDDHTwggQZK0AhvFOQenSjECDJgARB0 IAWMKMZANqHuTIZgEYgAxkCO4QgYZODiGehADygRXPvJI7xeAflXQhD/4q8ggF6HGMC2aLCPNgvG AI4oRmgoJYFN2G+OANgBIvZCA5d3RQb4eG9XDNABBQgGBAmgcVcEoAAHdEDp5KJAp3nnb6/hvI7s uuO7di7ngUxiLyH4h3i+4oN9FMN2X1GALwSSjw7UBQEUtjoj8+PIrkDyXUDYDh+r90fy7MMXJZ+h IenTRPjIvS5Yf6TWvQIDReyFBQNpBNi/MXavlKcYgO5KAtInj8wDAO6LRHzdA7T4rkAe7eNKwNor 3xXu7KMRRBwXDKTdtY+L3o7x6koL2nEOS0DAWgjAlkA+Ue6uYGA5sIIBkeuCgbUL7h6L0EEPps8d b/hg+tPHVzZ20IMg/hCCB5fghxXYsApyGAMSQriB+nGQiF10oyD8oMQPsL8DR5DyL6DowQxqUIMZ 4MASwcAMsbA650YQ0DAKYZAFX2A0CqUFXwAGYQAGYqAHDhYRyaAKo5ALoRAKtrAO43AHS4AEaiBQ BVgQ0DAGqhZpkhYFgTBcCgGCTwAGgmAFTEAEr/AxQUKCJVgQ6KAGQfU2ZeUKNnUQ9CAOSoMHN1IG 0GAG3jQK4ZSDO6gQ4/AHUsAEXXU8KjMGgYBWPDMIRdAErGBPUMAFTrAEYRANdYAETLAGrhaFC/EM bsBVTRZUTaAFb9AKAqEP0EAN+3AHNwIG4jANSTUO0zAN5HBK6QAIim6YEK0gB0tiOMcDBSfTBX8w C/swC4DwB4IwhAjxCmGgBVy4iAixDHBgBWLDUEyQBBpTBnUwCKagCqpgCn9gMkwgVX1gQaKoENEQ CGRwMtMUUm8DBWtgibkYEf0QDaRgBkmgimTiVU/gQG6QC8VoGPzwDKkwB1rgBFfSEhGTikTABHhA CqE4jdMYEAA7 ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: image/gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <020101d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline R0lGODlhAQABAJEAAP///wAAAAAAAAAAACH5BAkAAAAALAAAAAABAAEAQAgEAAEEBAA7 ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: text/css; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-ID: <01ff01d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline table.m {position:absolute; z-index:100; visibility:hidden; = background-color:#FF6600; left:0; top:0;} td.m {background-color:#FDEED3;height:18px;color:#FF6600; = font-size:11px;z-index:100; padding-left:4px;padding-right:8px; } td.mover {background-color:#FFD6A9;height:18px;color:#FF6600; = font-size:11px;z-index:100; padding-left:4px;padding-right:8px;} ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480 Content-Type: text/css; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-ID: <01fe01d50ebc$dcf149be$_CDOSYS2.0> Content-Disposition: inline =EF=BB=BF/* #FF6600 - pomara=C5=84czowy, menu g=C5=82=C3=B3wne na = g=C3=B3rze; #FFCC99 - rejestracja, logowanie, czytelnia #FFC284 - wyszukiwarka artyku=C5=82=C3=B3w #FF8409 - tytuliki #B22222 - bordowy #E42511 -jasniejszy bordowy #FFF7EE - apla* :#00B5D2 LPG */ td.marka_model { background-image: url(/img/marka_model_bg.jpg); background-position: bottom; =09 min-height: 35px; font-weight: bold;=20 font-size: 14px; =09 padding-left: 10px; vertical-align: middle; background-repeat: repeat-x; =09 } td.dane_adr { background-image: url(/img/dane_adr.jpg); background-repeat: repeat-x; padding-left: 10px; height: 31px; font-weight: bold; vertical-align: middle; } a.LinkTop { font:normal bold 12px Tahoma; text-decoration:none; color:#505050; } a.LinkMid { font:normal normal 11px Tahoma; text-decoration:none; color:#505050; } a.LinkBot { font:normal bold 10px Tahoma; color: #FF6600; text-decoration:none; } a.LinkTop:hover { font:normal bold 12px Tahoma; text-decoration:none; color:#505050; } a.LinkMid:hover { font:normal normal 11px Tahoma; text-decoration:none; color:#505050; } a.LinkBot:hover { font:normal bold 10px Tahoma; color: #FF6600; text-decoration:none; } a.sif:hover { color: #434C54;} img.AdsImg {width:128;height:76px;border:1px solid #A9A9A9;} td { font-family : 'tahoma',Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; } a { color: black; text-decoration:none } a:hover { color : #B22222=20 } a.wyk:hover {cursor: url('/img/wykres.ico');} a.top { color: #696969; font-size : 12px; } a.top:hover { color : #696969; background-color : #FDF0D8; } a.ut { color: #FF6600; font-weight: bold;} a.ut:hover {color:#FF6600;text-decoration : underline;} a.u:hover { color: Black; text-decoration : underline; } a.un { text-decoration : underline; } a.wh { color : white; } a.wh:hover { color : #FDF0D8; } a.bl { color : black; } a.bl:hover { color : black; } td.topp { background-color : #FF6600; font-size:11px; height:24px; font-weight: bold; color : White; background-image : url(/img/ttop.gif); width:100px; } td.topp2 { background-image : url(/img/top2.gif); } td.dziewiec { font-size: 9px; background-color: #F4F0ED;} .tak {color:green}=20 .nie {color:red} .place { width:80px; height:20px; COLOR:RED; FONT-WEIGHT:BOLD; background-color : White; } .czyt { background-color : #D8E1EA; padding-left:16px; padding-right:16px; } .kr_h { background-image : url(/img/kr_h.gif); height : 1px } .kr_v { background-image : url(/img/kr_v.gif); width: 1px } input,select { font-family : tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; } .sart { background-color : #D8E1EA; } .sartg { background-color : #D6D6D6; } .vkr { background-image : url(/img/kr_v.gif); background-position : right; background-repeat : repeat-y; } .apla { background-color : White; /*=09 background-color : #FFF7EE; */ } .fapla { background-color : #D8E0EB; } .tyt_m { font-size:13px; font-family:Arial; color:#FF6600; font-weight : bold; } .tyt_art { font-size:16px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; font-weight : bold; } .ptyt_art { font-size:12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #696969; font-weight : bold; } .bd { color : #B22222;=20 } .bdj { color:#FF6600;=20 } .or { color: #FF6600; } .orr { color: #FF6600; font-size:12px; } p.news { margin-top:0; margin-bottom:5px } p.arty { text-align : justify; margin-top: 10px; margin-bottom:10px } a.db { COLOR: #FF8409 ; TEXT-DECORATION: none } a.db:hover { COLOR: #B22222; } img.bord { border : 1px solid #696969; } .wyn { font-size:14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align:justify } .data { color:gray; font-size:10px; } .nr { border : 1px solid #FDA32B; font-size:11px; font-size:11px; padding-top:3px; padding-bottom:3px; line-height:11px; text-align : center; background-color : #F2F2F2; } .kat { background-color : #FF6600; } .katL { /*=09 background-color : #FDEED3; */ background-color: #FFFFFF; padding:15px; } .liczM {COLOR: gray;font-size:10px} .nrb { border : 1px solid #FDA32B; font-size:11px; font-size:11px; padding-top:3px; padding-bottom:3px; line-height:11px; text-align : center; background-color : White; } .licz { color : #B22222; font-size : 12px; } /* najlepsze oferty */ /* ze starego admoto .bord { background-color : #FDEED3;} .borda { background-color : #FFCC99; height:16px; padding-left:10px;} */ .bord { background-color : #EFEFEF;} .borda { background-color : #D8E1EA; height:16px; padding-left:10px;} .bordb { background-color : Silver; height:16px; padding-left:10px;} td.wSz { font-size:11px; padding-top:10px; padding-bottom:10px; color: #505050; } td.wSz_ { font-size:11px; padding-top:10px; padding-bottom:10px; color: #505050; padding-left:5px; padding-right:5px } a.wSa { color: #FF6600; font-size:10px; font-weight:bold} a.wSa:hover { text-decoration : underline; color: #FF6600;} .border { border : 1px solid #A9A9A9; } td.ogl_s { line-height:12px; padding:4px; padding-top:2px; background-color : #F2F2F2; } td.ogl_o { line-height:12px; padding:4px; padding-top:2px; background-color : #F1F5FA; } td.ogl_w { line-height:12px; padding:4px; padding-top:0; background-color : White; } td.art {padding-top:6px;line-height:12px; = padding-left:3px;padding-right:3px} td.brB { background-color : #7C7A73; } td.tloszuk { background-color : #FF6600; } td.tlowyszuk { background-color : #D7E0E9; } td.nakt { background-color : #ECECEC; border-left : 1px solid #7C7A73; border-top : 1px solid #7C7A73; border-right : 1px solid #7C7A73; cursor : pointer; } td.nakt_ { background-color : #ECECEC; border-left : 1px solid #7C7A73; border-top : 1px solid #7C7A73; border-right : 1px solid #7C7A73; border-bottom : 1px solid #7C7A73; cursor : pointer; } td.nakt100 { background-color : #E9EEF3; border-left : 1px solid #7C7A73; border-top : 1px solid #7C7A73; border-right : 1px solid #7C7A73; cursor : pointer; } td.nakt100_ { background-color : #E9EEF3; border-left : 1px solid #7C7A73; border-top : 1px solid #7C7A73; border-right : 1px solid #7C7A73; border-bottom : 1px solid #7C7A73; cursor : pointer; } td.bcl_ { border-bottom : 1px solid #7C7A73;} td.akt { color:white; background-color : #FF6600; border-left : 1px solid #7C7A73; border-top : 1px solid #7C7A73; border-right : 1px solid #7C7A73; } td.akt100 { color:#000000; font-weight:bold; background-color : #D7E0E9; border-left : 1px solid #7C7A73; border-top : 1px solid #7C7A73; border-right : 1px solid #7C7A73; } input.bg { font-size:11px; background : #FDF0D8; height:19px; border : 1px solid #7F7870; border-right-style : none; } a.si { color : #696969; } a.si:hover { color : #FF6600; } input.cal { font-size:11px; background : #FFFFFF; height:19px; border : 1px solid #7F7870; } .txt { BORDER: #7f7870 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: White; background-color:white; } .papla { background-color : #F1F5FA; text-align : right; padding-right:3px; padding-top:2px; color : #696969; vertical-align : top; } .por1 { background-color : #CCDAE8; border-bottom : 1px solid #EEF3F9; padding:2px; padding-left : 5px; padding-right: 5px } .por2 { background-color : #D8E1EA; border-bottom : 1px solid #F4F7FB; padding:2px; padding-left : 5px; padding-right: 5px } .por3 { background-color : #CBCBCB; border-bottom : 1px solid #EBEBEB; padding:2px;padding-left : 5px; padding-right: 5px } .por4 { background-color : #E2E2E2; border-bottom : 1px solid #F3F3F3; padding:2px; padding-left : 5px; padding-right: 5px } .txt { BORDER: #7f7870 1px solid; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: White; } /* do selekta=20 */ .selekt { font-size:11px; background : #FFFFFF; height:19px; border : 1px solid #7F7870; border-right-style : none; WIDTH: 96px;=20 padding-left:2px; } .selektDiv { width:115px; height:200px; display:none; background-color: #FFFFFF; = font-family:Tahoma; font-size:11px; line-height:18px; border : 1px solid = #666666; scrollbar-track-color : #D3D0C7; scrollbar-shadow-color : = #666666; scrollbar-highlight-color : #D3D0C7; scrollbar-darkshadow-color = : #D3D0C7; scrollbar-arrow-color : #000000; scrollbar-base-color : = #D3D0C7; scrollbar-face-color : #D3D0C7; scrollbar-3dlight-color : = #666666; overflow-y: