Internetowy system zamawiania ogłoszeń
 Powrót  Pomoc
 
  Moje Konto
Zaloguj się 
Załóż konto 
Odzyskaj hasło 
Regulamin
Płatności elektroniczne 

 
Regulamin zamieszczania ogłoszeń w portalu adMoto.pl prowadzonym przez
adMoto.pl spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 5A,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr KRS 0000280828,
o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 zł,
nr NIP 8393022562

§1. Zasady ogólne
 1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Portal adMoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 3. Ogłoszenia zamieszczane na adMoto.pl będą publikowane przez okres 7 dni.
§2. Zasady zamieszczania ogłoszeń
 1. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 3. W przypadku przesłania ogłoszenia o treści naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
 5. Ogłoszenia do portalu adMoto.pl przyjmujemy tylko na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Istnieje możliwość dodania zdjęcia do zamówionego ogłoszenia. Zdjęcie nie może zawierać tekstu, logo firmy i musi odpowiadać treści ogłoszenia. Zdjęcie nie może być większe niż 200 kB.
 7. Do ogłoszenia można również dodać film odpowiadający treści ogłoszenia. Film nie może być większy niż 1 MB.
 8. Portal adMoto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia w przypadku, gdy pola formularza nie będą wypełnione zgodnie z przeznaczeniem.
§3. Cennik ogłoszeń i sposób płatności
 1. Ceny za ogłoszenia i wyróżnienia są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia ogłoszenia.
 2. Wydawcy przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
 3. Przy zamówieniach uwzględniających rabat wynikający z programu Moja Giełda nie zwracamy należności za niewykorzystane emisje w przypadku wycofania ogłoszenia.
 4. Proponujemy dwa sposoby zapłaty:
  - przy użyciu karty kredytowej
  - przelewem na nasze konto
§4.Dane osobowe
 1. Podanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz. U. 144, poz. 1204. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez adMoto.pl na jego adres elektroniczny lub numer telefonu.
§5.Informacje dodatkowe
 1. Klienci, którzy, zamieszczając ogłoszenie, podali w treści numer telefonu komórkowego, otrzymają SMS-em informację na temat zamówionego ogłoszenia (ilość zamówionych emisji, cenę i numer identyfikacyjny ogłoszenia).
 2. Na podany w formularzu ogłoszeniowym adres e-mail prześlemy informację o złożonym zamówieniu.
 3. Portal adMoto.pl nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łącz internetowych bądź serwera.
§6.Ogłoszenia drukowane w gazecie
 1. Aby ogłoszenie mogło być wydrukowane w gazecie, musi być zgodne z treścią Art. 36 prawa prasowego, a w szczególności nie może wykraczać poza linię programową bądź charakter publikacji gazety.
 2. Ogłoszenia niespełniające regulaminu serwisu adMoto.pl nie będą przekazywane do wydruku.
 3. Treść ogłoszeń wykupionych do wydruku w gazecie zostanie dostosowana do standardów danego wydawnictwa.
 4. Ogłoszenie zlecone do druku w gazecie ukaże się w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem przyjmowania ogłoszeń.
 5. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać reklamacje dotyczące ogłoszeń do redakcji telefonicznie pod numer tel. 59 841 05 50 nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia pierwszej emisji.
 6. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę prawa do jej rekompensaty.
 7. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego ogłoszenia.
 8. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji w ramach rekompensaty redakcja zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawnej wersji w najbliższym wydaniu po dacie uwzględnienia reklamacji.
 10. Wydawca ponosi odpowiedzialność finansową za straty ogłoszeniodawcy z tytułu błędów w ogłoszeniu do wysokości ceny publikowanego ogłoszenia.
§7. Postanowienia końcowe
 1. Portal adMoto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Na stronie adMoto.pl jest dostępna zawsze aktualna wersja regulaminu.