scroll; overflow:scroll; overflow-x:hidden; cursor: = pointer; } .sel {color : #000000;background-color:#ECECEC;width: 100%;white-space: = nowrap}; .nsel {color : #000000;width: 100%;white-space: nowrap}; a.m_wyb { font-size:12px;font-weight: bold; color : #ECECEC } a.m_wyb:hover { font-size:12px;font-weight: bold; color : #FFFFFF } a.m_wyb100 {font-size:12px; color : #000000;} a.m_wyb100:hover {font-size:12px; color : #B22222} a.m_nie { font-size:12px;text-decoration: underline} a.m_nie:hover { font-size:12px;text-decoration: underline; color : = #FFFFFF} a.m_nie100 { font-size:12px; color : #000000;} a.m_nie100:hover { font-size:12px; color : #B22222} /* koniec selekta */ a.checkbox {color:#000000;} a.checkbox:hover{color:#000000;} a.szukadv100 {font-size:13px;color:white;font-weight:bold;} td.miniszukinfo {color:#454545;font-size:10px;line-height:10px;} td.au { font-size:11px;padding:1px} b.gr { color : green } b.lpg { color:#00B5D2 }=20 .tyt_por { font-size:14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;} /*wyroznienia*/=20 .wNAg { background-color : #F4F4F4; border-bottom : 1px solid #C6C6C6; padding: 2px; } .wNIg { background-color : #F4F4F4; border-bottom : 1px solid #C6C6C6; padding: 2px; } .wNIg_ { background-color : #F4F4F4; padding: 2px; } .wNIr { background-color : #F4F4F4; border-bottom : 1px solid #C6C6C6; padding: 2px; } .wNIr_ { background-color : #F4F4F4; padding: 2px; } .wNIig_ { background-color : #F4F4F4; padding: 2px; } .wNOgl { padding: 2px; cursor: pointer; } .wNOgl_ { padding: 2px; } .wNOg { border-bottom : 1px solid #C6C6C6; padding: 2px; cursor: pointer; } .wNOg_ { border-bottom : 1px solid #C6C6C6; padding: 2px; } .wNg { border-bottom : 1px solid #C6C6C6; padding: 2px; cursor: pointer; } .wNg_ { padding: 2px; } /*koniec wyroznienia*/ ul.ppp { list-style-image : url(/img/ulppp.gif);line-height:16px } hr { height: 1px; =20 }; .for1 {background-color : #FFE6CC; border-bottom : 1px solid White; = padding:5px} .for_akt { background-color : #EAEAEA; } .foreeee {background-color : #FFE6CC; border-bottom : 1px solid White; = padding:5px} .for2 { background-color : #FFECD9;border-bottom : 1px solid = White;padding:5px;padding-left: 14px;line-height:17px;} .border_A { border : 2px solid #FF8C00;} /* Arykuly */ p.lid {margin-top:0;margin-bottom:10px; font-weight : bold;text-align: = justify} p.middletitle { font-weight : bold;text-align: justify} p.text {margin-top:8px;margin-bottom:0px;line-height:14px;text-align: = justify; font-weight:normal;} p.dialog = {margin-top:8px;margin-bottom:0px;line-height:14px;font-style:italic; = font-weight:normal;} .f_podpis {line-height:11px;font-size:10px;color: = #696969;padding-left:10px} .f_podpis_dod {line-height:11px;font-size:10px;color: #696969;} .tab_gr { background-color : #D8D8D8;} .picHead {color: #993333; text-align:center; background-color = :#FFFFFF;} .picFoot {background-color : #FFFFFF;font-size:12px;} .theader1 { text-align:center; background-color : #DAE3EB; color: Black; } .theader2 { text-align: center; background-color : #F1F4F8; } .tab_wh { background-color : #F3F3F3; } /* menu w redakcji i pomocach */ td.mWinOr = {padding-left:22px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;font-size:12px} td.mWinOrAkt { padding-left:22px; padding-top:5px; padding-bottom:5px; font-size:12px; background-color: #D9D9D9; } td.mWinZw {padding-left:32px;padding-top:5px;padding-bottom:5px} td.mWinAkt { padding-left:32px; padding-top:5px; padding-bottom:5px; background-color : #DFDFDF; } td.mWinSt { background-color : #DFDFDF; } /* system zamawania */ td.nWinOr = {padding-left:12px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;font-size:12px} td.nWinOrAkt { padding-left:12px; padding-top:5px; padding-bottom:5px; font-size:12px; background-color: #DFDFDF; } td.nWinZw {padding-left:22px;padding-top:5px;padding-bottom:5px} td.nWinAkt { padding-left:22px; padding-top:5px; padding-bottom:5px; background-color : #DFDFDF; } td.nWinSt { background-color : #DFDFDF; } td.Tu_A { padding-left:10px; padding-right:10px; background-color : #FF6600; color:white; font-weight:bold } td.Tu_B {padding-left:10px;padding-right:10px; font-weight:bold} .capla { background-color : #F1F5FA; } /* klasy do poradnik=C3=B3w */ .poradnikiHeader { text-align:center; background-color:#FFE2C6; font-weight:bold; } /* nowa jedynka */ td.tropp { background-color : #FF6600; font-size:11px; height:24px; font-weight: bold; color : White; background-image : url(/img/new/trop.gif); width:100px; } td.troppp { background-image : url(/img/new/trop2.gif); } td.oror { background-color : #FF6600; } td.grad { background-image : url(/img/new/tlo_top_.gif); background-repeat : repeat-x; } a.topr { color: #696969; font-size : 12px; } a.topr:hover { color : #FF6600; } td.sils { background-color : #EFEFEF;} td.silf { background-color : #E8E8E8;} td.silt { background-color : #CFCFCF; padding:2px;padding-left:4px} td.tyt_oror { background-color : #D8E1EA; color: Black; = font-weight:bold; background-image : url(/img/new/_0002_.gif);}td.ogl_sr = {line-height:12px;padding:4px;padding-top:2px;background-color : = #D8E1EA;} a.wszy { color: #BCBCBC;} a.wszy:hover { color: #848484;} td.tyt_wsz { background-image : url(/img/new/_0004_.gif);} { background-color : #F3F6FA; } /* BOK */ .GGImg{ border: none; position: relative; bottom:-7px; } .SkypeImg{ border: none; position: relative; bottom:-5px; } #bok_tel{ background-color: #dfdfdf; padding: 5px 5px 12px 5px; margin-top: 10px; } #bok_tel ul{ list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; } /*admoto zoom*/ .admoto_zoom = {position:relative;width:100%;background-color:#FF6600;color:#000000;font= -size:13px; border:1px solid #000000;text-align:center;} .admoto_zoom_header{font-size:9px;letter-spacing:1px;padding-top:3px;colo= r:#FFFFFF;background-color:#000000;position:relative;width:100%;text-alig= n:center; padding:3 0 0 0; font-weight:bold;} .admoto_zoom_body {padding: 6 6 6 6;position:relative; width:100%;} .admoto_zoom_descbody {width:335px; margin: 0 auto; position:relative; = height:100%; } .admoto_zoom_marka {font-size:17px; border-bottom: 1px solid #FFFFFF; = font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold; = color:#FFFFFF; margin: 0 0 8 0;text-align:left;} .admoto_zoom_clr{clear:both;} .admoto_zoom_imgs{display:inline;float:right; width:140px; = position:relative; text-align:right;} img.admoto_zoom_imgsfile{margin: 0 0 8 0;} .admoto_zoom_txt{dispaly:inline;position:relative;font-size:12px;} .admoto_zoom_txt td {font-size:12px;} .admoto_zoom_img{} img.admoto_zoom_imgfile{margin: 0 0 8 0;} .admoto_zoom_desctable td {vertical-align:top;} .admoto_zoom_desctable {padding: 0 0 0 0;} ------=_NextPart_000_04AA_01D50ECD.A0839480--